Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

راو یهودا اشلگ- بعل هسولام

BaalSulam1راو یهودا لایب لوی اشلگ (1884-1954) ملقب به "بعل هسولام"، ("هسولام" یا نردبان، نام تفسیری است  که او از کتاب زوهر نموده است).

در طول عمر خود، بعل هسولام به تفسیر و نوآمیزی و انتشار علم کبالا در میان مردم پرداخت. او شیوه بخصوصی در آموزش کبلا بنا نمود که به هر فردی این فرصت را می دهد که هدف و ریشه روحانی خود را به آموزش و تحقیق درآورد.

بعل هسولام در سال 1884 در لهستان بدنیا آمد. در سن 19 سالگی، بزرگترین راو ها، او را بسمت راوی پذیرفته و بمدت 16 سال بعنوان آموزگار و عالم دین، در ورشو مشغول به خدمت بود. معلم او راو یهوشوع از شهر پورسوو بود. در سال 1921 بعل هسولام مهاجرت نموده و در قسمت قدیمی شهر اورشلیم مسکن گزید. نام او توسط یهودیانی که از لهستان آمده بودند بسرعت در زبان ها افتاده و همه او را بعنوان عالم بزرگ علم کبالا شناختند. کم کم گروهی از شاگردان در ساعات نیمه شب برای آموزش کبالا به او پیوستند. از قسمت قدیمی شهر، بعل هسولام به منطقه "تپه های شاعول" نقل مکان نموده و چندین سال راو آن منطقه بود.

درسالهای 1928-1926 بعل هسولام در لندن اقامت گزید. درآنجا او تفسیر کتاب "پانیم مئیروت" و "پانیم مسبیروت" از کتاب "درخت زندگی" اثر "اری مقدس" را به قلم نگارش در آورد، که در سال 1927 به چاپ رسید. بعلاوه در آن زمان با شاگردان خویش نیز مکاتبه می نمود. در طی سال 1933 مقاله های "متن تورا" ("اعطای تورات") و "عراووت" ("ضمانت") و "هشالوم" ("صلح") را نیز به انتشار در آورد.

کتاب "تلمود عسر سفیروت" بنا بر نوشته های "اری مقدس"، و تفسیر کتاب "هسولام" (نردبان) از کتاب زوهر، دو اثر مهم و اصلی اوست که ثمرۀ سالها تلاشهای او است. در سال 1937 شانزده بخش "تلمود عسر سفیروت" را به چاپ رساند. در سال 1940 کتاب او بنام "بیت شعر هکوانوت" ("دروازه خانه نیت ها") به چاپ رسید. این کتاب شامل تفسیر "اور پاشوت" ("نور ساده") ، منتخبی ازنوشته های "اری مقدس" است. بین سالهای 1954-1953 تفسیر "هسولام" در مورد کتاب "زوهر" را در 18 جلد به چاپ رساند. پس از آن "بعل هسولام" سه جلد کتاب دیگر در تفسیر "زوهر جدید" نوشت. چاپ این کتابها در سال 1955 پس از آنکه دار فانی را وداع نمود به اتمام رسید.

در مقدمه کتاب زوهر، بعل هسولام چنین می نویسد:

"این تفسیر را به نام " سولام " (نردبان) خواندم زیرا وظیفۀ تفسیر من، به مانند وظیفۀ هر نردبانی است، که اگر مکان والایی سرشار از تمام نیکی ها در مقابلتان باشد، در راه پیشرفت، هیچ کمبودی نخواهید داشت بجز داشتن "نردبان" که از آن بالا روید، و آنگاه تمام نعمت های دنیا در دست شما قرار خواهند گرفت".

بعل هسولام سلسله مقدماتی برای آمادگی شاگردان نوشت، که در راه آموزش صحیح علم کبالا، به آنها کمک می نمود. در میان آنها، می توان کتاب "مقدمۀ کتاب زوهر"، "مقدمه کتاب زوهر"،"  دیباچه علم کبالا"، "مقدمه تفسیر سولام"، " مقدمه کلی درخت زندگی" و "مقدمه عسر سفیروت"  را نام برد.

در سال 1940، بعل هسولام روزنامه "اوما" را به چاپ رساند. در آخرین سالهای عمر خود، "نوشته های نسل آخر" را نوشت، که در آن سیستم های جامعه های گوناگون را مورد تحقیق و بحث قرار داده، حتی جزئیات کلی برای ساختمان اصلاح شدۀ جامعۀ آینده به تفسیر گذارد.

بعل هسولام تنها به ذکر نظرات و انجام ایده های خود اکتفا نکرده، بلکه در پیش برد آنها سعی فراوان می نمود، حتی با روسای مناطق و رهبران احزاب کارگران و دست اندر کاران آن به ملاقات و تبادل نظر می پرداخت. بنگوریون، آنطور که در یکی از نامه هایش اشاره می کند، با راو اشلگ ملاقات متعددی داشته و این ملاقات ها برایش بسیار جالب بوده و اینطور نقل می کند: "من می خواستم با او در باره کبالا صحبت کنم و او می خواست با من در مورد سوسیالیزم گفتگو داشته باشد".

در واقع تمایل نزدیکی بعل هسولام به رهبران حزب کارکر تحیرانگیر بود، زیرا بین او و آنها تفاوت ظاهری و تفاهمی فراوانی دیده می شد. ولیکن هنگامیکه عمیقاً در نوشته های او نظر می افکنیم، درمی یابیم که او فردی دانشمند و دارای دیدی وسیع در بسیاری از علوم بود. او در مورد آنچه در دنیا رخ می داد آگاهی کامل داشته و دارای افکاری آینده نگر، با شهامت و انقلابی بود

 

آخرین انتشارات

book_10

از پراکندگی تا هماهنگی
- خواندن کتاب
- خرید کتاب

آموزش رایگان کبالا به زبان انگلیسی