Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Kryzys i rozwiązanie

 Kryzys 

Oczywistość kryzysu 

Globalny kryzys ludzkości jest oczywisty - depresja, narkotyki, kryzys rodziny, terroryzm, nieuregulowany system socjalny, groźba użycia broni nuklearnej, katastrofy ekologiczne i wiele innych. Dla przykładu, zgodnie z danymi opublikowanymi przez Europejską Komisję w "Gruenbuch", Europejczycy cierpią z powodu poważnych depresji, które prowadzą do 58,000 samobójstw rocznie, podczas gdy 30% wszystkich obywateli Unii Europejskiej cierpi na zaburzenia psychiczne. 

Nadciągająca groźba dla istnienia ludzkości regularnie wzrasta w wyniku stosowania broni nuklearnej. Według opinii czołowych naukowców, ludzkość nie ma na tyle czasu, by zapobiec temu kryzysowi z powodu rozwoju cywilizacji w niepożądanym kierunku - w stronę światowej wojny termojądrowej lub globalnej katastrofy ekologicznej. 

Prawidłowa diagnoza połową sukcesu 

Oznaki kryzysu są ewidentne, lecz w zasadzie, z powodu tego, że wydaje się niemożliwe wyjście z niego, jego istnienie i pogarszanie się są zatajone przez rządy, organizacje społeczne, naukowców, socjologów i psychologów. Przyczyna rozmyślnego ukrycia tego globalnego kryzysu leży w tym, że nie widać środków na poprawę obecnej sytuacji. W wyniku takiej polityki problem tylko pogarsza się i przyśpiesza się zbliżającą się katastrofa. 

Jak mawiają lekarze, prawidłowa diagnoza jest połową sukcesu. Ukrycie choroby i lekceważenie jej powagi zagraża życiu. 

Mimo, że głównym problemem cywilizacji jest przezwyciężenie globalnego kryzysu, żeby zacząć go rozwiązywać, najpierw powinno zostać znalezione rozwiązanie mniej złożonego problemu: wyjaśnienia sytuacji kryzysowej społeczeństwu. Olbrzymia liczba ludzi nadal poszukuje rozwiązania w naukowym, technicznym, kulturalnym, społecznym rozwoju, podczas gdy zapominają oni, że poleganie na tymże rozwoju doprowadziło nas do stanu kryzysu. 

Jak możemy zapobiec pogłębianiu się kryzysu?
 

By przezwyciężyć dalsze pogłębianie się kryzysu, musimy: 
Musimy przyjąć do wiadomości, że kryzys istnieje 
Odkryć jego przyczyny 
Uświadomić sobie, że istnieje alternatywa i możliwość wydostania się z niego 
Stworzyć plan wydostania się z kryzysu 
Zrealizować ten plan 

Źródła i natura kryzysu 

Jaka jest przyczyna kryzysu? Naprawdę, nie tylko człowiek, jego zdrowie i formy jego stosunków w społeczeństwie są w krytycznym stanie. Cała przyroda, natura, posuwa się w kierunku katastrofy razem z człowiekiem. Dlatego żeby zrozumieć źródła kryzysu, musimy przeanalizować podstawy samej natury. 

Egoizm materią świata
 

Całą materię świata, stanowi różna miara pragnienia bycia napełnionym: energią, życiem, rozkoszą. Rozmiar pragnienia bycia spełnionym tworzy różne poziomy przyrody: nieożywioną, roślinną, ożywioną i przyrodę człowieka, jak również wyznacza wszystkie procesy, które występują na tych poziomach. Każdy wyższy poziom jest przejawem większego pragnienia i zawiera on wszystkie poprzednie poziomy. Fenomen człowieka i jego miejsca w świecie staje się jasny, w momencie uświadomienia sobie, jedności materii przyrody. 

Właściwości ludzkiego egoizmu 

Cecha szczególna człowieka w porównaniu z resztą przyrody leży nie tylko w sile i charakterze jego pragnienia, lecz także w tym, że ludzkie pragnienia stale zmieniają się i ewoluują, powodując rozwój cywilizacji. 

Za wyjątkiem człowieka, cała przyroda zużywa tylko tyle, ile potrzebuje dla swojego istnienia. Człowiek pragnie więcej niż mu potrzeba, jedzenia, seksu, komfortu fizycznego, a szczególnie w pragnieniach, które są właściwe tylko dla niego: bogactwa, władzy, honorów, sławy i wiedzy. 

