Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Дистанционно обучение

 

univer_189_1Международната Академия по Кабала Ви предлага курсове за дистанционно обучение по основите на Кабала, придружени с пояснения на учения-кабалист, доктора по философия, професора по онтология и теория на познанието Михаел Лайтман.

Кабала е наука за мирозданието, част от което сме и ние. Обаче с нейна помощ можем да постигнем не само тази част от нашия свят, която осезаваме чрез петте сетива, но още и този обем от мирозданието, който е недостъпен за усещанията ни. Именно тази част се явява най-главната, тъй като се явява причината за всичко произтичащо с нас.

Нашите курсове предоставят на студентите интерактивна форма на обучение. Повечето от материалите на сайта са свободно достъпни, но за студент се смята само регистриран ползвател! За да се регистрирате, моля натиснете тук.

Всички курсове се намират в точна зависимост, затова се препоръчва да следвате зададената последователност от курсове.

 

Въвеждащ курс 

Основният предмет на науката кабала е индивидуалното разкриване от човека на обкръжаващия го свят в истинския му вид (според кабала възприемането на действителността с нашите пет органа на осезание е само игра на въображението ни). Уводната част дава обща представа за начина на разкриване на истинската картина на света, разказва се за разпространението на науката кабала днес и се разяснява причината, поради която тя е била скривана през предишните епохи. Допълнително се предлагат повече от двадесет въпроса със съответстващите им отговори, които ще облекчат първоначалното запознаване с науката кабала.

За какво е нужна кабала

Основни раздели на науката кабала 

Исторически аспекти на кабала
Кабала като методика за постигане на подобие с природата
Същност на науката кабала
Предметът на кабала
Пътя за постигане на висшата цел
Двете системи: нисходяща и възходяща
Основни елементи на мирозданието
На какви данни се основава кабала
Проблемът за реалността в кабала
Абстрактните названия
Основи на терминологията в кабала
Езикът на клоните
Допълнителни материали

 

1. Същност на науката кабала 

Първата и основополагаща тема на курса разкрива основните закони и понятия на науката кабала. Тук се дава точно определение на науката кабала и се разкрива нейното предназначение, разглежда се пътя за постигане на висшата управляваща сила и пътищата, по които тя въздейства върху човека. Голямо внимание се отделя на кабалистичните термини и понятията на особения език, който е създаден от кабалистите за да могат да опишат висшия свят, който е неосезаем за нас, езика, на който са написани кабалистичните книги през хилядолетията и на който са се предавали кабалистичните знания от учител на ученик. 

Предисловие
Урок № 1. Предмет на науката кабала
1.1. Въведение
1.2. Предмет на нау­ката каба­­ла
1.3. Закон за общото и частното
1.4. Тест
Урок № 2. Пъ­тят за достигане от човека на Висш­ата це­л
2.1. Множествения характер на проявата на първопричината
2.2. Два пътя: отгоре надолу и отдолу на горе
2.3. Въпроси и отговори
2.4 Тест
Урок № 3. Кабала описва само реалната действителност
3.1. Абстрактните названия
3.2. Реалността, заключена в науката кабала
3.3. Въпроси и отговори
3.4. Тест
Урок № 4. Закон за корените и клоните
4.1. Трудността за изразяване на висшите постижения
4.2. Законът за корените и клоните в световете
4.3. Тест
Урок № 5. Езикът на каба­ла – езикът на клоните
5.1. Езикът на ка­ба­ли­стите – това е езикът на клоните
5.2. Предаване на знанията от учителя на ученика
5.3. «Грубите» названия в кабала
5.4. Тест
Допълнителен материал
Какво означава «познание»
Терминология и смисъл на буквите
Черни букви на фона на бялата светлина
Как духовното се свързва с материалното
Заключение
Речник

 

2. Схемата на  мирозданието

Това е най-големият по обем и информация материал: в него се разглеждат всички схеми на творението от Замисъла до проявлението на духовната конструкция, прототипа на общата душа, наречена Адам Ришон, и частички, от която сме ние. Темата се основава на статията на Баал а-Сулам "Въведение в науката кабала" и се смята за ключова при обучението с кабалистичната литература. Материалът не е лесен за усвояване, тъй като в него са включени множество кабалистични термини и определения, изискващи да бъдат точно запомнени. Предлагат се голямо количество схеми и чертежи, които възпроизвеждат строежа и механизма на въздействие на висшата природа върху човека. Особеният език позволява на кабалистите да опишат реалността, която те са постигнали чрез чувствени образи, които още не са осезаеми за нас.

