שירון "בני ברוך"

   "  "   

"Songs Book "Bnei Baruch

 <>><<>    שירים כלליים  <>><<>       <>><<>   The miscellaneous songs 

11. For the sake of my brother and shepherd

11.

11. Lemaan achai vereai

11. למען אחי ורעי

For the sake of my brother and shepherd may I speak of the peace that is within you.

 

For the sake of the House of the Lord our God may I request only goodness for you.

, .

,

.

 

 

 

Lemaan achai vereai,

adabera na shalom bach,

lemaan beit hashem elokeinu  avakesha tov lach.

 

 

 

למען אחי ורעי

אדברה נא שלום בך. 

למען בית ה' אלוקינו 

אבקשה טוב לך.

 

 

 

 

 

12. Make happy Jerusalem

 

12. Sisu et Yerushalaim

12. שישו את ירושלים

Make happy Jerusalem,

expose in her all of her lovers.

 

On your ramparts, City of David, I placed guardians,

all day and all night.

 

Make happy Jerusalem,

expose in her all of her lovers.

 

Do not fear and do not mms O servant of Jacob, for your enemies will be justly compensated from before you.

 

Make happy Jerusalem,

expose in her all of her lovers.

 

 

Sisu et Yerushalaim,

gilu ba, kol ohaveiha.

 

Al chomotaich ir David

hifkadeti shomrim

kol hayom ve kol halaila.

 

Sisu et Yerushalaim

gilu ba , gilu ba kol ohaveiha.

 

Al tira ve al techat avdi Yaakov,

 

Ki yafutzu mesaneicha mipaneicha.

 

Sisu et Yerushalaim, gilu ba, gilu ba kol ohaveiha.

שישו את ירושלים

גילו בה, כל אוהביה.

 

על חומותיך עיר דוד,

הפקדתי שומרים,

כל היום וכל הלילה.

 

שישו את ירושלים,

גילו בה, גילו בה כל אוהביה.

 

אל תירא ואל תחת עבדי יעקב, 

כי יפוצו משנאיך מפניך. 

 

שישו את ירושלים,

גילו בה, גילו בא כל אוהביה.

 

 

13. Next year in rebuilt Jerusalem

13. !

13. Leshana ha baa biYerushalaim 13. לשנה הבאה בירושלים

Next year in rebuilt Jerusalem

!

Leshana ha baa biYerushalaim habnuya.

לשנה הבאה בירושלים הבנויה.

14. May God bless you from Zion

 

14. Yevarechecha hashem mi Tzion

14. יברכך ה' מציון

May God bless you from Zion

and be may you see the good that is in Jerusalem.

 

May God bless you from Zion all the days of your life.

And may you see the sons of your sons. Peace on Israel.

 

Yevarechecha hashem mi Tzion uree betuv Yerushalaim. 

 

Yevarechecha hashem me Tzion kol yemei chayecha.

 

Uree banim le vaneicha shalom al Israel.

יברכך ה' מציון

וראה בטוב ירושלים. 

 

יברכך ה' מציון כל ימי חייך.

 

וראה בנים לבניך שלום על ישראל.

 

 

15.Praise God

OJerusalem

15. ,

15. Shabechi Yerushalim et adonai

15. שבחי ירושלים את ה'

Praise God O Jerusalem,

Glorify your God O Zion,

For he strenghtend the strongholds of your gates

.

Bless your children who are within your midsts,

Glorify your God, O Zion.

, , .

 

 

.

Shabechi Yerushalim et adonai, haleli elokaich tzion.

Ki chizek brichei shearaich,

 

Berech banaich bekirbech.

Haleli elokaich tzion.

 

 

שבחי ירושלים את ה',

הללי אלוקיך ציון.

כי חיזק בריחי שעריך,

 

ברך בניך בקרבך. 

הללי אלוקיך ציון.

 

 

16. Light up our eyes in your Torah

 

16. Veaer eineinu betoratecha

16. והאר עינינו בתורתך

Light up our eyes in your Torah, cleave our hearts to your commandments.

Unite our hearts for love and fear of your name.

 

So that we will not  nor  and not fail ever.

 

 

 

Veaer eineinu betoratecha,

vedavek libeinu bemitzvoteicha, veyached levaveinu leahava ulirea et shemeicha.

 

Shelo nevosh velo nichalem,

velo nichashel leolam vaed.

 

והאר עינינו בתורתך,

ודבק ליבנו במצוותיך,

ויחד לבבנו לאהבה וליראה את שמך.

 

שלא נבוש ולא ניכלם,

ולא נכשל לעולם ועד.

 

 

17. You chose us from all the nations

17.

17. Ata bechartanu mikol haamim

17. אתה בחרתנו מכל העמים

You chose us from all the nations, You loved us and wanted us, And you raised us high from all other tonges [languages],

 

Made us holy with your commandments, drew us closer to you, our King, to your sacred work.

 

And your great and holy name for us you called out.

 

,   , .

 

, , ,

 

!

 

 

 

Ata bechartanu mikol haamim. Ahavta otanu veratzita banu, veromamtanu mikol haleshonot.

 

Vekidashtanu be'mitzvotecha, ve'kiravteinu malkeinu laavodateicha.

 

Veshimcha hagadol vehakadosh aleinu karata.

 

 

 

אתה בחרתנו מכל העמים.

אהבת אותנו ורצית בנו,

ורוממתנו מכל הלשונות.

 

וקידשתנו במצוותיך, וקרבתנו מלכנו לעבודתך. 

ושמך הגדול והקדוש עלינו קראת.

 

 

 

 

 

 

 

18. You saved my soul from death

18. ,

18. Ki chelatzta nafshi mimavet

18. כי חלצת נפשי ממות

You saved my soul from death, my eyes from tears,

my legs from

, . .

.

Ki chelatzta nafshi mimavet.

Et einai min dima.

Et raglai midechi.

כי חלצת נפשי ממות.

 את עיני מן דמעה.

את רגלי מדחי.

19. Who is that man that seeks out life

19. ,

19. Mi haish hachafetz chaim

19. מי האיש החפץ חיים

Who is that man that seeks out life,

 

That lover of days that sees good?

 

Restrain my tongue from evil and my lips from speaking deceit.

 

Remove me from evil and do good deeds. Request peace and pursue it.

 

, , , .

 

, ,

 

, .

 

 

 

Mi haish hachafetz chaim,  

ohev yamim lireot tov.

 

Netzor leshoncha mira usfateicha midvar mirma.

 

Sur mera vease tov, bakesh shalom urdefehu.

 

 

 

 

 

 

 מי האיש החפץ חיים, 

 אוהב ימים לראות טוב.

 

נצור לשונך מרע, ושפתיך מדבר מרמה.  

סור מרע ועשה טוב, בקש שלום ורדפהו.

