Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

پاکی دنیا

16پرسش از دکتر لایتمن: شما می نویسید: "تنها یک امکان برای اثرگذاری در اتفاقات بد وجود دارد و آن ایجاد محیط بهتر برای انسانیت است که قادر به اثر گذاری مثبت روی تک تک انسان ها باشد و درجه  ترجیحات را تغییر دهد و از ترجیح دادن مسائل سطحی و غیر روحانی این جهان، که "تسلط و سودجوئی از دیگران" است به سوی روحانیت، یعنی "اثر گذاری مثبت و عشق" قدم برداریم'. ولیکن هرگز قادر به رسیدن به این منظور نخواهیم شد چون در تعلیم و تربیت، در اقتصاد، در ارتباطات و مخابرات، در مسیر پولهای جهانی، در بانکهای دنیا و در بانک کمک با توافق بین المللی (بی.آی.اس)، در تمام این مراجع و بخشهای جامعه، تسلط و کنترل وجود دارد.

پاسخ: بحران همه را پاک کرده و همه جوانب را به رنگ زیبای صورتی رنگ خواهد کرد.  درواقع ذات و صفت همه ما خواست دریافت است، موقعی که احساس خوبی نداریم و شرایط به وفق مرادمان نیست حاضر به تغییر همه چیز می شویم، حتی حاضریم اصول توافق شده قبلی را زیر پا گذاریم تا وضعمان بهتر شود. پس خواهید دید که به سادگی می توانیم اگوئیسم خود را اداره کنیم. چنین موقعیتی تا کنون در جهان اتفاق نیفتاده است. ناگهان همه بدون چون و چرا از قوانین التروایسم و نوعدوستی برای ادامه بقای خود اطاعت و پیروی خواهند کرد و پس از آن به ارزش والای نوعدوستی پی خواهند برد، و نه تنها فقط برای آسایش و امنیت خود، بلکه بخاطر ارزشی که برای این امر قائل می شوند آن را قبول و رعایت خواهند کرد. ولیکن راهی راحت تر و سریع تر برای رسیدن به این نتیجه وجود دارد: با فراگیری قانون طبیعت، و روابط صحیح با همدیگر. درلحظاتی که بشر قادر به دیدن وابستگی مشترک تمام بشریت و طبیعت باشد، او مجبور می شود در این هنگام شروع به کار کرده و به این طریق بحران به اتمام خواهد رسید.

 

آخرین انتشارات

book_10

از پراکندگی تا هماهنگی
- خواندن کتاب
- خرید کتاب

آموزش رایگان کبالا به زبان انگلیسی