Въведение
Урок № 1. Замисъл на творението
1.1. Първопричината (Творецът)
1.2. Действие на светлината
1.3. Постигане на действителността
1.4. Възприемане на света
1.5. Светлината на безкрайността, екран
1.6. 125 нива на възприемане
1.7. Тест
Урок № 2. Развитие на желанието
2.1. Стадии на разпространение на пряката светлина
2.2. Нулев стадии - кетер (бхина шореш)
2.3. Първи стадии - хохма (бхина алеф)
2.4. Основни състояния на творението
2.5. Втори стадии – бина (бхина бет)
2.6. Трети стадии – зеир анпин (тиферет)(бхина гимел)
2.7. Четвърти стадии – малхут (бхина далет)
2.8. Тест
Урок № 3. Зараждане на творението
3.1. Света на Безкрайността (олам Ейн Соф)
3.2. Духовни органи на усещането
3.3. Степени на възприемане на действителността
3.4. Свят на Съкращението (цимцум), малхут – творението
3.5. Как става напълването на малхут
3.6. Тест
Урок № 4. Възникването на световете
4.1. Построяване на парцуфа
4.2. Ред за влизане на светлината в кли
4.3. Светът Адам Кадмон
4.4. Особеност на парцуфа САГ
4.5. Тест
Урок № 5. Повторение на преминатия материал (уроци 1-4)
5.1. Стадии на творението и развитие на кли
5.2. Десетте сфирот
5.3. Кабалистичните определения
5.4. Свят на Съкращението
5.5. Екран и отразената светлина
5.6. Рош - тох - соф на парцуфа (душата)
5.7. Възникване на световете
5.8. Тест
Урок № 6. Съединение на свойствата на Твореца и творението
6.1. Встъпление
6.2. Свойството бина и свойството малхут
6.3. Съединяване на свойствата бина и малхут
6.4. Тест
Урок № 7. Разбиване на съсъдите
7.1. Смисъл на разбиването
7.2. Второто съкращение (цимцум бет)
7.3. Смесване на бина с малхут
7.4. Тест
Урок № 8. Поправяне, създаване на душите
8.1. Принцип на поправянето
8.2. Светът Ацилут, светът на поправянето
8.3. Системата на светове БЕА
8.4. Изправяне на малхут
8.5. Тест
Урок № 9. Повторение на преминатия материал (уроци 6-8)
9.1. Адам – особения парцуф
9.2. Разбиване на съсъдите
9.3. Следствие от раз­биването
9.4. Ред на поправянето
9.5. Поправяне на АХАП
9.6. Раз­де­ляне на Адам на ду­ши
9.7. Път на чо­ве­ка
9.8. Изправ­яне - уподобяване
9.9. Заключение
9.10. Тест
Урок № 10. Допълнително занятие. Строежа на душите на Адам
10.1. Адам Ришон – единната душа
10.2. Адам Ришон спрямо световете АБЕА
10.3. Конструкцията на парцуфа Адам Ришон
Речник


3. Възприемане на реалността 

В тази тема се дават подробни обяснения на трите елемента, от които е съставена действителността: Същност на Твореца, Безкрайността и Душите и способите за възприемане на тази действителност от човека. Описва се кабалистичнита методика за възприемане на действителността и отличието ѝ от традиционния, естествен способ за изследване на света с помощта на петте органа на осезание. Представя се кабалистичната представа за света, която ще спаси човека от множество заблуди и неверни представи и с това ще го изведе на по-високо ниво на съществуване.