 

 

 

 

 

 

 

20.Hope towards God

20.

20.Kave el hashem chazak

20. קווה אל ה' חזק

Hope towards God, May your heart be strengthened and

 

, .

Kave el hashem chazak veyeematz libeicha.

 

 קווה אל ה' חזק ויאמץ ליבך

      

 

21. Sing to Him, chant to Him

21. ,

21. Shiru lo, zameru lo

21. שירו לו, זמרו לו

Sing to Him, chant to Him, utter to Him in all of His wonders.

 

Glorify yourselves in His holy name, May the heart of Gods seekers be happy.

, , .

 

, , .

 

Shiru lo, zameru lo, sichu bechol nifleotav.

 

Hithalelu bashem kodsho, yismach lev mevakshei hashem.

 

שירו לו, זמרו לו, שיחו בכל נפלאותיו.

 

התהללו בשם קדשו, ישמח לב מבקשי ה'.

 

 

22. If you encamp a camp on me

22.

22. Im techene alai machane

22. אם תחנה עלי מחנה 

If you encamp a camp on me, then my heart will not fear.

 

If war will rise up upon me, with this I am certain. 

, .

 

, .

Im techene alai machane lo ira libi.

 

Im takum alai milchma bazot ani boteach

אם תחנה עלי מחנה לא ירא ליבי.

 

אם תקום עלי מלחמה, בזאת אני בוטח.

 

23. A land flowing with milk and honey.

23.

23. Eretz zavat chalav udevash

23. ארץ זבת חלב ודבש

A land flowing with milk and honey.

Eretz zavat chalav udevash

 ארץ זבת חלב ודבש.

24. Hear O Israel

 

24. Shma Israel

24. שמע ישראל

Hear O Israel the Lord is our God, the Lord is One.

He is our Father, He is our King, and He is our Saviour.

And He will hear us with is repeated mercy, before all that is living.

 

Shma Israel hashem elokeinu hashem echad.

Hu elokeinu, hu avinu, hu malkeinu, vehu yoshieinu.

Vehu ishmaeinu berachamav shenit leeinei kol chai.

שמע ישראל, ה' אלוקינו, ה' אחד.

הוא אלוקינו, הוא אבינו, הוא מלכנו, והוא יושיענו.

והוא ישמיענו ברחמיו שנית, לעיני כל חי.

25. Our Father lives

25. !

25. Od avinu chai.

25. עוד אבינו חי

Our Father lives Long live Israel.

! !

Od avinu chai. Am Israel chai.

 עוד אבינו חי. עם ישראל חי.

 

26. The One who transfers his children

  26. Hamaavir banav 26. המעביר בניו

The One who transfers his children between the torn sections of the Red Sea.

Their pursuers, their enemies, in the abyss he drowned them.

His sons should see his greatness.

They should make praise and glorify to his name

 

Hamaavir banav bein gizrei yam suf

Et rodfeihem, et soneihem betehomot teva.

Reu banav gevurato shabechu vehodu lishmo.

 

 

 

 המעביר בניו בין גזרי ים סוף.

  את רודפיהם את שונאיהם בתהומות טבע.

ראו בניו גבורתו שבחו והודו לשמו.

 

 

 

27. The heavens will be happy

 

27. Ismechu hashamaim

27. ישמחו השמים  

The heavens will be happy and the land will rejoice.

The sea will roar along with its depths.

 

Ismechu hashamaim vetagel haaretz.

Iram hayam umeloo.

 

ישמחו השמים ותגל הארץ.

ירעם הים ומלואו.

 

28. This is the pleasantness of my heart.

 

28. Ele chamda libi

28. אלה חמדה ליבי

This is the pleasantness of my heart.

Protect me please and please do not remove yourself.

 

Ele chamda libi, vechusa na veal na titalem.

 

 

 אלה חמדה ליבי, וחוסה נא ואל נא תתעלם

 

 

29. May I sing to the Lord in my lifetime

29. .

29. Ashira leadonai bechayai,

29.  אשירה לה' בחיי

May I sing to the Lord in my lifetime.

May I sing to my God while I still exist

May He involve on Him my conversation,

I am happy with God.

May sinners be eradicated from the Earth and those who are evil shall be no more.

May my bless God, Halleluya

.

.

. .

, .

  .

 

Ashira leadonai bechayai,

azamera leelokai beodi,

 yeerav alav sichi, anochi esmach be hashem.

Itamu chataim min haaretz,

ureshaim od einam ,

barchi nafshi et hashem, haleluya.

 

  אשירה לה' בחיי,

אזמרה לאלקי בעודי,

יערב עליו שיחי, אנוכי אשמח בה'.

יתמו חטאים מן הארץ,

 ורשעים עוד אינם

 ברכי נפשי את ה', הללויה.

 

 

30. And you will expound forward

 

30. Ufaratzta yama

30. ופרצת ימה

And you will expound forward,

Westward, Eastward, Northward and Southward.

 

Ufaratzta yama vakedma tzafona vanegba.

 

ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה.

 

31. And may the lost ones come

 

31. Uvau haovdim

31. ובאו האובדים

And may the lost ones come from the land of Ashur.

And the dispersed ones from the land of Egypt.

And may they bow to God on the Holy Mountain, in Jerusalem.

 

Uvau haovdim meeretz ashur,

vehanidachim meeretz mitzraim.

Vehishtachavu laadonai behar kodsho biyerushalaim.

 ובאו האובדים מארץ אשור,

 והנדחים מארץ מצרים.

והשתחוו לה' בהר הקודש, בירושלים

 

32. The whole world

32.

32. Kol haolam kulo

32.כל העולם כולו

The whole world is but a narrow bridge,

But what is important is not to fear at all.

, ,

, .

Kol haolam kulo gesher tzar meod, vehaikar lo lefached klal

 

כל העולם כולו גשר צר מאוד,

והעיקר לא לפחד כלל.

 

33. My eyes will rise up

33.

33. Esa einai

33. אשא עיני 

My eyes will rise up to the mountains.

From where will my help come?

My help will come from God, he who made heaven and earth.

- ?

- , .

 

 

Esa einai el heharim meain yavo ezri.

Ezri meim hashem ose shamaim vaaretz.

 

 

 אשא עיני אל ההרים מאין יבוא עזרי.

עזרי מעם ה' עושה שמים וארץ

 

 

34. He is the maker of peace from on-high

34.

34. Ose shalom bimromav

34. עושה שלום במרומיו

He is the maker of peace from on-high,

He will make peace on us, on all of Israel, and say Amen.

, -!

 

Ose shalom bimromav hu yaase shalom aleinu veal kol Israel veimru amen.