Dlatego też pragnień rzeczy, które konieczne są dla istnienia człowieka, nie uważa się za egoistyczne. Tylko ludzki egoizm jest naprawdę egoistyczny. Ludzki egoizm stale wzrasta. Jego wzrost stymuluje i wyznacza rozwój ludzkości, lecz w tym samym czasie, prowadzi do ślepej uliczki, do globalnego kryzysu. 

Nadmierny i rozwijający się ludzki egoizm świadczy o jego niekompletności. Dominacja egoizmu nad człowiekiem, pozbawia go instynktów, które gwarantują jego przetrwanie. 

Brak równowagi 

Wszystkie siły natury, za wyjątkiem ludzkiego ego, są w równowadze. Wszystkie one stanowią jeden system sił natury i tylko człowiek zakłóca ich harmonię. W przyrodzie wszystko jest wzajemnie połączone i dąży do równowagi wewnątrz siebie i z otaczającą rzeczywistością. Naruszenie podobieństwa prowadzi do naruszenia równowagi, poza granicami której, organizm zaczyna się rozpadać. Możliwość przywracania równowagi jest warunkiem życia. 

Pojawienie się konfliktu 

Żadne stworzenie w przyrodzie oprócz człowieka, nie odnosi się do innych z zamiarem wykorzystywania i wyzyskiwania ich oraz szkodzenia im. Żadne inne stworzenie nie czerpie przyjemności ze stłumienia innych ani nie cieszy się z ich nieszczęścia. Tylko człowiek potrafi cieszyć się z czyjegoś nieszczęścia. 

Egoistyczne (tj. z zamiarem własnego awansu kosztem drugiego człowieka) wykorzystywanie ludzkich pragnień prowadzi do niebezpiecznego braku równowagi z otaczającym światem. Nasz egoizm jest jedyną niszczycielską siłą na świecie. Dlatego właśnie świat nie będzie mógł istnieć, jeżeli człowiek nie zmieni swojej egoistycznej postawy w stosunku do społeczeństwa. 

Altruizm regułą życia 

Z drugiej strony, altruizm istnieje w przyrodzie, która troszczy się o dobro drugiego. Obiekt, który otrzymuje ze swojego środowiska i jemu daje nazywany jest żyjącym obiektem. Każdy żywy organizm składa się z połączenia komórek i organów, które działają razem wzajemnie się uzupełniając. W tym procesie, są one zobowiązane ustępować, wpływać, pomagać sobie wzajemnie. Prawo integracji komórek i organów zgodnie z zasadą "jeden dla wszystkich" jest skuteczne w każdym żyjącym organizmie. 

Egoizm części powoduje śmierć całości 

Jeżeli komórka żywego organizmu zacznie działać egoistycznie w stosunku do pozostałych komórek, staje się komórką nowotworową, zabijająca całe ciało, a w wyniku tego samą siebie. Komórka nowotworowa stale się dzieli. Pożera wszystkie, które są wokół niej, nie ma żadnych zobowiązań wobec nich i nie reaguje na polecenia organizmu. To samo tyczy się egoizmu w przyrodzie; egoizm podczas własnego rozwoju, prowadzi wszystko, włączając w to siebie, do śmierci. 

Altruizm jest programem przyrody 

Tylko poprzez współżycie jako jeden organizm komórki mogą istnieć, rozwijać się i mnożyć. W przeciwnym razie, ogólne prawo przyrody (jako ogólny system) będzie na nie oddziaływać w przygniatający sposób. Prawo altruistycznego współżycia funkcjonuje w każdej stworzonej istocie, za wyjątkiem człowieka. Człowiek otrzymał wolną wolę, by uświadomić sobie potrzebę altruizmu oraz przestrzegania tego ogólnego prawa przyrody. 

Cel natury 

Program kontroli 

Podczas badania otaczającego świata, odkryliśmy połączenie wśród wszystkich jego części, ich przyczynowo skutkowy rozwój i cel działań. 

Rozwój ludzkiego społeczeństwa i globalizacja zmusiły nas, by postrzegać świat jako jednostkę, która składa się z przeciwieństw. Doskonałość świata leży w jedności jego elementów. Zostało to osiągnięte tylko poprzez współistnienie wszystkich części przyrody, gdy każda część działa ze względu na cały system. Ponieważ za wyjątkiem człowieka, cała przyroda, dokładnie wypełnia swoje przeznaczenie, ostatecznym celem przyrody jest przyprowadzić człowieka do doskonałości, do właściwości oddawania. Taki jest program zarządzania przyrody. 

