Вы находитесь здесь: КАББАЛА / Библиотека / Михаэль Лайтман / Книги / Каббала для начинающих. Том I / Приложения / Список сокращений

Список сокращений

АА – Арих Анпин
АБЕА – Ацилут, Брия, Ецира, Асия
АВИ – Аба вэ-Има
АК – Адам Кадмон
АХАП – озэн, хотэм, пэ
БЕА – Брия, Ецира, Асия
ГАР – гимэль ришонот
ГЭ – гальгальта вэ-эйнаим
ЗА – зэир анпин
ЗАТ – заин тахтонот
ЗОН – зэир анпин и нуква
КАХАБ – кетэр, хохма, бина
КАХАБТУМ – кетэр, хохма, бина, тифэрэт, малхут

МАН – мэй нуквин
МАД – мей дхурин
НАРАН – нэфеш, руах, нэшама
НАРАНХАЙ – нэфеш, руах, нэшама, хая, йехида
НЕХИ – нэцах, ход, есод
ОМ – ор макиф
ОП – ор пними
ОХ – ор хозэр
ОЯ – ор яшар
ЦА – цимцум алеф
ЦБ – цимцум бэт
ХАБАД – хохма, бина, даат
ХАГАТ – хэсэд, гвура, тифэрэт

наверх
Site location tree