 

 

 עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן

 

 

35. Thus says the Lord:

 

35. Ko amar hashem,

35. כה אמר ה'

Thus says the Lord:

I remembered for your sake, grace of your  youth.

You loved your bride.

You followed after me into the desert,

into an unplanted land.

 

Ko amar hashem, zacharti lach chessed neuraich.

Ahavat klulotaich.

Lechtech achrai bamidbar, beeretz lo'zrua.

 

 

כה אמר ה' זכרתי לך חסד נעורייך.

אהבת כלולתייך.

לכתך אחרי במדבר, בארץ לא זרועה

 

 

36. And I will bring them to my Holy Mountain

36.

36. Vehaviotim el har kodshi

36. והביאותים אל הר קדשי

And I will bring them to my Holy Mountain,

and I will make them happy in my house of prayer.

Your burnt offerings and sacrifices you willingly place on my altar.

For my house, a house of prayer it will be called by all the people.

,

,

.

.

Vehaviotim el har kodshi.

Usimachtim beveit tefilati.

Oloteihem vezivcheihem leratzon al mizbachi.

Ki beiti beit tfila ikare lechol haamim.

 

והביאותים אל הר קדשי,

ושמחתים בבית תפילתי.

עולותיהם וזבחיהם לרצון על מזבחי.

 כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים.

 

  37. 37. Bimdinat haafasim

37. במדינת האפסים

 

,

, , .

-

, .

, .

, , .

,

, .

.

-

Bimdinat haafasim raash mehuma, haechad lavush madim yotze lamilchama.

Uverosh hagdud tzoed gmar tikun hamefaked!

Al rosho masach plada uveyado hakavana!

La, la, la

Kol echad machnis dea, lekivun hamatara

vekol mi asher nichna mitlaked im hachevra.

Haechad movil otam el haosher hamushlam

im hakli hameshutaf hem kovshim et haolam.

La, la, la.

Bikvutzat hamekubalim raash mehuma,

ki beinam levein atzmam mitztayeret hashchina.

Af echad kvar lo poched migmar tikun hamefaked!

Ki bekooach meuchad afasim hem kmo echad!

 במדינת האפסים, רעש מהומה,

האחד לבוש מדים, יוצא למלחמה.

ובראש הגדוד צועד, גמר תיקון המפקד!

על ראשו מסך פלדה ובידו הכוונה 

לה לה לה ...

כל אחד מכניס דעה לכיוון המטרה

וכל מי אשר נכנע מתלכד עם החברה 

האחד מוביל אותם אל האושר המושלם

עם הכלי המשותף הם כובשים את העולם.

לה לה לה ...

בקבוצת המקובלים רעש מהומה

כי בינם לבין עצמם מצטיירת השכינה

אף אחד כבר לא פוחד מגמר תיקון המפקד,

כי בכוח מאוחד, אפסים הם כמו אחד!

 

38. This people

38.

38. Haam haze 

38. העם הזה

This people, in the process of exhausting work all year long,

For it leads all nations towards the goal,

It does not forsake its work for a moment,

It finds its direction without suffering and without harm.

Then to this people, this people, this people, and how good that it is like this, that it is like this. 

This people is chosen from among all nations,

To find the answer to What is the meaning of life?,

The point in his heart is always burning,

the greatness of the goal gives her more fuel.

Then to this people

This people always knows the secret,

Which fortifies it with the strength to serve,

Acquiring the will to give from fellow partners,

In order to know how to turn (refer) correctly to the King.

Then to this people

,

,

.

, , .

, , ...

: ?

.

...

!

!

Haam haze beyegia kol haashana

ki hu movil et kol haamim lamatara

hu lo mazniach et haavoda lerega,

motze et hakivun bli sevel uvli pega

az lechayei haam haze, haam haze, haam haze

vekama tov shehu kaze shehu kaze

haam haze nivchar mibein kol haamim

limzo tshuva lema hataam bachaim

hanekuda balev shelo tamid boeret

gadlut hamatara notenet la od delek

az lechayei

haam haze tamid yodea et hasod

asher mosif lo et hacoach laavod

kone ratzon latet mechaverim laderech

kedei ladaat eich lifnot nachon lamelech

az lechayei

העם הזה ביגיעה כל השנה

כי הוא מוביל את העמים למטרה

הוא לא מזניח את העבודה לרגע

מוצא את הכיוון בלי סבל ובלי פגע

אז לחיי העם הזה, העם הזה, העם הזה,

וכמה טוב שהוא כזה, שהוא כזה

העם הזה נבחר מבין כל העמים

למצוא תשובה ל"מה הטעם בחיים"

הנקודה בלב שלו תמיד בוערת

גדלות המטרה נותנת לה עוד דלק

אז לחיי

העם הזה תמיד יודע את הסוד

אשר מוסיף לו את הכוח לעבוד 

קונה רצון לתת מחברים לדרך

כדי לדעת איך לפנות נכון למלך

אז לחיי

 

 

 

 

 

39. If I am not for me (myself)

39.

39. Im ein ani li

39. אם אין אני לי

If I am not for me (myself),

If I am not for me (myself), then who will be for me?

If I am not for me (myself), then who will be for me?

If I am not for me (myself), then who will be for me?

If I am not for me (myself), then who will be for me?

There isnt, there isnt anything else except for Him,

There isnt, there isnt anything else except for Him,

, ?

, ?

, , , .

 

 

 

 

 

Im ein ani li, ein ani li, mi li?

 Im ein ani li, ein ani li mi ?

Im ein ani li, ein ani li, mi li?

 Im ein ani li, ein ani li mi ?

Ein, ein od milvado, ein ein od milvado

 

 

 

 

אם אין אני לי, אין אני לי, מי לי?

 אם אין אני לי, אין אני לי מי?

אם אין אני לי, אין אני לי, מי לי?

אם אין אני לי, אין אני לי מי?

אין, אין עוד מלבדו, אין, אין עוד מלבדו.

 

 

 

 

 

 

40. Let the pace increase

40.

40. Tnu laketzev laalot

40. תנו לקצב לעלות  

Let the pace increase, the darkness to enlighten,

Ups and downs for us are routine,

Dont say that light will come, instead, bring the light!

Give to the Right Side to control and bring down the Left Side.

Who that extinguishes his candle feels that he is small,

 enters immediately to the kitchen and peels and arranges the table.

Therefore only sing a song of peace and get out of the slump. It is better that you arrive already to the Barrier with premeditated intent.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

.

: .

,

, ,

, .

, .

, .

, ,

(.) .

, .

-,

.

...

Tnu laketzev laalot lachoshech lehair,

aliyot veyeridot etzleinu ze sadir.

Al tagidu or yavo, haviu et haor,

tnu lekav yamin lishlot toridu et hasmol

Mi asher kava nero margish shehu katan,

nichnas miyad el hamitbach umekalef, orech et hashulchan.