Урок № 1. Постигане на действителността
1.1. Предисловие
1.2. Три съставящи на реалността
1.3. Как ние променяме света
1.4. Кабала - наука за възприятието на реалността
1.5. Какво е това свят
1.6. Закон за подобието на  свойствата
1.7. Въпроси и отговори
1.8. Тест
1.9. Допълнителен материал
Урок № 2. Начини за възприемане на действителността
2.1. Множественост на подходите за възприемане на реалноста
2.2. Кабалистичния метод за възприятие на реалността
2.3. Човека определя своя свят
2.4. Всички светове се намират вътре в човека
2.5. Въображаем свят
2.6. Въпроси и отговори
2.7. Тест
2.8. Допълнителен материал
Заключение
Речник4. Кабалистичната теория за развитие на света 

Тъй като нито един от кабалистичните източници не се занимава с непосредственото описание на материала на нашия свят, то настоящият материал предлага първия опит да се реконструира развитието на материалната Вселена от гледната точка на кабала. Темата се състои от две части. В първата част се прави сравнителна характеристика на двете основни концепции за създаването на света: еволюционната теория на Дарвин и теорията на креационизма - божественото създание на Вселената. Във втората част се представя кабалистичния модел за сътворяването на света, пресъздаден на основата на кабалистичните източници. Във връзка с това целият урок е посветен на правилната интерпретация на кабалистичните текстове, които ако не бъдат разбрани правилно, биха довели до появата на множество от теории, които биха отклонили човечеството от постигането на истинската цел на сътворяването на света. 

Урок № 1. Сравнение между еволюционната теория на Дарвин и теорията на креационизма
1. 1. Предисловие
1. 2. Теорията на Дарвин и креационизмът (основни положения)
1. 3. Сравнителен анализ на двете теории
1. 4. Изводи
Урок № 2. Кабалистичният модел на сътворението на света
2. 1. Кабала и тайният смисъл на Петокнижието
2. 2. Петокнижието – описание на степените на постигането на Твореца
2. 3. Замисълът на творението и езикът на кабала
2. 4.  Езикът на клоните – средство за обяснение на понятията на Висшия свят
2. 5.  Заключение
2. 6. Тест към уроци № 1 и № 2
Урок № 3. Възникване и развитие на творението
3. 1. Ацмуто и Замисълът на творението
3. 2. Творецът и творението
3. 3. Изходната точка на възникване на творението
3. 4. Постигане на действителността
3. 5. Разделящата преграда
3. 6. Междинните състояния
3. 7. Възникване на нашия свят
3. 8. Междинните фази и естественият отбор
3. 9. Заключение
3. 10. Тест
3. 11. Допълнителен материал
Урок № 4. Еволюцията продължава
4. 1. Законът за причинно-следственото стъпаловидно развитие
4. 2. Целенасоченост на поетапното развитие
4. 3. Основата – неизменна част на творението
4. 4. Търсене в тъмнината или целенасочено развитие
4. 5. Еволюцията продължава
4. 6. Въздействие на природните сили
4. 7. Състояние на равновесие
4. 8. Развитие на нивото «човек»
4. 9. Крайна цел на развитието на човечеството
4. 10. Заключение
4. 11. Тест
Заключителни изводи
Допълнителен материал
Речник

 

Този курс разказва за кабалистите от миналото, които са разработили методиката, която може да свърже човека с Твореца. Историята на човечеството познава хиляди хора, които са постигнали Висшия свят, но със създаването на методиката винаги са се занимавали единици. Развитието на кабала, като постижение на мирозданието, започва преди 5766 години, въпреки че историята на човечеството съществува от няколко десетки хиляди години. Съществувала ли е кабала преди това? Какви са основните етапи в развитието на кабалистическата система? Каква е връзката между съвременното излагане на науката кабала и развитието на човечеството? Отговорите на тези и много други въпроси ще научите, изучавайки този материал.

