Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Baruch Ašlag (Rabaš)

Rabaš: poslední velký kabalista

Rabash_The_Last_Great_Kabbalist2-t_previewVzpomínky Rava Michaela Laitmana na svého učitele, Rabaše.
Celý článek...
 

Baruch Šalom HaLevi Ašlag

Rabash2

Zlatá linie

V mnoha směrech byl Rabaš posledním ze "zlaté linie." Posledním článkem řetězu největších kabalistů. Tato linie začala patriarchou Abrahamem a skončila Rabašovým otcem, rabínem Jehudou Ašlagem, a Rabašem samotným. Jeho role v této linii je pro nás možná nejdůležitější, jelikož on nás spojuje s těmi velkými kabalisty. Svými pracemi adaptoval metodu kabaly naší generaci.   

Ač byl na vrcholu duchovního žebříku, Rabaš byl velmi dobře spojen s obyčejnými lidmi, kteří chtěli jednoduše vědět, jestli je zde něco vyššího než to, co může nabídnout náš svět. Díky svému vysokému duchovnímu stupni Rabaš chápal, proč ti z nás, kteří žijí na sklonku dvacátého století, potřebují odhalit tajemství života. Byl schopen adaptovat moudrost kabaly do pohodlného, přímočarého a naší generaci vhodného jazyka. Činíce tak, uvedl nás do podivuhodného, věčného světa a vydláždil nám nejjistější cestu, jak se tam dostat.

Opuštění domova

Když byl Baruch Ašlag starý 13 let, jeho otec se rozhodl opustit Polsko a přesunout se do Izraele. Baal HaSulam doufal, že v Izraeli najde víc kabalistů, kteří by se k němu připojili v šíření kabaly. Tak v roce 1921 rodina Ašlagů opustila Varšavu a usadila se v Jeruzalémě.

V Izraeli (v té době v Palestině) byl Rabaš rabínem Abrahámem Izákem HaKohen Kookem, vrchním rabím Izraele, a rabínem Chaimem Sonnenfeldem, vrchním rabínem Jeruzaléma, ustanoven rabínem a duchovním a politickým vůdcem izraelské ortodoxní komunity. Když byl jmenován, bylo Rabašovi pouze sedmnáct let.

Žák svého otce

Rabaš ucítil touhu objevit tajemství života časně ve svém životě a odhodlaně ji následoval. Jeho jediným přáním bylo stát se studentem svého otce - největšího kabalisty generace. Chtěl pokračovat ve šlépějích svého otce a ponořit se do studia kabaly. Věděl, že nic než kabala nemůže uspokojit touhu, která hořela v jeho srdci.

Vskutku ho poté co Rabaš dokázal, že jeho úmysly jsou upřímné, Baal HaSulam přijal do skupiny svých studentů. Aby mohl navštěvovat lekce svého otce, musel Rabaš každou noc ujít několik kilometrů - ze starého města v Jeruzalémě do domu svého otce v sousedství Givat Šaulu. Na cestě se musel vyhýbat agentům a bariérám britských ozbrojených sil, jež byly součástí Britského mandátu (1922-1948), který vládl Izraeli.  

Nehledě na tvrdé podmínky v Jeruzalémě třicátých let, cítil Baruch Ašlag silnou touhu držet se cesty svého otce a nikdy nezmeškal lekci nebo událost, jíž se jeho otec účastnil. Zůstával jako přikován po boku svého otce, následujíc ho na všech jeho cestách, vyřizujíc za něj jeho pohledávky a slouže mu jakoukoliv možnou cestou.

Časem se Baruch stal Baal HaSulamovým nejbližším studentem a začal s ním studovat odděleně. Jeho otec mu vysvětloval Studium deseti sefir a Knihu Zohar. Rabín Ašlag také odpovídal synovým otázkám a připravoval ho na roli, kterou měl Rabaš převzít - šířit moudrost kabaly masám v nejjasnějším a nejvhodnějším jazyce naší doby. 

Slyšel jsem

Rabaš, oddaný student, zapisoval vše, co slyšel od svého otce do bloku, který nazval Šamati (Slyšel jsem). Shromáždil tisíce zápisů, dokumentujících Baal HaSulamova vysvětlení duchovní práce člověka. Na své smrtelné posteli odkázal Rabaš zápisník svému osobnímu asistentu a studentovi, ravu Michaelu Laitmanovi, jež jej později vydal jako knihu, nesoucí stejné jméno.

