Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Een Les over de Spirituele Groei van Vrouwen

alt

Verwante Materialen:

Vraag & Antwoord: Een Les over de Spirituele Groei van Vrouwen

door Dr. Rav Michael Laitman

11 december 2007, Tel Aviv, Israel

Vraag: Onze lezing is gericht op het spirituele werk van vrouwen en hun verbinding met het innerlijke werk. Is er een verschil tussen het innerlijke werk van een vrouw en van een man. Zijn er nog bijzondere artikelen die op een juiste wijze de vrouw kunnen leiden?

Er is een groot verschil tussen het innerlijker werk van een man en dat van een vrouw, omdat we aan de binnenkant volkomen verschillend zijn. Ondanks het feit dat we allen mensen genoemd worden, verschillen een man en een vrouw vanuit het oogpunt van fysiologie, persoonlijkheid en alles wat te maken heeft met ons leven in deze wereld. We hebben nog niet eens onthuld hoe verschillend we zijn in elk opzicht op het fysieke niveau, ofwel het niveau van de natuur in deze wereld. Als we de menselijke resten ontdekken, die honderden jaren oud zijn, kunnen we onmiddellijk vaststellen of ze aan een man of een vrouw toebehoorden door naar de structuur van de botten te kijken. Dit manifesteert zich in elk orgaan van het menselijke lichaam, in zijn levenloos, vegetatieve en dierlijke delen en ons innerlijke wereld (die tot het menselijke ofwel "sprekende" niveau behoort), onze psychologie, onze waarmeningen - wij zijn volkomen anders.

Als we met psychologen spreken, zullen we begrijpen dat zelfs op het niveau waarop we de menselijke natuur onthuld hebben, de waarnemingen van mannen en vrouwen, hun houding tegenover de werkelijkheid en het leven, twee verschillende werelden zijn. Daarom moeten we weten, dat als we ons op een juiste manier wensen te ontwikkelen, we een gelukkige samenleving willen opbouwen in ons land en de wereld, we grondig de natuur van de mens dienen te leren, de natuur van mannen en vrouwen en dat we moeten beseffen hoe we hen kunnen verbinden met het doel harmonie te scheppen. Dit kunnen we uiteraard niet doen door de natuurlijke verschillen uit te wissen. Het tegendeel is waar, we dienen elkaar aan te vullen.

Als we de wetenschap van Kabbalah bestuderen (en nu hebben we het niet over de ontwikkelingen in deze wereld zoals het kiezen van een professionele loopbaan, een huis en dergelijke; we hebben het over oprechte spirituele ontwikkeling), komen we onmiddellijk grote verschillen tegen die ingebouwd zijn in de ziel. De ziel van de man en de vrouw zijn volkomen verschillend en als gevolg is de correctie van die ziel, waar Kabbalah zich mee bezig houdt ook verschillend. Natuurlijk zijn de grootte en het niveau van verwerving hetzelfde; niemand heeft een voordeel boven de ander. We hebben het over twee wezens, die de schepping dienen aan te vullen door zich met elkaar te verenigen en door de harmonie tussen hen wordt de spirituele wereld geboren - zoals het geschreven staat "een man en een vrouw - Shechina (vertaling: Goddelijke Aanwezigheid) tussen hen in" . De spirituele wereld wordt noch door de man noch de vrouw onthuld - het is alleen onthuld door de vereniging tussen hen.

Vraag: Op welke manier is het innerlijke werk van mannen verschillend van die van vrouwen?

Het verschil is fundamenteel, aangezien de zielen verschillend zijn. Elke ziel, zowel de mannelijke als de vrouwelijke behoeft correctie. Aan de hand hiervan wordt het werk samengesteld. Dit werk houdt in aspiratie, inspanning en een wijze van instructie en deelname aan de groep. Net zoals in onze wereld, is de man het actievere element. In overeenstemming met de natuur verlaat de man het huis om te jagen om in levensonderhoud te voorzien en het naar huis te brengen naar zijn vrouw en kinderen. Vandaag gebeurt hetzelfde als de man naar zijn werk gaat. In de tussentijd is de vrouw het "thuis" en zorgt ze voor de kinderen en huishoudelijke taken.

In het spirituele werkt het op dezelfde manier. Een vrouw schept een omgeving voor de man, waarin hij studeert en vooruit gaat. Ze wakkert de passie aan in hem, voor openbaring en verwerving van de spirituele wereld. Op zijn beurt, voelt de man dat deze behoefte in hem aangewakkerd wordt door de vrouw, stelt zich ten doel het spirituele te vinden en hetgeen dat hij verwerft naar de vrouw de brengen.