Урок № 1
1.1. Въведение
1.2. Начален етап на развитие на кабала
1.3. Зараждане на кабалистичната методика
1.4. Периодът на Египетското изгнание: Петокнижие
1.5. Книгата "Зоар"
1.6. Лурианската кабала
1.7. Кабала през епохата на Просвещението
1.8. Съвременен подход към изложението на кабала
1.9. Стадии на развитие на желанията
Тест
Допълнителен материал
Речник

 

6. Изследване на творението 

В курса се разглежда областта, методите и обектите, които изследва науката кабала. Обектът на изследване се оказва самият човек: за да се получат достоверни и обективи резултати, изследователят трябва да се абстрахира от своите природни инструменти за изследване (органите за възприемане) и да придобие нов орган на осезание, наричан на езика на кабала екран. Истинността и точността на резултата на изследване е гарантиран от строгите закони в кабала. Ясно установените граници на изследване разделят мирозданието на постижими и непостижими части. Постижението се реализира вътре в човека в момента, когато той по опитен път открива в себе си свойство, което е напълно идентично с Твореца, при това резултатите от изследването позволяват 100% повторяемост и могат да бъдат възпроизведени от други изследователи. Така с  тези напълно достоверни методи човек постепенно разкрива пълната картина на света.

Урок № 1. Четири вида постижение
1.1. Въведение
1.2. Познание в съвременната наука
1.3. Постижение на материята в науката кабала
1.4. Въпроси и отговори
1.5. Тест
1.6. Допълнителен материал
Урок № 2. Област на изучаване
2.1. Въведение
2.2. Основни определения
2.3. Област на изследванията
2.4. Въпроси и отговори
2.5. Заключение
2.6. Тест
2.7. Допълнителен материал
Урок № 3. Постижение по метода на уподобяването
3.1. Разкриване на Замисъла – в достигането на целта
3.2. Стъпала на постижението
3.3. Изкачване по стъпалата
3.4. Два аспекта на силата, въздействаща на човека
3.5. Системата на световете –  система на отношенията на човека с Твореца
3.6. Скриване и разкриване на Твореца
3.7. Разкритието и осезанието зависи от намерението
3.8. Съществуване в намерението
3.9. Намерението – това усещане ли е или разум?
3.10. Работата с намерението
3.11. Качествена и количествена оценка на намерението
3.12. Духовният свят – това е светът на намерението
3.13. Разликата между двойното и простото скриване
3.14. Създаване на намерението
3.15. Въпроси и отговори
3.16. Тест
3.17. Допълнителен материал
Урок № 4. Издигане по стъпалата на световете
4.1. Четирите степени на развитие на желанието
4.2. Изграждане на желанието
4.3. Достигане на целта
4.4. Поправяне на човека
4.5. Подем на човека
4.6. Въпроси и отговори
4.7. Заключение
4.8. Тест
4.9. Допълнителен материал
Заключение
Речник

 

7. Кабала като интегрална наука 

Ценността на всяка наука в света се определя от ползата за човека. Ползата на науката кабала се свежда до това, че човек разкрива собствената си скрита по-рано от него природа, разбира причината за всичко ставащо, а така също свръзките между всички причини и следствия. Разбирането на причината за сътворението разкрива целта на нашето съществуване и ни дава представа за състоянията, които сме длъжни да преминем по веригата на причинно-следствените свръзки до достигане на окончателната форма.

Въведение
Урок № 1. Науката кабала и съвременните науки
1.1. Картина на света
1.2. Критерий за ценността на науката
1.3. Ценност на науката кабала
1.4. Причина за малкия брой учени-кабалисти
1.5. Постижението е в усилията
1.6. Въпроси и отговори
1.7. Тест
1.8. Допълнителен материал
Урок № 2. Кабала – корен на всички науки
2.1. Методиката на кабала
2.2. Не обективността на картината на света
2.3. Общата криза
2.4. Кабала – коренът на всички науки
2.5. Въпроси и отговори
2.6. Тест
Речник8. Кабала и религията 

Авторът прави сравнителен анализ на науката кабала и религията. Кабала представлява методика на изследване на обкръжаващата ни действителност. Неточната интерпретация на кабалистичните източници е довела човечеството до погрешното разбиране на законите на природата и създаване на различни вярвания. Този процес е продължил хилядолетия и днес е невъзможно на практика да се различи истинското учение от лъжливата система, мистиката, продажбата на амулети, магьосничеството и други методики.

