Вы находитесь здесь: КАББАЛА / Библиотека / Михаэль Лайтман / Книги / Каббала для начинающих. Том II / Приложения / Список сокращений

Список сокращений

АААрих Анпин

АБЕААцилут, Брия, Ецира, Асия

АВИ – Аба вэ-Има

АК – Адам Кадмон

АХАП – озэн, хотэм, пэ

БЕА – Брия, Ецира, Асия

ГАР – гимэль ришонот

ГЭ – гальгальта вэ-эйнаим

ЗА – зэир анпин

ЗАТ – заин тахтонот

ЗОН – зэир анпин и нуква

КАХАБ – кетэр, хохма, бина

КАХАБТУМ – кетэр, хохма, бина, тифэрэт, малхут

МАН – мэй нуквин

МАД – мей дхурин

НАРАН – нэфеш, руах, нэшама

НАРАНХАЙ – нэфеш, руах, нэшама, хая, йехида

НЕХИ – нэцах, ход, есод

ОМ – ор макиф

ОП – ор пними

ОХ – ор хозэр

ОЯ – ор яшар

ЦА – цимцум алеф

ЦБ – цимцум бэт

ХАБАД – хохма, бина, даат

ХАГАТ – хэсэд, гвура, тифэрэт

наверх
Site location tree