We leren dit uit het voorbeeld van het "staan bij de Berg van Sinai". Alleen Moshe rees naar de Berg Sinai - hij was de spirituele vertegenwoordiger van de hele natie. Maar er waren 600.000 mannen in de leeftijd van 20 tot 60 die om de berg heen stonden en deze werden omringd door ongeveer drie miljoen vrouwen, kinderen en oude mannen. De stoffelijke manifestatie van deze staat laat ons zien wat de spirituele orde zou moeten zijn. Vrouwen en kinderen vertegenwoordigen de zorg voor de toekomstige generatie. Een vrouw die dichtbij de man staat, geeft hem verlangen en steun. Een man die het spirituele verwerft, brengt het verworvene naar de vrouw en hetgeen hij verwerft behoort aan hen beiden. Dit is wat er in een gezin gebeurt als de man erop uit gaat om geld te verdienen, zijn loon thuis brengt en daarmee zijn familie onderhoudt.

Vraag: We weten dat het werk van de mannen betrekking heft op de groep, de boeken en onder begeleiding van een leraar geschiedt. Wat geldt hiervan ook voor de vrouw?

De studie heeft betrekking op de mannen in veel grotere mate dan de vrouwen. Dit is met name het geval bij De Studie van de Tien Sefirot, die de vrouwen niet hoeven te bestuderen. Een man moet in de groep werken om de liefde voor zijn vrienden te bereiken en een vrouw hoeft dit wederom niet te doen. Een man heeft de mogelijkheid om "zichzelf te ontstijgen" en om zijn vrienden lief te hebben, zijn naaste, terwijl de vrouw op zo'n manier in elkaar zit dat ze alleen aan de man kan behoren aan wie ze verbonden is. Dit is onze materiële en spirituele natuur. Er wordt gedurende het gehele pad van correctie rekening gehouden met dit verschil.

Vrouwen verenigen zich om de mannen te steunen. Ze zorgen voor de kinderen, door hen Kabbalistisch op te voeden op de manier waarop de Kabbalisten ons adviseren. Mannen kunnen tevens deel nemen aan het grootbrengen van de kinderen. De belangrijkste taak van de vrouwen is om de mannen te helpen: het materiaal voor te bereiden voor de studies en verspreiding etc. We kunnen veilig stellen dat het grootste gedeelte van het werk omtrent de voorbereiding, verspreiding, reclame en alles wat we doen door vrouwen uitgevoerd wordt. We waarderen dit ontzettend en zonder de deelname van de vrouwen, zou de wetenschap van Kabbalah niet in de wereld verspreid kunnen worden. In het algemeen, behoort het verspreiden van de wetenschap van Kabbalah toe aan het vrouwendeel - tenslotte, gebeurt de geboorte van extra cirkels in dit proces en ze verenigen zich in het spirituele.

We kunnen zeggen dat het studeren en het groepswerk in een grotere mate aan de mannen is opgelegd en het maken en voorbereiden van de materialen voor verspreiding een taak van de vrouwen is.

Vraag: Wat zijn de voorwaarden voor de spirituele groei van vrouwen?

Gedurende het proces van zowel de vrouwelijke als mannelijke spirituele vooruitgang, bestaat er een maatstaf van kwalitatieve en kwantitatieve inspanningen. Kwalitatieve inspanningen worden gemeten door het respectievelijke aantal uur dat de persoon kan toewijden aan spirituele taken, uit zijn of haar vrije tijd. De kwaliteit is afhankelijk van hetgeen dat de persoon denkt gedurende de tijd dat hij een kwalitatieve inspanning levert. Een persoon bevindt zich daar waar zijn intenties en gedachten zijn. Geeft hij echt alle tijd die hij heeft op om het spirituele te bereiken? Deze voorwaarde is dezelfde voor mannen en vrouwen. Met andere woorden, als we het over de innerlijke wereld hebben, moet de vrouw hetzelfde verlangen naar het spirituele bezitten als de man. Maar aan de buitenkant, via de handelingen, manifesteert dit zich op een wat andere manier.

Vraag: Als een vrouw niet de eigenschap van de liefde voor de naaste hoeft te bereiken, waarom bestaat het proces van het herkennen van het kwaad ook in haar? Wat moeten we doen met deze onthulling van het kwaad in ons?