На човек му се струва, че във всичко това действа някаква свръх естествена сила, но на практика ефектът от подобни методики се основава изключително на психологическо въздействие. Човек започва да си представя духовния свят във вид на тайни управляващи сили, вижда техните прояви в особените свръзки с буквите, кодовете и заклинанията.

Човечеството трябва да израсте това възприемане на света и да осъзнае, че законите на природата, както и отношението на Висшите сили към нас, си остава неизменно, а само чрез промяната на самия себе си, човек ще постигне истинската картина на света.

В това се състои и кардиналната разлика между кабала и религията. Това отличава човека, който разбира, че му е необходимо да работи върху своята промяна, от човека, който чака, кога Творецът ще промени своето отношение към него.

Предисловие
Урок № 1. История на религията
1.1. Извори на религията
1.2. Периодът от Адам до Авраам
1.3. Вавилонската кула, появата на Авраам
1.4. Периодът на Авраам
1.5. Периодът на робството
1.6. Тест
Урок № 2
2.1. Епохата на Първия Храм
2.2. Епохата на Втория Храм
2.3. От гибелта на Втория Храм до наши дни
2.4. Духовното състояние на съвременното човечество
2.5. Въпроси и отговори
2.6. Тест
Урок № 3. Същност на религията и нейната цел
3.1. Творецът – закон за абсолютното добро
3.2. Природата на Твореца
3.3. Причината за деструктивността
3.4. Намерение
3.5. Желание за наслаждение 
3.6. Тест
Урок № 4
4.1. Управлението на Твореца е целенасочено
4.2. Свят на Безкрайността
4.3. Смисълът на стъпаловидното развитие
4.4. Тест
Урок № 5
5.1. Пътят на светлината и пътят на страданията
5.2. Цел на развитието
5.3. Вътрешна работа
5.4. Тест
Урок № 6
6.1. Същността на кабала – в развитието на осъзнаване на злото
6.2. Същност на заповедите
6.3. Осъзнаване на злото
6.4. Възприемане на действителността
6.5. Степен на разликата между свойствата на Твореца
6.6. Постепенно развитие на алтруистичното свойство
6.7. Две сили
6.8. Тест
Урок № 7
7.1. Разлика между кабалистичната методика и системата за възпитание на нравите «мусар»
7.2. Основен принцип
7.3. Разликата между етика и кабала
7.4. Сила, способна да промени егоизма
7.5. Принцип на възнаграждението
7.6. Принцип на уподобяването по свойствата
7.7. Тест
Въпроси и отговори
Урок № 8. Разликата между кабала и религия
8.1. Развитие на представата за Висшата сила в историята на човечеството
8.2. Коренното различие на кабала и религията – в отношението към Твореца
8.3. Разликата между религиозния човек и кабалиста
8.4. Отношението на кабала към целта на творението
8.5. Защо е необходимо да се изучава кабала
8.6. Въпроси и отговори
8.7. Тест
Допълнителен материал
Речник9. Кабала и философията – сравнителен анализ 

В този курс се прави сравнителен анализ между науката кабала и философията, като различни способи за изследване на действителността. Днес още много хора считат, че кабала е част от философията, но разликата между тях е кардинална, тъй като философията се занимава с всичко, което човека постига вътре в своите пет органи на осезание, т.е. без да напуска границите на нашето възприятие без наличието на шести орган на осезание.

Философията се занимава с разсъждения с тези знания, действия и свойства, които не се намират в точно определена област, поддаваща се на нашия опит, и затова нейното знание е абсолютно недостоверно, тъй като не се потвърждава от каквато и да било практика или експериментален път. Разсъжденията на тази наука се отнасят до отвлечени понятия, за които всеки може да има свое мнение.

Това, което във философията се дефинира от догадки, в кабала е резултат от опит с материал. От това следва главната разлика между философията и кабала при противопоставянето им една на друга.