Lachen rak shiru shir lashalom, tetzu mehayerida,

mutav tagiu kvar lamachsom bechavana tchila

Tnu laetzev lachalof laosher lehazhir,

ki zachinu liiyot ito bekav yashir.

Hamasach noten kochot latzet min haolam,

velishmor al kavanot kmo bore olam

Al tagidu hu ashem, velo baruch hashem, titnu laor makif lifol, al haneshama, ulekadem otchem.

Lachen rak shiru

 תנו לקצב לעלות לחושך להאיר,

עליות וירידות אצלנו זה סדיר.

אל תגידו אור יבוא הביאו את האור,

תנו לקו ימין לשלוט תורידו את השמאל. 

מי אשר כבה נרו מרגיש שהוא קטן,

נכנס מייד אל המטבח, ומקלף,

 עורך את השולחן.

לכן רק שירו שיר לשלום תצאו מהירידה,

מוטב תגיעו כבר למחסום בכוונה תחילה. 

תנו לעצב לחלוף לאושר להזהיר

כי זכינו להיות איתו בקו ישיר

המסך נותן כוחות לצאת מן העולם,

 ולשמור על כוונות כמו בורא עולם.

אל תגידו הוא אשם ולא ברוך השם,

תתנו לאור מקיף לפעול, על הנשמה,

 ולקדם אותכם.

לכן רק שירו ...

 

41. Tomorrow, perhaps, we will see

41. , ,

41. Machar ulai niree

41. מחר, אולי נראה 

Tomorrow, perhaps, we will see that the group functions only for influence,

and on the old ideas we will mount a screen with [good] intent.

All of this is neither a parable nor a dream. It is a true as the sunlight at noon. All of this will come tomorrow if not today, and if not tomorrow then in two tomorrows.

Tomorrow, we will feel all of the worlds in our hearts without limit.

You will love the Creator and your friend like yourself.

All of this is neither a parable.

Tomorrow, the ultimate happiness will come to the world thanks to your work. We will increase the idea behind the saying: And you shall love your friend [as yourself].

All of this is neither a parable.

, , , .

.

. , .

, , .

.

, .

...

.

: , .

...

Machar ulai niree shehakvutza poelet rak behashpaa.

veal hamachshavot hayeshanot narkiv masach im kavana.

Kol ze eino mashal velo chalom ze nachon kaor batzohoraim.

Kol ze yavo machar im lo hayom veim lo machar az mochrotaim.

Machar nargish et kol haolamot balev lelo shum hagbala.

 Tohav et habore vehachaver mamash kemo et atzmecha.

Kol ze eino mashal...

Machar yavo haosher laolam bizchut haavoda shelcha.

Nigdal al habasis shel haimra veahavta le reacha.

Kol ze eino mashal...

 

 מחר, אולי נראה שהקבוצה פועלת רק בהשפעה.

 ועל המחשבות הישנות נרכיב מסך עם כוונה.

כל זה אינו משל ולא חלום זה נכון כאור בצהריים.

 כל זה יבוא מחר אם לא היום ואם לא מחר אז מחרתיים.

מחר נרגיש את כל העולמות בלב ללא שום הגבלה.

תאהב את הבורא והחבר ממש כמו את עצמך.

כל זה אינו משל ולא חלום....

מחר יבוא האושר לעולם בזכות העבודה שלך.

נגדל על הבסיס של האימרה "ואהבת לרעך".

כל זה אינו משל ולא חלום...

 

 

 

42. Come to me my friend

42.

42. Bo elai chaver

42. בוא אלי חבר

Come to me my friend and tell me

what is lacking,

so that we can connect to the goal.

Let me feel that you are very sensitive and want to be a man and not an animal.

Who will save, who? Only Him. Who will save, who? Only Him!

Give it yet another effort and busy yourself with distribution [exposing others].

 Be persistent in ups and downs.

 Come with me. Learn to identify the one, the unique and the special and yourself.

Who will save, who? Only Him.

Come and let us cross forwards and backwards. 

Never will we return to crisis.

Let us call out with passion, strength in our cries, strong and deep in your presence.

Who will save, who? Only Him. Who will save, who? Only Him!

 

 

,

,

!!!!!

!!!!!

!!!!!

,

 

  , - 

!!!!!

Bo elai chaver vetagid li ma chaser,

kedei shenitchaber, el hamatara

Ten li lehargish, sheata meod ragish, verotze lihiyot leish, velo lebehema.

Mi yatzil mi? rak hu! Mi yatzil, mi ? rak hu !

Ten od yegia, veasok behafatza,

 tatmid baaliya, ubayerida.

 Bo iti tilmad, lehakir et haechad, hayachid vehameyuchad, iet atzmecha.

Mi yatzil, mi ? rak hu !..

Bo venaavor, panim vegam achor,

 af paam lo nachazor, el hametzuka.

Nikra mitoch tshuka, chazk betzeaka, gdola veamuka, lenochechutcha

Mi  yatzil, mi ? rak hu ...

 

 

 

 

 

בוא אלי חבר, ותגיד לי מה חסר,

כדי שנתחבר, אל המטרה.

תן לי להרגיש , שאתה מאוד רגיש,

ורוצה להיות לאיש ולא, ולא בהמה.

מי יציל, מי? רק הוא! מי יציל, מי? רק הוא!

 תן עוד יגיעה, ועסוק בהפצה,

תתמיד בעליה, ובירידה.

בוא איתי תלמד, להכיר את האחד,

היחיד והמיוחד, ואת עצמך.

מי יציל, מי? רק הוא..

בוא ונעבור, פנים וגם אחור,

אף פעם לא נחזור, אל המצוקה.

נקרא מתוך תשוקה, חזק בצעקה,

 גדולה ועמוקה, לנוכחותך.

 מי יציל, מי? רק הוא!

 

 

 

 

 

 

 

43. How nice are the nights

43.

43. Ma yafim haleilot

43. מה יפים הלילות

How nice are the nights with Taas (Talmud of the Ten Speheres),

that provide here the Or Makif (surrounding light),

and only our soul will sing on high.

The Bnei Baruch learn at night, providing light to the heavens.

In preparations for Passover the members participated,

and the the Barrier they cross together, until to the Ultimate Correction they jump.

The Bnei Baruch learn

Learning together for the sake of obtaining the goal,

for the price of entry to the on‑high is the love of friends.

The Bnei Baruch learn

 

.

.

...

.

...

Ma yafim haleilot im taas

Ma yafim haleilot im taas, meirim hema mimekifim.

 Verak haneshama shelanu teranen bameromim.

Bnei bruch lomdim balaila meirim larekiim.

Bahachanot lepesach hishtatfu hachaverim,

et hamachsom ovrim beyachad,

ad ligmar tikun koftzim.