Jullie dienen het te corrigeren, net zoals de mannen. In onze geschiedenis, waren er oermoeders zoals Sarah, Rivka, Rachel en Leah en de profetessen zoals Hulda en Dvorah. Deze vrouwen hadden een erg hoge spirituele verwerving, veel groter dan vele mannen in de voorafgaande generaties. Vrouwen hebben dezelfde rol in het spirituele als de mannen; voor nu hebben we het alleen maar over de verschillen wat betreft de methode. Als een vrouw zich volgens de juiste methode ontwikkelt, bereikt ze hetzelfde niveau als de man en het feit dat onze voormoeders en profetessen een hoog spiritueel niveau bereikt hebben, getuigt hiervan. De uitdrukking "allen zullen mij kennen, zowel de kleinen en de groten" houdt in de hele mensheid en aangezien vrouwen de helft van de mensheid zijn, wordt het zeker ook van hen gezegd.

Vraag: Op welke manier is de spirituele vooruitgang van de vrouw afhankelijk van de man en vice versa?

Een man behoeft het verlangen naar spirituele ontwikkeling dat hij van een vrouw moet ontvangen. Ze moet hem steunen en aanmoedigen en hem kracht geven. Ze moet verwachten dat hij het spirituele zal verwerven. Wegens dit, vergezeld van kracht en bewapening, stelt de man zich ten doel het spirituele te verwerven op dezelfde manier dat hij vroeger zijn grot verliet om voedsel naar huis te brengen.

Dit is een heel belangrijk gedeelte, waardoor de vrouw het werk van de man aanvult en zonder welke de man de spiritualiteit niet zal kunnen bereiken. Vrouwen zijn geweldig in staat dit werk te verrichten. Als we met psychologen praten, zullen we erachter komen dat alles wat een man in deze wereld doet, er voor is om in smaak te vallen bij de vrouwen. Trots, kracht, macht, het verlangen om boven anderen uit te stijgen worden in grote mate aangewakkerd door de behoefte van de man, om als man gezien te worden in de ogen van de vrouw. Dit is een weerspiegeling van de spirituele staat, welke uiteraard niet verbonden is met ons egoïsme, maar de houding zelf blijft.

Met andere woorden, een onvervuld verlangen dat uit een vrouw straalt, bereikt de man. De man gebruikt dit verlangen om het spirituele te bereiken. We kunnen zeggen dat de vrouw dit verlangen in man doet ontwaken en de man richt dit verlangen naar de Hogere Krachten, verkrijgt spirituele verheffing voor hemzelf en deelt het met de vrouw.

Vraag: Betekent dit dat ze niet zonder elkaar kunnen bestaan?

Nee, dat kunnen ze niet. Dit is de reden waarom alles precies op deze manier geschapen is. Waarom werd Adam Ha Rishon (vertaling: Het eerste mens) in twee delen gesplitst? Door dat hij een handigheidje van de Schepper was, kon Adam niet meer bereiken dan hij had. Alleen toen hij verdeeld werd in twee delen, konden een derde, vierde en verder geboren worden uit de twee. Vandaar dat het gebod "Wees vruchtbaar en vermenigvuldig u" uitgevoerd werd. En in het spirituele betekent het verwerven van de spirituele stappen, het verwerven van een grote en lichte wereld, welke alleen mogelijk is door het verdelen naar twee delen en vervolgens het samenkomen en verenigen.

Vraag: Als het werk omtrent het bereiken van een wederzijdse garantie en liefde voor de vrienden, geen betrekking heeft op de vrouwen, waarom moet ik dan artikelen over dit onderwerp lezen? Kan het me verwarren?

Nee, een vrouw moet weten dat dit gedeelte van het werk betrekking heeft op de mannen en ondanks het feit dat zij er niet actief aan deel neemt, bestaat haar deelname aan het stimuleren van de mannen om dit werk te verrichten. Daarom is het voor haar voordelig om het ook te weten. Een vrouw neemt praktisch gezien geen deel aan dit gedeelte van het werk, maar zij moet het bestuderen en begrijpen. Als een vrouw weet wat de mannen moeten doen, kan ze hen beter bijstaan.

Vijfendertig jaar geleden, toen ik jong was en met Rabash begon te studeren, gaf ik lessen in Tel Aviv en bracht vele studenten. We organiseerden groepen en Rabash zei dat er voor de vrouwen ook groepen gevormd moesten worden. De vrouwen van deze studenten kwamen samen, lazen artikelen en luisterden naar de lessen die door de dochters van Rabash gegeven werden. Dit duurde enkele jaren. Rabash hield zich er erg mee bezig dat de vrouwen ook zouden lezen, luisteren, weten en de mannen steunen.