Naturalny rozwój pragnień
 

Ponieważ rozwój człowieka odbywa się zgodnie z programem zarządzania przyrody, coraz więcej ludzi jest nieszczęśliwych, przygnębionych i odczuwa pustkę egzystencjalną. Chcą oni uciec od tego odczucia za pomocą narkotyków i terroru. Kryzys rodziny, edukacji, nauki, sztuki i groźba zniszczenia w wyniku ekologicznej lub nuklearnej katastrofy są również konsekwencją tego stanu. 

Pod warunkiem, że człowiek egoistycznie rozwija i wykorzystuje swoje pragnienia, Przyroda samodzielnie tworzy zagrażającą atmosferę wokół niego. W rezultacie, człowiek zobowiązany jest uświadomić sobie swoje miejsce w systemie przyrody i postrzegać swój egoizm jako jedyne zło. Przez poddawanie nas cierpieniu, egoizm popycha nas do poszukiwań metody jego naprawy i korekty zjednoczenia z Przyrodą. 

Długa i krótka ścieżka 

Jak ludzkość uświadamia sobie potrzebę upodobnienia się do natury? Jak egoiści mogą przyjść do uświadomienia sobie zła? Przyjdą do tego stanu z beznadziejności i z uświadomienia sobie egoizmu jako zła! 

Człowiek posuwa się w kierunku uświadomienia sobie zła poprzez wybór ścieżki cierpienia lub krótkiej ścieżki naprawy. Jednakże, droga cierpienia nie jest drogą; to tylko kwestia czasu, która jest potrzebna dla uświadomienia sobie wszystkich strasznych konsekwencji uporu i egoizmu. Lecz, gdy tylko wystarczająca ilość cierpień zostanie nagromadzona, człowiek skalkuluje i zadecyduje, że większa korzyść jest w naprawie niż w cierpieniu, i wysili się, by upodobnić się do natury. 

Niemniej jednak, człowiek może wybrać krótką i prostą drogę naprawy: jeśli człowiek otrzyma wiedzę na temat konstrukcji świata, przyczynowości i celu, przyśpieszy swoje uświadomienie zła (swoje przeciwieństwo do świata) i nie będzie potrzebował uświadamiać sobie egoizmu jak zła pod wpływem cierpień. 

Dlatego też, musimy przyśpieszyć proces uświadomienia egoizmu jako zła na całym świecie poprzez rozpowszechnianie wiedzy o kryzysie i jego przyczynie - naszym przeciwieństwie do przyrody. 

Przyczyna i cel 

Tym samym, przyczyna olbrzymiego ludzkiego przeciwieństwa do przyrody, leży w fakcie, że powinien on zrozumieć program i plan przyrody. Poprzez to zrozumienie, człowiek pojmuje poziom, który jest wyższy niż ten, z którym pierwotnie przyszedł na świat - Zrozumienie Absolutnego Altruizmu, takiego jak sama Przyroda. To, że człowiek realizuje cały plan przyrody, jest całkowicie przeciwne jego egoistycznej właściwości. 

Wnioski
 
Misją człowieka jest swobodnie i niezależnie stać się równym Absolutnemu Altruizmowi - prawu przyrody. Dlatego jego egoizm stale rośnie, a człowiek nie może kontrolować jego rozwoju. 
Program Przyrody stwarza okoliczności w człowieku i w jego otoczeniu, które pomagają mu stopniowo uświadomić sobie egoizm jako Zło. 
W chwili tego uświadomienia, człowiek zaczyna szukać sposobów pozbycia się egoizmu i odkrywa ostateczne prawo przyrody - prawo Absolutnego Altruizmu. Człowiek świadomie, chętnie i całkowicie poddaje się temu prawu, podczas otrzymywania pomocy od przyrody w naprawie egoizmu. 

Alternatywa dla kryzysu 

Wolna wola
 

Ponieważ cała przyroda za wyjątkiem człowieka wypełnia swoje przeznaczenie, a tylko człowiek jest stworzony przeciwnie do przyrody, człowiek otrzymał wolną wolę w jednej tylko kwestii - wolność wyrażania się każdego człowieka za pomocą wykonywania altruistycznych uczynków. 