Bnei bruch lomdim ...

Lomdim yachdav lemaan hasagat hamatara.

Ki haknisa laelyonim, hi ahavat hachaverim.

Bnei bruch lomdim...

מה יפים הלילות עם תע"ס

מה יפים הלילות עם תע"ס,

מאירים המה ממקיפים.

 ורק הנשמה שלנו תרנן במרומים.

 בני ברוך לומדים בלילה, מאירים לרקיעים.

בהכנות לפסח השתתפו החברים,

 את המחסום עוברים ביחד,

עד לגמר תיקון קופצים.

בני ברוך לומדים ...

לומדים יחדיו למען, השגת המטרה.

 כי הכניסה לעליונים, היא אהבת החברים.

 בני ברוך לומדים ...

 

44. From on top of Mount Scopus

 

44. Meal pisgat har hatzofim

44. מעל פיסגת הר הצופים

From on top of Mount Scopus

peace to you O Jerusalem.

From on top of Mount Scopus, I will bow down to you twice.

For one hundred generations I dreamed about you, about being worthy to see the light of your face.

Jerusalem, Jerusalem, shine light from your face to your children.

Jerusalem, Jerusalem, from your ruins I will build you.

From on top of Mount Scopus, peace to you O Jerusalem.

Thousands of exiles from the ends of the Earth, swaying their eyes towards you.

With thousands of blessings O Blessed, the sanctuary of the king, annointed city.

Jerusalem, Jerusalem I will not move from here, O Jerusalem.

Let the Messiah come, let him come.

 

Meal pisgat har hatzofim,

shalom lach Yerushalaim.

Meal pisgat har hatzofim, eshtachave lach apaim.

Mea dorot chalamti alaich, lizkot lirot beor panaich.

 Yerushalaim, Yerushalaim, hairi panaich livnech. Yerushalaim, Yerushalaim, mechorvotaich evnech.

 Meal pisgat har hatzofim , shalom lach Yerushalaim,

 alfei golim miktzot kol tevel, nosim elaich einaim.

Bealfei brachot heii brucha, mikdash melech ir melucha.

Yerushalaim, Yerushalaim, ani lo azuz mipo. Yerushalaim, Yerushalaim, yavo hamashiach yavo.

 

 

 

 

 מעל פיסגת הר הצופים,

שלום לך ירושלים.

מעל פיסגת הר הצופים, אשתחוה לך אפיים.

מאה דורות חלמתי עלייך, לזכות לראות באור פניך.

ירושלים, ירושלים. האירי פניך לבנך. ירושלים, ירושלים. מחורבותיך אבנך.

מעל פיסגת הר הצופים, שלום לך ירושלים.

אלפי גולים מקצות כל תבל, נושאים אליך עינים.

באלפי ברכות היי ברוכה, מקדש מלך עיר מלוכה.

ירושלים, ירושלים. אני לא אזוז מפה. ירושלים, ירושלים. יבוא המשיח יבוא. 

 

 

 

 

 

 

45. If you saw a friend

45.

45. shir hachaver

45. שיר החבר

If you saw a friend today, who did not appear like yesterday or the day before, and you suspect that again you will not know, if he is good or if he is bad.

Then take a chance to the mountains, there you will recognize friends, for when with one cord are they bound, there is no room for lies.

Then you will know if he is not suitable, for immediately he will sour his face, from all steps he avoids, is nervous and screams out.

Then it is clear, that he is not a friend, he is of another world. His place is not in the mountains, here for him they do not sing.

But if he does not despair, but makes an effort without anxiety, when you slip from the cliff, he cries and holds on.

 If with you he is always together like a soldier that marches to the battle, then you will all reach the peak, owners of the acquisition.

, , , .

, , , .

  , , , .

 , , , , , .

  , , , .

, , , .

 

shir hachaver

im raita chaver hayom, shehu lo shuv kitmol shilshom,

vechoshesh sheshuv lo teda im hu tov o hu ra.

Kach sikun lech el heharim, sham takir et hachaverim, kesheel chevel echad kshurim, ein makom leshkarim.

 Az teda im hu lo matim, ki miyad hu machmitz panim, mikol tzaad hu mitchamek, mitatzben vetzoek.

 Az barur shehu lo chaver, hu shayach leolam acher, mekomo hu lo beharim, kan alav lo sharim.

Aval im hu lo miyaesh, mitametz  aval lo choshesh, kesheata min hatzuk machalik, hu boche umachazik.

Im itcha hu tamid yachdav, kmo chayal shetzoed lakrav, az tagiu el hapisga, baalei hahasaga.

 שיר החבר

אם ראית חבר היום, שהוא שוב לא כתמול שילשום.

 

טוב או הוא רע.

קח סיכון לך אל ההרים, שם תכיר את החברים, כשאל חבל אחד קשורים, אין מקום לשקרים.

 אז תדע אם הוא לא מתאים, כי מייד הוא מחמיץ פנים, מכל צעד הוא מתחמק, מתעצבן וצועק.

 אז ברור שהוא לא חבר, הוא שייך לעולם אחר, מקומו הוא לא בהרים, כאן עליו לא שרים.

אבל אם הוא לא מתיאש, מתאמץ אבל לא חושש, כשאתה מן הצוק מחליק, הוא בוכה ומחזיק.

אם איתך הוא תמיד יחדיו, כמו חייל שצועד לקרב, אז תגיעו אל הפיסגה , בעלי השגה.

 

 

 

46. For us it does not matter!

46. !

46. Lanu lo ichpat

46. לנו לא איכפת

For us it does not matter!

In the middle of the dark forest,

all the leaves rumble,

as if from a bewitched tree,

the leaves fall.

In the bareness of the forest,

 in the middle of the night, the rabbits munch, the grass sings and

For us it does not matter, for us it does not matter. 

We are not afraid of the wild beasts.

For us it does not matter, for us it does not matter.

 In the difficult hour, the grass chews.

The trees whisper,

secretly to the night,

from the cursed swamp,

 the chords go out,

 rabbits munching, over and over,

the same grass.

And because of the fear they, from all their heart, sing.

For us it does not matter, for us it does not matter.  We are not afraid of the wild beasts.

For us it does not matter, for us it does not matter. In the difficult hour, the grass chews

 

!

-

-

:

,

.

,

-.

-

-

- .

-

:

  ,

  .

,

-.

Lanu lo ichpat

betoch yaar afel,

 roadim kol haanafim,

keshemeetz mechushaf

 noshrim haalim.

Bekarachat hayaar,

beemtza halayla

loasim haarnavim, badeshe vesharim. Lanu lo ichpat, lanu lo ichpat,

 lo mefachadim, mikol hatorfim.