Ik kan uit mijn eigen ervaring zeggen dat ik grote steun heb gekregen van mijn vrouw en haar daar ontzettend dankbaar voor ben. Er zijn situaties in ons leven, waar we ons niet op hoge spirituele niveaus bevinden, maar eerder op gewone stoffelijke niveaus en een vrouw kan van groot invloed zijn op zowel het spirituele als het stoffelijke niveau.

Vraag: Wat voor een verbinding moeten de vrouwen scheppen in de Wereld Kli en hun groep?

Vrouwen moeten samen komen en een grote, sterke organisatie samenstellen. Zij moeten met elkaar bespreken hoe een juiste relatie met de mannen op te bouwen - elke vrouw individueel en de hele vrouwengroep met betrekking tot de mannengroep. Vrouwen moeten begrijpen wat mannen doen en hoe hen een groter verlangen gericht op het bereiken van hun doel te geven. Daarom bestaat er een vrouwengroep die constant groter wordt en het waard wordt om vooruit te gaan, wat ook een van mijn zorgen is. De hele wereld groep, als elk groep individueel, bestaat uit een innerlijke mannengroep en een vrouwengroep die het omringt. Het ene kan niet zonder het andere bestaan.

Bovendien als ik naar een groep kijk (een aangezien we ongeveer 2.000.000 studenten hebben, zijn dit heel wat groepen...) evalueer ik het aan de hand van zijn vrouwelijke deel. Een sterke, georganiseerde en nauw verbonden vrouwengroep is een garantie dat een innerlijke mannengroep zal blijven te bestaan, sterker zal worden, zal uitbreiden, ontwikkelen en spiritueel zal stijgen. Dit is omdat de vrouwen, met hun verlangen, organisatie, druk en bezorgdheid omtrent het feit dat ze alleen spiritualiteit kunnen bereiken via de mannen, het zullen verzekeren dat de mannen vooruit gaan. Daarom kijk ik, voorafgaand aan al het andere, naar het vrouwelijke deel van de groep en als het vrouwelijke deel op een adequate wijze georganiseerd is, belangrijk en sterk is, kunnen we zeggen dat er voor de mannen gezorgd wordt.

We zien hetzelfde binnen een familie. In Jodendom en in de Torah, stelt de vrouw het thuis voor. Zij zorgt voor de uitrusting, steun en behoud. Zij is de pilaar van de constructie genaamd het thuis. Een thuis is de Kli voor de waarneming en onthulling van het spirituele. Om deze reden wordt de groep, die het thuis is, met name georganiseerd door de vrouwen. De mannen zijn de verbinding tussen het thuis en de Hogere Krachten, wat op zich zelf al een enorme missie is.

Vraag: Wat moet een vrouw thuis doen? Moet zij de man vragen wat hij die dag geleerd heeft en hoe het gaat of moet zij eenvoudigweg de huishouding organiseren en onderhouden?

Rabash zei dat een man met zijn vrouw gedurende ongeveer 15-20 minuten per dag moet studeren en haar in een paar woorden moet proberen te vertellen wat hij geleerd heeft. Als hij hier geen kans voor heeft, moet hij een half uur voor haar vrijhouden op zaterdag of op een andere vrije dag die hij heeft. In alle gevallen moet hij met haar studeren.

We hebben ook vrouwengroepen georganiseerd en vrouwen bestuderen ons materiaal. Meeste van hen luisteren naar de dagelijkse lessen, alleen wij doen het in de vroege uurtjes van de dag en zij doen het overdag. Ze bestuderen niet "De Studie van de Tien Sefirot" en andere delen die zij niet nodig hebben voor de correctie van hun ziel. Maar alles wat te maken heeft met de ontwikkeling van de ziel en het innerlijke werk van een persoon is net zo noodzakelijk voor vrouwen als het is voor de mannen.

Vraag: Beïnvloedt het Hogere Licht de vrouw als zij de Kabbalistische teksten leest?

Natuurlijk, tenslotte heeft de vrouw ook de behoefte aan spirituele voldoening, alleen uit het zich door het vervullen van deze behoefte in mannen. Een man kan individueel niet de spirituele wereld bereiken, omdat we tegenwoordig deze werelden op een andere manier onthullen dan in vorige generaties, toen er gekozen, onderscheiden individuen waren die spiritualiteit bereikten. Tussen hen bevonden zich zowel vrouwen als mannen, maar uiteraard bestond de meerderheid uit mannen.