Warunek wolności 

Mimo, że człowiekowi wydaje się, że jest wolny i że działa z własnej woli, jest on poddany poleceniom genów i spełnia pragnienia swojego otoczenia, które narzuca mu swoje wartości i standardy, pokazując mu, jak opłacalne jest być silnym, potężnym i prosperującym. Człowiek pracuje ciężko przez całe swoje życie tylko po to, by pokazać społeczeństwu jak pomyślnie stosuje się do zasad społeczeństwa. Okazuje się, że nie żyje on w ogóle dla siebie; zmusza się by wyglądać dobrze w oczach społeczeństwa. Dlatego też, droga wolności zaczyna się od uwolnienia się od dyktatury sztucznych społecznych standardów. Następnie, człowiek swobodnie wybiera drogę w kierunku równowagi z Przyrodą i tym samym osiąga wieczność i doskonałość. Stąd, stworzenie warunków dla wolnej woli może być osiągnięte tylko poprzez stworzenie nowego społeczeństwa i ustalenie nowych społecznych standardów. 

Altruiści i egoiści w społeczeństwie 

Altruiści nie znikają 

Z badań naukowców wynika, że altruiści stanowią 10% ludzkości. Ten procent altruistów w społeczeństwie jest stały. Jest to uwarunkowane genetycznie i nie zależy od takich zewnętrznych warunków jak wpływ rodziny, edukacji i społeczeństwa. Altruiści nie znikają. Altruistyczny gen jest ukryty wewnątrz człowieka i nie może być zniszczony. Bez względu na wpływ społeczeństwa, ludzkość zawsze posiada nie więcej niż 10% naturalnych altruistów w swojej populacji. 

Altruizm jest opłacalny 

Mimo, że 90% ludzi w dowolnym społeczeństwie jest egoistami, kultura, nauka, sztuka, religia, moralność, prawo i edukacja całkowicie bazuje na koncepcji 10% altruistów. Jest tak, dlatego że altruistyczne zachowanie jest dobre dla wszystkich. Altruizm dominuje w edukacji, szkoły uczą altruizmu: być uczciwym, pracowitym, szanowanym, zdobywać przyjaciół, kochać bliźnich, ponieważ altruizm przynosi korzyści społeczeństwu. 

Podczas gdy urodzeni altruiści naturalnie poostrzegają altruistyczne działania, oddawanie ze względu na społeczeństwo, egoistom wydaje się to niemożliwe. Już z praw funkcjonowania żywego organizmu, zauważamy, że uświadomienie faktu, iż jego istnienie zależy od wspólnej pracy wszystkich jego komórek, prowadzi do altruistycznego współżycia w nim komórek, z których każda w sobie jest egoistyczna. 

Odczucie korzyści altruistycznego zachowania jest obecne także w egoistycznym ludzkim społeczeństwie. Nawet teraz nikt na świecie czynnie nie sprzeciwia się altruistycznym działaniom. Wręcz przeciwnie, wszystkie organizacje i osobistości podkreślają ich zaangażowanie w altruistyczne działania i są z tego bardzo dumni. Nikt otwarcie nie sprzeciwi się rozpowszechnianiu altruistycznych ideałów na świecie. Dlatego też, jeśli zjednoczenie altruistycznych organizacji może rozpowszechniać wiedzę o planie przyrody, programie i celu, to zmieni to bieg ludzkiego rozwoju w kierunku celu, z drogi cierpień na drogę wiedzy. 

Plan wyjścia z kryzysu 

Cel
 

Celem sił altruistycznych jest ukształtowanie nowego altruistycznego społeczeństwa i ludzkich wartości. 

Jedyny środek 

Żeby zmienić swoje zachowanie z egoistycznego na altruistyczne, człowiek musi zmienić swoje priorytety i hierarchię wartości. Powinien upewnić się, że oddawanie dla społeczeństwa jest ważniejsze i bardziej opłacalne niż otrzymywanie od niego. Innymi słowy, człowiek musi odczuć o wiele większe spełnienie od oddawania społeczeństwu niż od egoistycznego zyskiwania. 

Mamy tylko jeden środek na osiągnięcie tego celu - opinia publiczna. Nie ma nic ważniejszego dla człowieka niż opinia jego otoczenia. Celem życia jest zasłużyć sobie na uznanie społeczeństwa. 