Lanu lo ichpat, lanu lo ichpat,

 beshaa kasha, deshe loasim

Haetzim lochashim

 bachashai el halayla

mibitza mekulelet

yotzim hatzlalaim.

Arnavim kotzetzim

shuv veshuv oto deshe,

Ubiglal hapachad hem, mikol halev sharim,

Lanu lo ichpat, lanu lo ichpat,

lo mefachadim, mikol hatorfim.

Lanu lo ichpat, lanu lo ichpat,

beshaa kasha, deshe loasim.

 

 

לנו לא איכפת

בתוך יער אפל,

רועדים כל הענפים.

כשמעץ מכושף,

נושרים העלים.

בקרחת היער,

באמצע הלילה

לועסים הארנבים, בדשא ושרים.

לנו לא איכפת, לנו לא איכפת,

 לא מפחדים, מכל הטורפים.

לנו לא איכפת, לנו לא איכפת,

בשעה קשה,דשא לועסים.

העצים לוחשים,

בחשאי אל הלילה.

מביצה מקוללת,

יוצאים הצללים.

ארנבים קוצצים,

 שוב ושוב אותו דשא.

ובגלל הפחד הם, מכל הלב שרים.

 לנו לא איכפת, לנו לא איכפת,

לא מפחדים, מכל הטורפים.

לנו לא איכפת, לנו לא איכפת,

בשעה קשה, דשא לועסים.

 

 

 

 

 47. All is dark in this stormy world

47.

47. Yesh rega kat

47.  יש רגע קט

All is dark in this stormy world.

 There is a brief moment, and you can hold on tight.

There is a brief moment between the past and the future,

and specifically this is what is called Life.

Eternal tranquility in doubt the heart is heartened.

Eternal tranquility is suitable to Domem (docile),

but for a star that falls now.

There is a brief moment, sparkling and blinding.

Despite that the world progresses fast,

not always in my direction

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hakol afel baolam hasoer haze.

Yesh rega kat vetachazik bo chazak.

Yesh rega kat bein avar leatid

vedavka hu, hu nikra hachaim.

Shalva nitzchit besafek tesameich lev.

Shalava nitzchit matima ladomem.

Aval avur kochav shenofel achshav.

Yesh rega kat, notzetz, mesanver. 

Lamrot shehaolam mitkadem maher.

Lo tamid hu baderech sheli.

Ma li chashuv uma ani misken.

Rak rega kat, rak rega kat.

Lech teda im tizhchak o tivke machar. Yesh rega kat vetachazik bo chazak.

Yesh rega kat bein avar leatid.

Vedavaka hu nikra hachaim

הכל אפל בעולם הסוער הזה.

יש רגע קט ותחזיק בו חזק.

יש רגע קט בין עבר לעתיד.

ודוקא הוא, הוא נקרא החיים.

שלוה נצחית בספק תשמח לב.

שלוה נצחית מתאימה לדומם.

אבל עבור כוכב שנופל עכשיו.

יש רגע קט, נוצץ, מסנוור.

למרות שהעולם מתקדם מהר.

 לא תמיד הוא בדרך שלי.

מה לי חשוב ומה אני מסכן.

רק רגע קט, רק רגע קט.

לך תדע אם תצחק או תבכה מחר.

יש רגע קט ותחזיק בו חזק.

יש רגע קט בין עבר לעתיד.

 ודוקא הוא, הוא נקרא החיים

 

 

 

 

 48. Halleluya, forever

48. !

48. Haleluya laolam

48. הללויה לעולם

Halleluya, forever. Halleluya, they will all sing in one  soletary word, with  full heart and a lot of thanks 

And it is appropriate also he,  what a wonderful world

Halleluya with the song,

Halleluya on a day that enlightens,

Halleluya on what was, and what still is not, Halleluya.

Halleluya forever, Halleluya they will all sing,

And the large MMS.

They will reverbertate with many chimes, and with us they will say Halleluya.

Halleluya, forever. Halleluya they will all sing,

in one soletary word, with a full heart and a lot of thanks. And it is appropriate also he, what a wonderful world.

Halleluya with the song,

Halleluya on a day that enlightens,

Halleluya on what was, and what still is not, Halleluya.

Halleluya for everything, praise all on tomorrow and on yesterday.

Halleluya and they will give hand-in-hand,

and sign with a full heart, Halleluya.

 

!

. .

  .

  , , , , , .

. .

: .

. .

.

, , , , , .

. .

.

.

Haleluya laolam. Haleluya yashiru kulam.

 Bemila achat bodeda, halev male behamon toda,

veholem gam hu eize olam nifla.

Haleluya im hashir, haleluya al yom shemeir.

Haleluya al ma shehaya veal ma sheod lo haya, haleluya.

Haleluya laolam, haleluya yashiru kulam.

Vehainbalim hagdolim yehadhedu behamon ztlilim,

veitanu hem yomru haleluya.

Haleluya laolam. Haleluya yashiru kulam.

Bemila achat bodeda, halev male behamon toda,

veholem gam hu eize olam nifla.

Haleluya im hashir, haleluya al yom shemeir.

Haleluya al ma shehaya, veal ma sheod lo haya haleluya.

Haleluya al hakol. Halelu al machar veal etmol.

Haleluya vetnu yad beyad.

Veshiru milev echad, haleluya.

 

 

 

 הללויה לעולם. הללויה ישירו כולם.

במילה אחת בודדה, הלב מלא בהמון תודה,

והולם גם הוא איזה עולם נפלא.

הללויה עם השיר, הללויה על יום שמאיר. 

הללויה על מה שהיה, ועל מה שעוד לא היה, הללויה.

הללויה לעולם, הללויה ישירו כולם.

והענבלים הגדולים, יהדהדו בהמון צלילים,

ואיתנו הם יאמרו הללויה.

הללויה לעולם. הללויה ישירו כולם.

במילה אחת בודדה, הלב מלא בהמון תודה, 

והולם גם הוא איזה עולם נפלא.

הללויה עם השיר, הללויה על יום שמאיר.

הללויה על מה שהיה, ועל מה שעוד לא היה הללויה.

הללויה על הכל. הללו על מחר ועל אתמול.  

הללויה ותנו יד ביד.

 ושירו מלב אחד, הללויה.

 

 

 

 

 

49. A song of ascents

49. !

49. Shir hamaa lot

49. שיר המעלות

A song of ascents.

When God will return the exiles of Zion, we will be like dreamers.

Then our mouth will be filled with laughter and our tongue with glad song. Then they will declare among the nations,

God has done greatly ith us, we were gladdened,

O Lord return our exhiles

like springs in the desert.

Those who tearfully sow will reap in glad song.

He who bears the measure of seeds walks along weeping,

but will return in exultation, a bearer of his sheaves.

 

!

.

.

: .

.

, , .

.

, ,

  .