Tegenwoordig als er een zulk verlangen naar spiritualiteit, genaamd "het punt in het hart" in zowel mannen als vrouwen onthuld wordt, hebben we geen andere keus; we zijn verplicht om spirituele vervulling aan een ieder beschikbaar te stellen. Tegenwoordig is deze situatie in een balans gekomen. Vandaag is de kwantitatieve correlatie tussen het mannelijke en het vrouwelijke deel van de innerlijke structuur van onze wereld groep, dezelfde als die van de wereld. Vrouwen maken voor ongeveer 55-60% deel uit van de Wereld Kli en mannen zorgen voor 40-45%.

In het verleden was de situatie volkomen anders. Vrouwen maakten 70% deel uit van de wereldgroep en mannen zorgden voor 30%. Dit betekent dat in de mate de wereldgroep groeit, beginnend bij 100 of 200 mensen en vervolgens 1 of zelfs 2 miljoen mensen bereikt, de kwantitatieve correlatie tussen zijn vrouwelijke en mannelijke deel in balans komt.

Echter zijn er zeker sommige groepen, waar er nog steeds veel meer vrouwen zijn dan mannen. Dit gebeurt om een aantal redenen. Als eerste is het stoffelijke aspect hier ongetwijfeld aanwezig: een vrouw ervaart in onze wereld een grotere leemte dan een man.

Een man onttrekt vervulling aan sportwedstrijden, alcohol of andere spannende dingen. Net zoals een klein kind, houdt hij zich bezig met duizenden verschillende dingen en heeft hij uiteraard ook professionele interesses. Daarom vindt hij vele verleidingen en rent weg van het spirituele werk, ook al voelt hij er behoefte aan.

Een vrouw voelt echter initieel een gebrek aan vervulling in deze wereld. Een vrouw ontvangt niet hetgeen wat zij verwacht van een man en haar kinderen voldoen ook niet aan haar verwachtingen. Tegenwoordig zien we een crisis in het scholingssysteem, in hoe mensen met elkaar omgaan, zich met elkaar en de familie verbonden voelen. Er is een groeiend aantal scheidingen: de helft van de getrouwde stellen scheidt.

Vandaag zijn de vrouwen in een staat van grote teleurstelling omtrent onze wereld en uiteraard komen zij ook Kabbalah te studeren omdat het hen in stoffelijke voldoening ontbeert. Maar na een bepaalde tijd, zien we dat ze blijven wegens het gebrek aan spirituele voldoening, welke eigenlijk door hen gevoeld wordt en ze ontwikkelen zich op een geweldige wijze.

Dit is de redenwaarom we geen behoefte hebben om specifieke gebreken vast te stellen die men zou moeten hebben. Als mannen en vrouwen naar ons toekomen en zeggen: "Ik heb geen doel in het leven en ik weet niet hoe ik mezelf moet vervullen", vinden we dat dit een overduidelijk verlangen is van een persoon die vervulling van boven af eist.

Het lijkt mogelijk dat het materiële aspect de vrouw meer beïnvloedt dan de man. Maar als een man naar ons toe komt en zegt dat hij op zoek is naar het doel van zijn leven, betekent dit dat hij getest wil worden. In tussentijd, kan een vrouw mogelijk tevreden zijn met de materiële bezittingen: familie, een thuis en kinderen. En als zij zoveel emotionele warmte zou ontvangen als zij nodig heeft gelang haar eigenschappen, zou zij tevreden zijn.

Vraag: Betekent dit dat de vrouwen die Kabbalah bestuderen een duidelijker een oprechter verlangen hebben?

Ja. Zelfs als ze het niet hebben, verduidelijken ze het en ervaren ze en een grote aantrekking wat betreft het bestuderen van Kabbalah. Vandaag hebben de vrouwen een specifieke en vooraanstaande rol in het werk van het ontwikkelen van Kabbalah.

Vraag: Vrouwelijke rol wordt gedefinieerd als steun van het mannelijke deel van de groep. Vrouwen zijn de bron van de behoefte aan het spirituele. Kunnen mannen als een voorbeeld dienen voor de vrouw, wat betreft de studie en het imiteren van de eigenschappen zoals het gevoel voor de naaste, liefde voor hem en liefde voor een kind?

