Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

نقطه ای در قلب

hanekoda در درون هر یک از ما حس ششم وجود دارد که در کبالا آن را "نقطه ای در قلب" می نامند و بوسیله آن می توان واقعیت روحانی را احساس کنیم ولی این بخش هنوز در درون ما غیر فعال و در خواب است و برای فعال نمودن آن باید نوشته های اصلی کبالیستها را که به صورت دقیق و نقطه به نقطه، موقعیت کامل شده ما را تشریح می کنند مطالعه کنیم. این نقطه در واقع نقطه ای از روح برتر (نشاما) است که با گسترش آن تمام نشاما را به دست می آوریم.

چگونه این عمل صورت می گیرد؟

هنگامیکه ما این نوشته ها را برای رسیدن به همان موقعیت والا مطالعه می کنیم، نور خاصی را از منبعی که این نوشته ها از آنها سرچشمه گرفته اند به سوی خود جلب می کنیم. این نور به زبان کبالا "نور اصلاح کننده" یا "نور برگشت به آفریدگار نیک" (maor mahazir le mutav) نامیده می شود. این همان نوری است که باعث گشایش و گسترش "نقطه ای درقلب" شده و به تدریج ما را به سوی احساس عالم روحانی رهنمون می کند.

در کتاب "شامعتی" (به معنی "شنیدم") در قسمتی که از "ارتباط انسان با سفیروت" بیان شده،  بعل هسولام چنین توضیح می دهد: "هنگامیکه نور والا به درون قلب می درخشد، قلب قدرت خاصی بدست می آورد (از لحاظ روحانی) و هر بار این قدرت بیشتر و بیشتر می شود".

کبالا در عصر جدید

کبالیستها تعیین کرده اند که برای پیشرفت روحانی، انسان نباید خود را در اطاقی ببندد و از سحر تا شامگاه مشغول آموزش وعبادت باشد بلکه در حین آموزش باید با اطرافیان ارتباط داشته و مانند سایر افراد بشر وظایفش را انجام دهد. رو به رو شدن با سختی های روزمره در این دنیا به انسان می آموزد چگونه آنچه را که در آموزش کبالا به دست آورده به زندگیش بیامیزد و یکی کند و به این نحو زندگیش را بهبود بخشد. در واقع این طرز روش پایه های حقیقی هستند که انسان می تواند روحانیت خود را بروی آنها بنا کند.

آفریدگار بنده هایش را آفریده تا آنها را از لذت سرشار کند بنابراین انسان نباید خود را از لذت بردن محدود کند بلکه بالعکس باید این اراده طبیعی را که با آن آفریده شده گسترش دهد تا لذت حقیقی یعنی لذت از روحانیت را احساس کند.

آموزش کبالا قلب انسان را گسترش می دهد و هنگامیکه قلب گسترش می یابد، انسان درک می کند که چه برایش صحیح و ملزوم و چه چیزی مضر است.

رفتار کبالیست واقعی از نظر دنیای بیرونی مانند سایر افراد بشر است او احتیاجی به لباس مخصوص و سایر مشخصه های خارجی ندارد. او مانند دیگران زندگی می کند و ویژگی او از درک واقعیت دیگری که در درونش احساس می کند سرچشمه گرفته، واقعیتی که از چشم دیگران پنهان است و آن چیزی نیست جز قانون عشق و محبتی است که تمام هستی و واقعیت را در بر گرفته است.

 

آخرین انتشارات

book_10

از پراکندگی تا هماهنگی
- خواندن کتاب
- خرید کتاب

آموزش رایگان کبالا به زبان انگلیسی