Shir hamaa lot

beshuv adonai et shivat tziyon hainu kecholmim.

Az imale schok pinu uleshoneinu rina.

 Az yomru bagoim igdil adonai laasot im eile.

Igdil adonai laasot imanu hainu smeichim.

Shuva adonai et shvuteinu kaafikim banegev,

 hazorim bedima berina iktzoru.

 Haloch yelech uvacho nose meshech hazera.

Bo yavo berina nose alumotav

 

 

 שיר המעלות

בשוב ה' את שיבת ציון היינו כחולמים.

 אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה.

 אז יאמרו בגויים הגדיל ה' לעשות עם אלה.

 הגדיל ה' לעשות עמנו היינו שמחים.

 שובה ה' את שביתנו כאפיקים בנגב.

 הזורעים בדמעה ברינה יקצורו.

 הלוך ילך ובכה נושא משך הזרע.

 בא יבוא ברינה נושא אלומותיו.

 

 

 

50. Sometimes the celebration ends 50.   50. Velifamim hachagiga nigmeret 50. ולפעמים החגיגה נגמרת

Sometimes the celebration ends,

  lights extinguish, the horn says.

Peace to the harps.

The middle watch kisses the third.

To get up tomorrow and start from the beginning.

To get up tomorrow morning with a new song in the heart,

to  sing it with strength, to sing it with pain,

to hear the flute chimes in the free spirit,

to start from the beginning.

There is no day that is similar, every day seems another.

 Only [good] intent in the heart remains opening the heart [itself]. 

At the end of all paths the soul is completed and the moon shines like the sun.

To get up tomorrow morning

 In the midst of the heart there is a hidden point, and it grows and become all burning, and there is no rest.

And with all my friends

 I will find my soul.

To get up tomorrow morning and to be, again, true.

To get up tomorrow morning

 From the beginning, Malchut wears Keter. All is perfect but that it exists hidden, avoiding and disappearing.

From the midst of my heart I will call out to return to the house of the Lord.

To get up in the morning and to find perfection, to get up in the morning

 

To get up tomorrow morning

 

 

 

 

- ,

                           . .

()                               .

() (), .

( )                .

, -.

.

.          ( )

() .

...

(). .

.

().

...

.

, , (), .

.

() ().

...

Velifamim hachagiga nigmeret,

 kibuy orot hachatzotzra omeret: shalom lakinorot.

Ashmoret tichona nosheket lashlishit, lakum machar ulehatchil mibereshit.

 Lakum machar baboker im shir chadash balev,

 lashir oto bechoach, lashir oto bichev,

Lishmoa  chalilim baruach hachofshit,

ulehatchil mibereshit.

Ein yom dome, kol yom nire acheret.

 Ach kavana, balev tamid nisheret. Potachat et halev.

Besof kol hadrachim nishlemet hanshama, vegam halevana zoheret kachama.

 Lakum machar baboker

Betoch halev yesh nekuda nisteret,

vehi gdela vehi kula boeret, veein la menucha.

Veim kol chaverai emtza et nishmati.

 Lakum machar baboker veliiyot shuv amiti.

Lakum machar baboker

Mibereshit, malchult onedet keter,

hakol shalem ach hu kayam baseter, chomek veneelam

Mitoch libi ekra lashuv el beit hashem,

 lakum  machar baaboker velimtzo et hashalem.

Lakum machar baboker

 

 

 

 

 

 

 

 

 ולפעמים החגיגה נגמרת,

 כיבוי אורות, החצוצרה אומרת. שלום לכנורות.

אשמורת תיכונה נושקת לשלישית,

לקום מחר ולהתחיל מבראשית.

 לקום מחר בבוקר עם שיר חדש בלב,

 לשיר אותו בכח, לשיר אותו בכאב.

 לשמוע חלילים ברוח החופשית,

  ולהתחיל מבראשית.

אין יום דומה, כל יום נראה אחרת.

 אך כוונה, בלב תמיד נשארת.

פותחת את הלב.

בסוף כל הדרכים נשלמת הנשמה, וגם הלבנה זוהרת כחמה.

  לקום מחר בבוקר....

בתוך הלב, יש נקודה נסתרת,

והיא גדלה והיא כולה בוערת, ואין לה מנוחה.

 ועם כל חברי אמצא את נשמתי,

לקום מחר בבוקר ולהיות שוב אמיתי.

  לקום מחר בבוקר....

מבראשית, מלכות עונדת כתר,

הכל שלם אך הוא קיים בסתר, חומק ונעלם.

 מתוך ליבי אקרא לשוב אל בית ה',

לקום מחר בבוקר ולמצוא את השלם.

 לקום מחר בבוקר..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  51. 51. Lechol echad yesh rak bchira achat 51. לכל אחד יש רק בחירה אחת
 

,

, ,

,

, , , ,

, ,  , .

,

, .

, .

,

 

Lechol echad yesh rak bchira achat sheisgor ita maagal,

lechol echad yesh rak makom echad sheyavo veipol bagoral,

kmo begged leguf, kmo avir leneshima, uvimkom hateruf hem bonim neshama,

kvutza, at habchira hayechida sheli,

at hasviva shemadlika oti,

veitach ani kol haolam veitach ani kol hayekum,

biladaich ani nishar behema, biladaich ani beetzem klum.

Lechol echad sheyesh lo matara

lehasig tchunot shel habore,

lechol echad yesh emtzai  echad shebo hu metaken et halev,

mealiyot veyeridot miyeush hatikva umiyam shel krirut

hem bonim ahava,

Kvutza at habchira

לכל אחד יש רק בחירה אחת שיסגור איתה מעגל,

לכל אחד יש רק מקום אחד שיבוא ויפול בגורל,

 כמו בגד לגוף, כמו אויר לנשימה,

ובמקום הטירוף הם בונים נשמה,

קבוצה את הבחירה היחידה שלי,

את הסביבה שמדליקה אותי,

 ואיתך אני כל העולם ואיתך אני כל היקום,

 בלעדיך אני נשאר בהמה

בלעדיך אני בעצם כלום.

לכל אחד שיש לו מטרה

להשיג תכונות של הבורא,

לכל אחד יש אמצעי אחד

שבו הוא מתקן את הלב,

 מעליות וירידות מיאוש התקוה

 ומים של קרירות

 הם בונים אהבה

  קבוצה את הבחירה...

  52. 52. Alinu yachdav 52. עלינו יחדיו
 

,

.

" .

, ,

, .

, .

, ,

  613 (). .

, , ,

.

...

,

  , , ,

...

, ,

,

,  .

, ,

,

, .

,

613 ().  .