Nee, dit is iets volkomen anders. Een man kan voor een vrouw niet als een voorbeeld dienen wat betreft deze zaken. Een vrouw heeft geen verbinding met hetgeen dat tussen de mens en zijn vriend onthuld wordt, of de mens en zijn naaste. Dit werk heeft alleen betrekking op het mannelijke deel van het universum en de vrouw ontbeert volkomen de beginselen voor ontwikkeling in deze richting - dit is überhaupt niet het werk van de vrouw. Het wordt in de Torah gezegd dat een vrouw geboren wordt van het deel van de man waar zij aan toebehoort, aangezien zij het alleen via hem waard kan worden om in de spirituele wereld te vertoeven, door hem te completeren middels haar deel.

Een man is tevens niet in staat om de spirituele wereld te verwerven zonder een vrouw, maar zij kan spiritueel alleen stijgen door hetgeen aan te vullen wat hem ontbreekt. Hierdoor komt de man de spirituele wereld in en verenigt zich met de Schepper, terwijl de vrouw naar haar plek moet terugkeren, om het zo te zeggen, om zich op de mannen te richten.

Echter moeten we begrijpen dat een vrouw een deel is, zonder welke een man spiritueel geen vooruitgang kan boeken. Zij is Malchut, ze is de heilige Shechina, wat betekent dat zij uiteindelijk een grote Kli is, waarin het Licht ontvangen wordt en vervolgens de hele spirituele wereld onthuld wordt. Aangezien daar harmonie bestaat, die eigenlijk op wederzijdse oprechte verbinding gebouwd is.

Vraag: We hebben een vraag met betrekking tot het kiezen van de echtgenoot. U legde uit dat des te groter het verschil tussen de mannen in de groep, des te groter de Kli. Waarom adviseert u ons dan om een echtgenoot te kiezen aan de hand van de mate van gelijkenis? Het wordt gezegd: "Een man en een vrouw - Shechina tussen hen in". Is de vereniging bij het worden van een stel, die tussen de vrouw en de man gebeurt, niet de formatie van een Kli en moet deze Kli niet zo groot mogelijk zijn?

We moeten natuurlijk een partner kiezen, gebaseerd op de gelijkenissen betreffende de kijk op de wereld. Dit leren we door het leven zelf, eerder dan door Kabbalah. Het beroep van de man en de vrouw zijn niet relevant. Ze moeten overeenstemmen wat betreft hun filosofie over het leven, hun houding betreffende het leven en hun gedachten. Deze twee delen: de man en de vrouw moeten gelijk zijn. Ze moeten elkaar aanvullen. Als er geen wederzijds begrip bestaat, zullen ze hier niet toe in staat zijn.

Ook al zijn er tegenwoordig, in deze kunstmatig gemaakte samenleving, mensen die met elkaar leven maar moeite hebben met elkaar te begrijpen, behoren zij aan een andere cultuur en komen ze uit verschillende plekken.

Echter, als een vrouw niet begrijpt waarom een man Kabbalah studeert en wat het doel van zijn spirituele werk is, zal haar leven ellendig zijn. Ze moet van zijn studies houden, hem steunen en hem helpen. Het is erg duidelijk als een vrouw niet met haar man meegaat betreffende zijn spirituele zoektocht en zijn spirituele verheffing.

Vandaar, als mensen om mijn advies vragen betreffende het kiezen van een partner, is mijn grootste zorg of zij dezelfde houding hebben met betrekking tot het spirituele, aangezien dit de enige manier is, waarop het kan werken.

Vraag: We ontvingen een vraag over de vrouwelijke intentie. Als een vrouw deelneemt aan verspreiding of leest, moet haar verzoek gericht zijn op de Schepper of dient zij de Schepper te benaderen via het mannelijke deel?

Nee, haar verzoek moet direct op de Schepper gericht zijn. Vrouwen bidden op dezelfde manier als de mannen. Alleen gaat haar behoefte aan vervulling, welke gerealiseerd moet worden, via het mannelijke deel.

Laten we aannemen, dat er een vrouw is ergens op de rand van de wereld. Ze heeft geen mannen in de buurt die Kabbalah studeren. Ze studeert via het Internet in een andere taal. Hoe het gebeurt is volkomen irrelevant.

Toch als de vrouw bidt en de Hogere Kracht om spirituele verheffing vraagt, zal het ongeacht deze omstandigheden via de Kli komen, welke het mannelijke deel genoemd wordt. Wat uiteindelijk de gemeenschappelijke ziel is, door welke zij vervulling ontvangt.

Vraag: Dus zij moet de Schepper direct verzoeken in de mate waarin zij Hem voelt?

