Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

رهایی از بحران

BAIL-YOURSELF-OUT-2Tپروفسور لایتمن می گوید: "هرچیزی که وجود دارد نتیجه ای از برهمکنش دو نیروی بخشیدن و گرفتن است. وقتی این دو نیرو در هماهنگی با یکدیگر عمل کنند زندگی در مسیر خود همراه با آسایش جریان پیدا می کند اما وقتی این دو نیرو با یکدیگر برخورد داشته باشند انگاه ما با مصیبت ها و بحرانهایی در سطوحی وسیع درگیر می شویم."

این نیروها در تک تک جنبه های زندگی: خانواده، اقتصاد، سیاست، زیست شناسی و سلامتی عمل می کنند، کتاب "رهایی از بحران" به شما نشان می دهد که چگونه می توانید قدرتمندانه از دنیای بحران ها خارج شوید و راهنمایی برای روش به کار گرفتن این نیروها در سطوح شخصی، ملی و جهانی است. ما از طریق این دانش و با در اختیار گرفتن این نیروها به سود خودمان کلید موفقیت را بدست می آوریم.

ترجمه ازربی

دانلود کنید

 

 

آخرین انتشارات

book_10

از پراکندگی تا هماهنگی
- خواندن کتاب
- خرید کتاب

آموزش رایگان کبالا به زبان انگلیسی