Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Центарот на распространување на светлината 09.03.2010

 

Центарот на распространување на светлината 

Гледаме дека науката кабала се шири и влегува во светот од центарот, од некој извор.

Во нашето поколение на научни извори и методи на исправување се наоѓа овде, во централната груша Бнеи Барух.

Ако некаква група во светот или некој човек мисли дека може правилно да се води и со тоа и целата група кон целта – тоа е заблуда, од неразбирањето на градањето на системот на душите, во кој е облечен нашиот свет.

Во Предговорот на книгата Зохар Баал ХаСулам пишува дека сè секаде се шири од внатрешното кон надоврешното, од повисокиот кон понискиот степен.

Такво е влијанието на нашиот свет и спознанието, од почетокот човекот се искачува на врвот на степенот и само оттука гледа и може да влијае на понискиот.

Затоа ширењето, влијанието, исправувањето, часовите треба да излегуваат од тука, од центарот.

А групите земаат учество во создавањето на материјалите и нивното рспространување, подчинувајќи се на целиот центае, а слично на тоа е како дел на организмот во кој во согласност дејствува еден на сите глави.

Ништо не може да почне меѓу скалилата, пирамидите, со некаква група. Градењето на светот е строго зададено и опишано.

Баал хаСулам во "Предговорот на книгата Зохар", п.57 пишува дека ако на чело на колоната сите се слепи, а еден гледа, тогаш сите ќе можат да одат по него, а ако нема водач сите ќе пропаднат.

Така ја гледаме и личната мисија во делот на човекот, наречена "Изра-ел" ("Директно кон Создателот") – односно преку неа поминува светлината на исправувањето на целото човештво. Баал хаСулам во таа етапа опишува строга и еднозначна хиерархија.

Затоа секој треба да биде поврзан внатре во тој систем со повисокиот и понискиот степен.

Над нас се нашите Учители, оригинали, прататковци, кабалистички поколенија, од кои ние учиме и согласно на нивното учење, живееме.

Под нас се нашите ученици, сите тие кои доаѓаат кај нас, сакајќи да се соединат со нас.

Неопходно е да се зачува таа хиерархија.секој од нас може да добие само од својот над него. Види статија БС "Верата во Учителот".

Ако некој или група прифати решение да дејствува самостојно, тоа се претпочита на "надворешното внатрешно", ниското се заменува со високото и во тој случај неопходно е брзо да се исправи или оддалечи од општиот систем.

Од градењето на световите, гледаме дека "демократија" нема, а има строго потчинување на врвот, по примерот на вишото, кон Создателот.

Сега во врска со групите и нивните градби, ние го чувствуваме градењето на таквиот систем, кој како што пишува Баал хаСулам во статијата "Последното поколение", да се распространи во целиот свет и напиот свет ќе стане сличен на вишиот свет.

Слободата на секој, во правилна врска со околината и потчинетите на неа, е за сличност со Создателот.

И тоа се реализира само во тој случај, ако тој е поврзан со повисокиот, добива од него и го исполнува тоа дејствие, по степени.

Слободата на изборот, на скеој е претпочит на внатрешното кон надворешното, наспроти себичните лични и групни зла.

Дејствието на секој, како што пишува Баал хаСулам во "Предговорот на книгата Зохар", п.40, го исправува или расипува целиот систем.

Се разбира, тоа е диктатура, но диктатура од горе, Создателот, која сите ние ја исполнуваме во потчинетост и сличност со повисокоти и во привлечност кон ниското, по зададената хиерарихја, а апсолутната еднаквост возникнува само во крајната исправена состојба, кога сите се изедначуваат во заедничкото давање.

 

Достигнување на Вишите Светови

 
 
so matica