We leren dat bijna in alle gevallen, dit uitgevoerd wordt door het samengaan van Malchut in de Tet Rishonot (de eerste negen Sefirot). Dit betekent dat het vrouwelijke deel zich verbindt met het mannelijke deel en vervolgens met de Schepper. Echter, dit hoeft zij niet eens te weten. Dit is simpelweg de manier waarop het proces samen is gesteld. Eerst werd Adam geschapen, uit Adam kwam er Chava en een ieder ander (hun kinderen etc) werd geschapen. Dit gebeurt op dezelfde manier met ons. We doen onze verzoeken omtrent vervulling op dezelfde manier stijgen. Met andere woorden Chava, het vrouwelijke deel moet het naar Adam uitsturen en hij stuurt het op zijn beurt naar boven toe.

Vraag: Een vrouw vraagt: "Ik besefte dat vrouwen niet verplicht zijn om de ochtendlessen te volgen, maar ik voel de behoefte om tijdens een live uitzending te studeren. Wat moet ik doen? Ben ik schade aan het toebrengen door dit te doen?"- We kwamen deze vraag vaak tegen.

Nee, een vrouw doet zeker niemand kwaad door dit te doen. Zij mag studeren en alles doen, behalve deelnemen aan het werk in de groep, die gericht is op het liefhebben van de naaste. Het wordt een vrouw zeker niet verboden om met ons te studeren gedurende de ochtendlessen.

We kennen duizenden, of zelfs honderden duizenden vrouwen die met ons studeren. Hier word ik blij van. Tenslotte bindt dit de vrouw stevig aan de spirituele vooruitgang, het verstevigt de mannen die studeren en maakt ons allen gelukkig. Echter, anders dan voor de mannen zijn de ochtendlessen voor een vrouw niet verplicht. Een vrouw kan naar deze lessen luisteren of ze bekijken gedurende de dag, aangezien de vrouwen in het geheel vrijgesteld zijn van de geboden dit op een vast tijdstip te moeten doen.

Daarom is het zo als een vrouw niet in staat is om samen met ons te studeren gedurende de ochtendlessen, omdat ze druk is met andere taken, een vrouw dit ook niet hoeft te doen. En door het niet te doen, raakt zij ook niets kwijt. We hebben het ook niet over wat we wel en niet mogen, maar over baten en verliezen in het spirituele. Anders dan een man, verliest de vrouw niets door de les niet op dezelfde tijd te kijken als de mannen.

Vraag: En wat als de man een les mist?

Een man verliest als hij niet naar de les komt, of niet op dezelfde tijd als wij, studeert. Aangezien wij in Israel van 3 tot 6 uur ‘s ochtends studeren, verbindt de hele wereld zich met ons op ongeveer dezelfde tijd, ondanks het feit dat het in de VS bijna 's avonds is en in Australië het middag is.

Vraag: We hebben een andere vraag over de wederzijdse afhankelijkheid van de man en de vrouw. Met welke handelingen kunnen we de mannen helpen Machsom over te gaan? Het lijkt alsof zij zich hier meer op voorbereid hebben dan wij, maar zij onze steun ontberen. Wat kunnen we doen om in dit geval te helpen: zelf kritiek, doelgericht denken of fysieke handelingen? Wat moeten we doen?

Ik denk dat vrouwen een brief aan de mannen moeten schrijven. Het moet een serieuze en goed opgezette brief zijn. In deze brief, moeten de vrouwen schrijven over wat zij van de mannen verwachten en waarom, wat er zal gebeuren nadat zij hetgeen dat ze van hen verwachten ook ontvangen en wat er met de mannen en vrouwen zal gebeuren.

Het voorbereiden van zo'n brief is een proces van schepping zelf. Ze moeten de stof in, de diepte kennen en heel veel energie hier aan wijden. Ik denk dat dit een goede opdracht is. Het werk zelf zal alles in de vrouw construeren, wat zij voor de spirituele verheffing nodig heeft.

Vraag vervolgd: Zal dit werk de vrouw helpen om het duidelijk te krijgen wat het juiste verzoek aan de mannen moet zijn?

Ja, en dan zullen we zien wat het resultaat zal zijn, aangezien de mannen de vrouwen moeten antwoorden. Op welke manier kunnen zij de spirituele beloning aan de vrouwen garanderen? Het zal interessant zijn om hun antwoord te zien.

Echter, moeten mannen en vrouwen het te leren hoe elkaar aan te vullen, volgens de wetenschap van Kabbalah, dan te hopen dat zij dit al weten. Tenslotte is het meeste van onze kennis en ons begrip, wat op ons als vanzelfsprekend overkomt, niet waar.