Człowiek zwykle zaprzecza, że jest motywowany pragnieniem zdobycia uznania za jego postępowanie. Pytanie o powody takiego, czy innego postępowania wprawia człowieka w zakłopotanie. Człowiek wskazuje na ciekawość, nawet na pieniądze, lecz nie przyzna się, że jego prawdziwą zachętą jest uznanie go przez społeczeństwo, ponieważ jest to dla niego najważniejsza rzecz! 

Natura stworzyła człowieka w taki sposób, że jego otoczenie determinuje, wyznacza cały jego gust i wszystkie jego wartości. Jest całkowicie kontrolowany przez opinię publiczną wbrew własnej woli. Dlatego społeczeństwo może narzucić każdą (nawet całkowicie abstrakcyjną) wartość i każdy styl zachowania się jednostce. Człowiek gotowy jest zrobić wszystko by zdobyć uznanie, sławę, szacunek i honor. 

Społeczeństwo kształtuje także, kryteria oceny poczucia własnej wartości człowieka i szacunku dla samego siebie. A człowiek może zrobić wszystko ze względu na pozytywną samoocenę nawet, jeśli wie, że nikt nigdy nie będzie wiedział o jego czynach. 

Taka jest siła tego jednego narzędzia, które jest w naszej dyspozycji - opinii publicznej. 

Co trzeba zrobić? 

Trzeba przygotować i umożliwić ukształtowanie nowych społecznych i ludzkich wartości. Altruiści, którzy stanowią 10% ludzkości powinni połączyć się i poprzez rozmaite organizacje społeczne i państwowe wywierać nacisk na masmedia i instytucje edukacyjne. 

Społeczeństwo musi otrzymać wiedzę o: 
Przyrodzie świata i jej jedności, integracji, celu i programie; 
O naturze kryzysu, który zaprogramowany i kierowany jest przez przyrodę; 
O przyczynie kryzysu - egoistycznej przyrodzie człowieka; 
O możliwości przezwyciężenia kryzysu poprzez zmianę przyrody człowieka 

Niebezpieczeństwo wystąpienia sytuacji krytycznej wymaga od ludzkości (bez obaw o samozniszczenie) wychwalania największej wartości - altruistycznych działań, przy pomocy wszystkich możliwych środków: radia, telewizji, poprzez przyznawanie nagród, filmy, programy edukacyjne, wydarzenia kulturalne, uroczystości, wiadomości i ogłoszenia. 

Stałe, zdecydowane, kształtowanie opinii publicznej dostarczy każdemu człowiekowi otoczenia i środowiska, które zmusi go do oddawania dla swojego społeczeństwa. W rezultacie właściwość oddawania będzie stopniowo kształtowana wewnątrz człowieka pod presją społeczną. 

Modyfikacja zadań społeczeństwa będzie wymagać zmiany systemów i planów edukacyjnych, rozpoczynających się od bardzo młodego wieku. Będzie to wymagało kardynalnych zmian we wszystkich dziedzinach edukacji i kultury: prace literackie, filmy, telewizja i gazety będą musiały opisywać wydarzenia, podczas których będą chwalić i oceniać je zgodnie z miarą ich pożyteczności dla społeczeństwa. 

Jedno kryterium, jeden temat 

Podczas wykorzystywania wszystkich masmediów, środków reklamy, perswazji i edukacji, nowa opinia publiczna powinna: 
Otwarcie i bezlitośnie potępiać egoistyczne postępowanie; i 
Pochwalać altruistyczne postępowanie człowieka jako największą wartość. 

Kwestia "Oddawania społeczeństwu" powinna brzmieć jako jedyna i największa wartość. 

Pożądany wynik 

Jako wynik społecznego zdecydowanego wpływu, każdy powinien dążyć do otrzymywania od społeczeństwa tylko tego, co jest niezbędne dla jego istnienia i nie szczędzić wysiłków w swojej pracy dla dobra społeczeństwa. 

Mimo, że najpierw każdy będzie pracował dla korzyści społeczeństwa pod przymusem i pod wpływem swojego otoczenia, wsparcie i uznanie jego działań przez społeczeństwo będzie napełniać go pełną satysfakcją tak, że człowiek zacznie postrzegać oddawanie społeczeństwu jako największą, szczególną wartość nawet bez otrzymywania nagrody moralnej od otoczenia w konkretnych przypadkach. 