Rabaš byl studentem svého otce a jeho osobním asistentem po více než třicet let. Během celé té doby absorboval učení svého otce a jeho ducha lásky k národu a celému světu. Vstřebával poznání, že dosáhneme spásy jen šířením kabaly v národě a po celém světě. Po mnoha letech Rabaš prohlásil, že tento duch byl jeho "razítkem" po celou dobu jeho života, esenciální poselství, které vštípil svým studentům.

Spojen se světem, a přesto od něj izolován

Jako jeho otec před ním, nechtěl být Rabaš znám či oslavován jako kabalista. Odmítl přijmout oficiální služby, jež mu byly nabídnuty. Místo aby byl zbožňován a stal se vůdcem mnoha, zasvětil Rabaš celý svůj čas a úsilí vnitřní práci a přípravě studentů kabaly. Ti budou upřímně pokračovat Baal HaSulamovou cestou a v šíření moudrosti kabaly.

Vnitřně byl Rabaš spojen s celým světem. Navenek byl však uzavřený muž. Vdova po něm, Feiga Ašlagová, svědčí: "Dokonce ani naši sousedi nevěděli, že učil skrytou moudrost."

Ale ti, co opravdu hledali, k němu nehledě na jeho skromnost našli cestu. Jeho student a asistent rav Michael Laitman, říká, že mezi těmi, kdo k němu přišli, byli uznávaní rabíni, kteří diskrétně chodili do Rabašova domu, aby studovali skrytou moudrost.

Ve své práci s novými studenty Rabaš vyvinul svou unikátní, současnou metodu. Psal týdenní články, ve kterých popisoval jednoduchými slovy všechny fáze vnitřní práce člověka během duchovní cesty. Tak nám svěřil pravé bohatství, úplnou, ověřenou metodu, která může každého člověka přivést k vnímání duchovního světa.

Tyto týdenní články byly sesbírány a zkompilovány do série knih zvaných Šlavey HaSulam (Příčky žebříku). Rabaš po sobě v Izraeli a celém světě zanechal mnoho studijních skupin. Tyto skupiny pokračují ve studiu jeho a Baal HaSulamových knih. Rabaš uspěl tam, kde to ostatní nedokázali. Tím, že nám představil nejlepší cestu, jak objevit nejhlubší aspekt reality: Vyšší Svět.

Bnei Baruch

Po Rabašově odchodu v roce 1991 jeho student a osobní asistent rav Michael Laitman založil skupinu kabalistů, kterou nazval po svém učiteli -"Bnei Baruch," neboli "Synové Baruchovi." Cílem skupiny je pokračovat v Rabašově cestě a šířit masově jeho metodu.

Bnei Baruch se stal mezinárodním hnutím se stovkami tisíc studentů v Izraeli a celém světě. Tito studenti studují kabalu z autentických zdrojů a bezplatně šíří moudrost ke všem, kdo se chtějí učit.

Rabi Baruch Šalom HaLevi Ašlag byl unikátní. Byl skrytým kabalistou, jehož povoláním bylo vzdělávat novou generaci kabalistů tím, že kultivoval novou duchovní metodu, která je vhodná současným studentům. Byl přesvědčen, že kdyby se mu podařilo adaptovat metodu kabaly našim časům, bude to jeho největším příspěvkem lidstvu.

Rabín Ašlag chtěl všem ve světě připravit jasnější budoucnost a uspěl. Vše, co musíme udělat, je použít tuto neselhatelnou metodu, kterou vyvinul. Až tak učiníme, budeme odměněni objevem úplné, pravé a věčné reality, kterou po generace objevoval každý kabalista.

 

Novinky a oznámení

K odběru novinek a oznámení prosím zadejte svůj e-mail:

Facebook

Share On


Nejnovější knihy

laitman.cz

BlogRAV
Kabala a smysl života
blog Michaela Laitmana

Lekce pro pokročilejší

feed

Ranní lekce každý den, 02:00
(v cizích jazycích)