Door de structuur van de ziel van de man en vrouw te bestuderen, onthullen we, dat we door hun vereniging, harmonie en perfectie kunnen bereiken, waar we echt als één verlangen en één persoon zullen worden. Dan door wederzijdse volmaking, zullen deze twee delen van het universum de gelijkheid aan de Schepper bereiken, zoals het gezegd is: "Een man en een vrouw - Shechina tussen hen in". Met andere woorden, bestaat de Schepper tussen hen en is het bindende element. Dan zullen zij alleen verenigd worden.

Vraag: Betekent dit dat de wederzijdse aanvulling intrinsiek is in de relatie tussen de man en de vrouw en ook tussen de mannen- en vrouwengroep?

Ja, natuurlijk. Het is ook intrinsiek in de relaties betreffende de hele mensheid. Tenslotte, verenigt de hele mensheid zich en wordt het wederom het mechanisme Adam genaamd, die uit het mannelijke en het vrouwelijke deel bestaat. Dan als een integrale schepping van alle zielen, verenigt Adam zich en smelt samen met de Schepper, wat in feite het doel is van het hele universum.

Vraag: Hoe kan een vrouw die niet naar de lessen luistert, noch samen met anderen studeert de zaken duidelijk krijgen die haar interesseren. Hoe kan zij überhaupt de spirituele behoefte ontwikkelen? Als iemand voelt dat hij/zij iets niet direct kan vragen, houdt dit de persoon tegen.

Een minuut... als ze niet studeert, niet naar de lessen luistert en niet deel neemt aan onze lezingen, wat is dan haar vraag? Dan kan ze uiteraard deze vragen niet stellen?

Vraag vervolgd: Ik denk dat ze er over klaagt dat ze niet haar arm niet omhoog kan doen tijdens de les en geen vraag kan stellen.

Nee, dat is niet waar. Eerst ontvangen we vragen voor de TV serie Vraag het aan een Kabbalist en ik geef ook lessen in het complex Beit Kabbalah LaAm, waar ik iedereen antwoord die de lessen bijwoont. Ik denk niet dat er één enkele vraag bestaat die we niet gedurende onze studies behandeld hebben. Deze vragen worden door mannen uit Israel en de hele wereld gesteld.

Gedurende de lessen vragen mensen dingen via het Internet en een vrouw kan ook een vraag stellen onder elke naam die zij wil. Niemand zal er op uit gaan om er achter te komen wiens naam dit is. Als de vraag betrekking heeft op het onderwerp, dan zullen we het graag beantwoorden, zelfs als de vraag van een vrouw afkomstig is en niet van een man.

Dit betekent dat er geen probleem is. Als een vrouw de antwoorden wenst te ontvangen op haar vragen, dan zal ze deze ook ontvangen. Zij dient alleen het verlangen te hebben.

Vraag: Ziet u een verschil betreffende de ontwikkeling van de vrouw, laten we zeggen sinds de tijd dat u Kabbalah begon te studeren en nu?

Gedurende de laatste dertien jaar, is er een groot verschil opgetreden in de ontwikkeling van Kabbalah, zowel aan de vrouwelijke als de mannelijke kant. Hiervoor was er een grote ontwikkeling aan de kant van de vrouwen. Dit is omdat de vrouwen het gebrek aan vervulling veel eerder dan de mannen begonnen te voelen, toen er een verslechtering van de algemene crisis greep kreeg op de samenleving in Israel en de hele wereld. Een vrouw begint te lijden en voelt dit als eerste aan.

In de afgelopen tijd is dit, laten we zeggen meer in balans gekomen. Mannen en vrouwen voelen deze crisis en alles wat er in het algemeen in de wereld gebeurt, in dezelfde mate. Ik denk dat ze in het algemeen dichterbij elkaar komen wat betreft hun waarneming en begrip dat de goede wereld die we moeten opbouwen, een wereld moet zijn waarin er gelijkwaardige deelname van vrouwen en mannen is - in het materiële en in het spirituele. Echter moet dit eerst in de spirituele wereld gebeuren, waar vandaan het neerdaalt naar deze wereld en daarom moeten we ons eerst hiermee bezighouden.

We zullen er niet toe in staat zijn om onze stoffelijke wereld mooi en ontwikkeld te maken, als we ons niet met de spirituele krachten die het leven geven, bezig houden. Als we dit doen, zullen we elkaar in de spirituele wereld aanvullen.

Het was heel fijn om de vragen van de vrouwen te horen en ze te beantwoorden. Dank jullie wel.