Въведение
Урок № 1. Кабалистичната и философската мисъл в търсене отговора на «вечните въпроси»
1.1. Човекът и природата
1.2. Въпросът за произхода на света и същността на човека в западната философия
1.3. Криза в традиционната система на мисленето
1.4. Защо е необходимо да се сравняват кабала и философията
1.5. Влиянието на кабала върху философията и науката
1.6. Тест
Урок № 2. Антагонизма между кабала и философията
2.1. Кабала и философията като различни способи за изследване на реалността
2.2. Проблемът за определяне на «духовното»
2.3. Разликата между разбирането и постижението
2.4. Въпросът за същността на Висшата управляваща сила (Твореца)
2.5. Тест
Урок № 3. Познанието на материята и формата
3.1. Изследване на материята и формата
3.2. Материята и формата в кабала
3.3. Въпросът за същността на произхода на материята
3.4. Може ли духовното да породи материалното
3.5. Тест
Урок № 4. За изграждане на мирозданието и възприемане на реалността
4.1. Строеж и произход на мирозданието от гледна точка на кабала
4.2. За възприемане на реалността
4.3. Тест
Заключение10. Кабалистична антропология 

В курса се разглежда една от най-спорните теми в света - отношенията между душата и тялото. В първия урок се обясняват най-разпространените теории за душата и тялото, които великият кабалист от миналия век Баал а-Сулам обединява в три групи: теорията на вярата, теорията на дуализма, теорията на отрицанието. В зависимост от представата си за света, всеки човек е привърженик на една от тези теории.

В следващите уроци се дават определения на душите и телата, като кабалистични понятия и се разглеждат етапите, през които минава душата в своето развитие. Предлагат се въпроси и отговори по темата, които ще помогнат правилно да се ориентирате в следващите материали. Вие ще разберете какво е това душа, нейното устройство и предназначение.

Урок № 1. Тяло и душа
1.1. Теория на вярата
1.2. Теория на дуализма
1.3. Теория на отрицанието
1.4. Тялото и душата като научни понятия в кабала
1.5. Открито и скрито 
1.6. Забрана за използване на абстрактната философия
1.7. Критика на теорията на отрицанието
1.8. Изводи
1.9. Въпроси и отговори
1.10. Тест
Урок № 2. Понятието душа в кабала
2.1. Условия за развитие на душата
2.2. Какво означава да имаш душа
2.3. Три етапа в развитието на душата
2.4. Целта на кръгооборотите на душата
2.5. Тест
2.6. Допълнителни материал
Урок № 3. Душата на Адам като духовна конструкция
3.1. Въведение
3.2. Условия за развитие на творението
3.3. Подобие на свойствата
3.4. Движещата сила в развитието на човека
3.5. Строеж на общата душа «Адам»
3.6. Процесът на разбиване
3.7. Причината за разбиването
3.8. Кръгооборотът и изменението на формата
3.9. Заключение
3.10. Тест
3.11. Допълнителен материал
Речник11. Социологията и кабала 

Курсът "Социологията и кабала" се позовава на статията на Баал а-Сулам "Свобода на волята". Той ще помогне на всеки, желаещ да изучава областа, в която съществува възможността за взимане на самостоятелни решения. Тази възможност се базира на съвършено друг принцип, друга формула, друг алгоритъм. Тя се намира извън нашата егоистична природа.

Урок №1
1.1. Предисловие
1.2. Свобода на избора
1.3. Наслаждение и страдание
1.4. Закон за причинно-следствените свръзки
1.5. Въпроси и отговори
1.6. Тест
Урок №2
2.1. Четирите фактора
2.2. Основа, първичният материал
2.3. Неизменните свойства на основата
2.4. Свойствата, изменящи се под въздействието на външните сили
2.5. Изменение на външните сили
2.6. Наследствени фактори
2.7. Въпроси и отговори
2.8. Тест
Урок №3
3.1. Избор на обкръжението
3.2. Влияние на обкръжението
3.3. Обкръжението като фактор
3.4. Необходимостта от избора на добро обкръжение
3.5. Властта на разума над тялото
3.6. Общата форма на изходните данни не изчезва
3.7. Необходимостта от опазване на свободата на личността
3.8. Въпроси и отговори
3.9. Тест
Урок №4
4.1. Желанието за получаване е създадено от нищото
4.2. Две сили в желанието за получаване
4.3. Да се следва мнозинството
4.4. Пътят на кабала и пътят на страданието
4.5. Правото на мнозинството да потиска свободата на индивида
4.6. B живота на обществото действа законът «за подчинение на индивида на мнозинството»
4.7. В духовния живот действа закон, който задължава мнозинството да следва личността
4.8. Наследството на бащите
4.9. Въпроси и отговори
4.10. Тест

