Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

برخورد صحیح تر

اشخاصی تصور می کنند زوهر کتابیست که اصول اخلاقی و رفتار شایسته راتوضیح می دهد. همچنین مجازات برای کسانی که طبق آن عمل نمی کنند. کسانی دیگر زوهر راعالمی مرموز، و بدون هیچ ارتباطی با آدم، توصیف کرده اند.

 نظری دیگر ادعا دارد که زوهر اصلاٌ هیچ موردی را شرح نمی دهد. بلکه کتابیست  که توسط کابالیست ها نوشته شده و فقط برای خود آنها قابل درک می باشد.

 ما باید خواندن زوهر را بعنوان کیفیت خلقت، سلامتی، جلوگیری از مشکلات و موفقیت در زندگی بدانیم. افرادی فکر می کنند که این کتاب برای خواندن نیست،کافیست که آنرا در خانه یا محل کار گذاشت و همه چیز درست میشود.

اما واقعیت آن است که زوهر فقط و فقط راجع به صفات و خواسته های نهفته درونی ما صحبت میکند، نه چیزی دیگر.

زوهر، "پیکر روحانی و درونی ما"، ساختمان  بندی "نشاما"(روح به)، توانایی هایی که "نشاما" دارد و مراحلی را که طی میکند، شرح می دهد.

 "نشاما" از عضوهای روحانی که نامهایشان شبیه اسمهای اعضاء بدن فیزیکی ماست بنا شده. حتی بیش ازاین، "نشاما" شامل همه چیز که در دنیای اطرافمان قرار دارد میباشد. نه به صورت اشیاء مادی، بلکه آنها مجموعه ای از نیروها و صفات درونی ما می باشد. در باره این موضوع کابالیستها انسان را "دنیائی کوچک" خوانده اند.

 هنگامی که زوهر را باز می کنیم، ما باید روش شناسایی و احساس تمام این پدیده ها که در درون ما قرار دارند را درخواست کنیم. این حقایق درون نشاما وجود دارد و زوهر فقط ازاین حقایق سخن میگوید."نشاما- خواست در یافت" کلی است، که خداوند آنرا آفریده، و ما باید کشف کنیم که چیزی جز این حقیقت وجود ندارد. ما می خواهیم تمام بلندیها، صفات و ارتباطات درونمان را دریابیم.

 هنگام خواندن زوهر برای حفظ این روش باید تلاش کرد و در لحظه ایکه غافل شدیم سعی به تجدید آن کنیم.

واقعیت این است که ما به تنهائی موفق به بدست آوردن هیچ چیز نخواهیم شد، اما خود این تلاش برای پیدا کردن این واژه ها در درونمان به نور امکان عمل می دهد. هر موردی که در باره اش میخوانیم و تلاش میکنیم تا آنرا در درون خود بیابیم، فرکانس های آن نوشته بر ما اثر میگذارد.

مناسب با اشتیاق ما برای حس کردن درون هر موردی، در وجودمان "احساسات جدیدی" شروع به بیدار شدن می کنند که بوسیلۀ آنها میتوان تصویر واقعی را حس کرد - تصویر روحانی یا درونی.

 

 

آخرین انتشارات

book_10

از پراکندگی تا هماهنگی
- خواندن کتاب
- خرید کتاب

آموزش رایگان کبالا به زبان انگلیسی