Naturalne wsparcie 

Ponieważ działalność altruistycznych sił świata będzie prowadzić świat w kierunku równowagi z przyrodą, otrzyma on naturalne wsparcie w formie zredukowania przejawów kryzysu. Przyroda wrażliwie reaguje na altruistyczne zmiany wewnątrz człowieka, ponieważ czynią one człowieka coraz bardziej podobnym do niej. Te wzrastające podobieństwo do przyrody prowadzi do zmiany otaczającej przyrody i społeczeństwa. 

Realizacja planu 

Przejście ludzkości z egoistycznej cywilizacji do altruistycznej, odbywa się dwóch etapach: 
Zjednoczenie wszystkich sił altruistycznych na planecie; 
Włączenie całej ludzkości w jej randze. 

Zjednoczenie altruistycznych sił 

Powinny zostać założone centra dla zjednoczenia światowych sił altruistycznych (organizacji i jednostek). 

Musimy stworzyć stałe centra, które będą rozwijać i wyjaśniać informacje we wszystkich możliwych formach: materiałach drukowanych (broszury, artykuły i książki), materiałach dźwiękowych (utwory muzyczne, dyskusje, radia, płyty CD), materiałach video (filmy popularno-naukowe) oraz w Internecie. Wszystkie powyższe środki powinny zostać zmienione w narzędzia do promocji i integracji idei altruistycznych. 

Altruiści stanowią 10% społeczeństwa. Spośród tej liczby, 10% ludzi ma bardzo silne pragnienia i jest przygotowane do natychmiastowych działań altruistycznych, podczas gdy 90% ma słabsze altruistyczne pragnienia i dlatego nie jest gotowa by działać niezależnie, lecz jedynie by zajmować się dyskutowaniem o kryzysie i sposobach wyjścia z niego. My, którzy należymy do tego 1% ludzkości, musimy stworzyć plan działania i zacząć wprowadzać go w życie. Zobowiązuje nas to do wstrzymania się od dyskusji, a do zaakceptowania i rozpoczęcia realizacji planu. Jest to, dokładnie ta mała grupa jednego procenta altruistów, która zdolna jest do rozwijania i rozpowszechniania metody naprawy. Doświadczenie historyczne dowodzi nam, że postępowe idee zawsze powstawały w małych grupach. Naturalnie, nasze centrum powinno składać się z tego 1% ludzi. 

Spośród tego 1% światowych altruistów, powinniśmy także ustalić centrum pełniące funkcję koordynującą, która będzie rozwijać i tworzyć informację wyjaśniającą, ukierunkowaną na zjednoczenie 10% światowych sił altruistycznych. Rozpowszechnianie idei "nowej ludzkości" powinno rozpocząć się pośród dziesięcio-procentowej części altruistów, ponieważ oni są naturalnie do tego gotowi; troszczą się o dobro ludzkości w sposób naturalny. Do końca, musimy nawiązać kontakt z wszystkimi altruistycznymi społecznościami na świecie i ułatwiać ich zjednoczenie się na podstawie realizacji planu. Powinniśmy: 
Zwrócić się do altruistycznych organizacji i oddzielnych jednostek, wyjaśnić nasz plan i zaproponować zjednoczenie się na jego podstawie 
Zjednoczyć światowe organizacje altruistyczne w jedną globalną organizację - rząd przyszłego świata; 
Kształtować silną opinię publiczną, która będzie aprobować tylko altruistyczne postępowanie 

Włączenie ludzkości 

Powinniśmy założyć trwale funkcjonujące centrum, które będzie pracować z masmediami oraz ze społecznymi i państwowymi organizacjami i 90% światowej populacji. 

Dla zjednoczenia i wzmocnienia sił altruistycznych, powinniśmy zwracać się do masmediów oraz do społecznych i państwowych organizacji w celu kształtowania silnej opinii publicznej, która aprobować będzie działania altruistyczne. 

W procesie jednoczenia sił altruistycznych w jedną społeczną siłę, możliwe będą: 
Wpływ na masmedia; 
Wchodzenie w skład rządów w charakterze decydującej siły; 
Sprzeciwienie się anty-altruistycznym organizacjom; 
Wpływanie na oddzielne jednostki i na 90% egoistycznych mas ludzkich.

 

Kabbalah for beginners