 

12. Програма за развитие на човечеството 

В този курс са представени основните кабалистични принципи, заедно с актуалните резултати от последните изследвания в различни области. Ще се запознаете с програмата за развитие, която е подготвена за нас от природата, и ще видите по какъв начин е възможно грамотно да се реализира целта да достигнем до щастливия край.

Урок №1. Желание за наслаждение
1.1. Въведение
1.2. Желанието – основа на природата
1.3. Развитието на човечеството е желанието за наслаждение
1.4. Тест
Урок №2. Граници на наслаждението
2.1. Наслаждението анулира желанието
2.2. Два принципа за да измамим желанието
2.3. Ръст на егоизма
2.4. Илюзията щастие
Урок №3. Алтруизмът – принцип на живота
3.1. Два термина - егоизъм и алтруизъм
3.2. Хармонията в природата
3.3. Егоистичното поведение – пътят към гибелта
3.4. Алтруистически прояви
3.5. Светът – единен организъм
Урок №4. Нарушението на баланса
4.1. Разрушителната сила на егоизма
4.2. На какво се наслаждаваме ние?
4.3. Правилното използване на егоизма
4.4. Кризата — това е възможност да се възстанови равновесието
4.5. Тест
Урок № 5. Подчинение на силите на природата
5.1. Цел на живота
5.2. Силата на мисълта
5.3. Какво да правим?
5.4. Това е много по-лесно, от колкото ни се струва
5.5. Дългият път и късият път
5.6. Изменението на отношението към ближния
5.7. Законите на природата
5.8. Тест
Урок № 6. Пътят към свободата
6.1. Къде се намира нашият избор?
6.2. Наслаждението и страданието
6.3. Вътрешната същност и законите, които я управляват
6.4. Законите на въздействие на обкръжаващата ни среда
6.5. Изменение на окръжаващата среда
6.6. Реализацията на свободния избор
6.7. Подръжанието на природата
6.8. Новата тенденция
6.9. Тест
Урок №7. Готовността към реализация на целта на живота
7.1. Развитие на поколенията
7.2. Отношението към алтруизма в обществото
7.3. Правилното възпитание
7.4. Егоисти и алтруисти
7.5. Определението за алтруистически действия
7.6. Тест
Урок №8. Реалността, съвършенството и вечността
8.1. Възприемане на реалността
8.2. Картината на света
8.3. Двете степени в общата система
8.4. Поправяне на системата за възприемане
8.5. Програмата на природата
8.6. Прозрение
8.7. Тест
Урок №9. Равновесието с природата
9.1. "Връщане към природата"
9.2. Равновесието на човешко ниво
9.3. Постигане замисъла на творението
9.4. Тест
Урок №10. Светът - единственият организъм
10.1. Взаимосвръзката между частите на природата
10.2. Егоизмът - материалът на нашия свят
10.3. Правилното намерение
10.4. Цел на творението
10.5. Програма за развитие на човечеството
Урок №11. Кабала — методика на поправянето
11.1. Увод
11.2. Колектив от единомишленици
11.3. Взаимодействието между преподавателя и ученика
11.4. Ролята на преподавателя в кабала
11.5. Кабалистичните книги
11.6. Кратко описание на трудовете на Баал а-Сулам
11.7. Какво се подразбира под думата учене?
11.8. Целта на изучаване на кабала
11.9. Процесът на обучение
11.10. Двете части на урока
11.11. Действието на светлината
11.12. Правилният подход към изучаването на кабалистичните текстове
11.13. Домашно задание

Заключителни изпити

 

Обучение

kragove

Безплатен
въвеждащ курс
 

kli-2

 Виртуални
уроци по Кабала