 

Alinu yachdav lamatos hamamri,

vechol hatshukot nisharu meachor

achap deelyon otanu yotzi,

meever lechol dimyonot hachamor

Hinei od daka ipatach hamasach mealai,

hinei od shniya itgale habore lefanai

sheipatach alai sheipatach,

et haolam haze eshkach, kshehaelyon iten masach,

vechoach levarer tarach, sheipatach alai achshav

Hibatnu lemata haya arafel,

kol kach hitamatznu kol rega lizkor

 ratzinu latzet mitoch hahester, el hargashat hanoten shel haor,

Hinei.

Chalafnu meal lechol hafraa,

tachteinu nifras haratzon lekabel,

Hechezaknu chazak beima bina,

ad shepaamon haleida yetzaltzel,

 Hinei

Veaz ze higia lelo hatraa,

 kshechashnu lefeta beita meachor,

 Higia hazman ki mala hasea,

mitoch emuna kafatznu laor

Hinei habore sheniftach hamasach mealai,

vehu nehene umosif od ratzon lefanai

 Sheipatach alai sheipatach,

et haolam haze eshkach

kshehaelyon iten masach

 vechoach levarer tarach sheipatach alai achshav.

עלינו יחדיו למטוס הממריא,

 וכל התשוקות נשארו מאחור

אח"פ דעליון אותנו יוציא,

 מעבר לכל דמיונות החמור

הנה עוד דקה יפתח המסך מעלי,

 הנה עוד שניה יתגלה הבורא לפני

 שיפתח עלי שיפתח,

את העולם הזה אשכח, כשהעליון יתן מסך,

 וכוח לברר תר"ך, שיפתח עלי עכשיו

 הבטנו למטה היה ערפל,

 כל כך התאמצנו כל רגע לזכור

 רצינו לצאת מתוך ההסתר, אל הרגשת הנותן של האור,  

 הנה...

חלפנו מעל לכל הפרעה,

 תחתנו נפרס הרצון לקבל

החזקנו חזק באמא בינה,

 עד שפעמון הלידה יצלצל, 

   הנה...

ואז זה הגיע ללא התרעה,

 כשחשנו לפתע בעיטה מאחור

הגיע הזמן כי מלאה הסאה,

מתוך אמונה קפצנו לאור

הנה הבורא כשנפתח המסך מעלי,

 

 והוא נהנה ומוסיף עוד רצון לפני

שיפתח עלי שיפתח,

 את העולם הזה אשכח,

כשהעליון יתן מסך,

 וכוח לברר תר"ך, שיפתח עלי עכשיו

 

 

 

 

 

 

 

  53. 53. Kol hachaim hem rak chipus echad 53. כל החיים הם רק חיפוש אחד
 

, , ,

.

.

  .

,

.

, ,

  ...

,

.

,

.

...

 

 

Kol hachaim hem rak chipus echad,

shel hashalem vehameuchad,

kulam yodim zot aval shochachim lachakor ma hu hataam bachaim

chakarnu mihu bore olam

beolameinu hu neelam

gilinu eifo hu shore

ki rak beineinu hu mitgale

 laenoshut yesh rak tachlit achat,

kol hashavua vegam beshabat

limtzo et mi shemenahel ota,

ligrom lo nachat vegan hanaa

Chakarnu

Kama chashaknu bagoral hatov,

 kach shenuchal oto leehov

mahi darkeinu hanechona,

rak bechirateinu bechevra tova.

Chakarnu.

 כל החיים הם רק חיפוש אחד,

 של השלם והמאוחד,

כולם יודעים זאת אבל שוכחים,

לחקור מה הוא הטעם בחיים

חקרנו מיהו בורא עולם

 בעולמנו הוא נעלם

גילינו איפה הוא שורה

כי רק בינינו הוא מתגלה

 לאנושות יש רק תכלית אחת,

כל השבוע וגם בשבת

למצוא את מי שמנהל אותה,

 לגרום לו נחת וגם הנאה

חקרנו...

כמה חשקנו בגורל הטוב,

 כך שנוכל אותו לאהוב

מהי דרכנו הנכונה,

רק בחירתנו בחברה טובה

חקרנו...

 

 

 

  54. 54. Hu kulo lehashpia 54. הוא כולו להשפיע
 

,

,

.

,

, ,

.

, ...

, , .

, ...

()

, ...

,

, ...

 

Hu kulo lehashpia,

lo choshev al atzmo,

hu shenoten kochot laavoda

tzadik hu matzdik,

hu matzdik im hu tzadik

et habore vehachaver vehachevra hu matzdik

ma ratzita ladaat, ma tirtze lehavin,

 kan halimud mevi leemuna,

 Tzadik hu matzdik

ma nire leeineinu, asakim medumim, bou nifne mehem el hachevra,

 Tzadik hu matzdik

kal meod leharshia, velipol el hasmol,

 az hatzadik doresh sviva tova,

 Tzadik hu matzdik

im chevra meuchedet, sviv ota matara

az hi zocha bechoach hashpaa

  Tzadik hu matzdik

 

הוא כולו להשפיע,

לא חושב על עצמו,

הוא שנותן כוחות לעבודה

צדיק הוא מצדיק, 

הוא מצדיק אם הוא צדיק

את הבורא והחבר והחברה הוא מצדיק

 מה רצית לדעת, מה תרצה להבין,

 כאן הלימוד מביא לאמונה, 

  צדיק הוא מצדיק...

מה נראה לעינינו, עסקים מדומים,

בואו נפנה מהם אל החברה,  

 צדיק הוא מצדיק...

קל  מאוד להרשיע, וליפול אל השמאל,

אז הצדיק דורש סביבה טובה, 

צדיק הוא מצדיק...

אם חברה מאוחדת, סביב אותה מטרה,

אז היא זוכה בכוח השפעה,  

 צדיק הוא מצדיק...

 

  55. , 55. Habore gadol ki hu mashpia 55. הבורא גדול כי הוא משפיע
 

, ,

() .

,

...

'

...

,

...

,

...

 hu meitiv lechol hanivraim

veanachnu ad eilav nagia

im neda livchor sviva tova

veanachnu ad eilav nagia kshenirkosh keilim de hashpaa

hachevra notenet lanu koach,

lechapes oto behatmada

veanachnu.

Habchira shelanu hi mugbelet,

rak leshlish tiferet emtzai

veanachnu

Hasviva kol rega mitchalefet,

hu machlif et hatmuna

veanachnu...

Kama tov shehu shomer aleinu,

she nagia el hamatara

veanachnu

 הבורא גדול כי הוא משפיע,

הוא מיטיב לכל הנבראים

ואנחנו עד אליו נגיע

אם נדע לבחור סביבה טובה

ואנחנו עד אליו נגיע

 כשנרכוש כלים דהשפעה

החברה נותנת לנו כוח,

 לחפש אותו בהתמדה 

 ואנחנו....

הבחירה שלנו היא מוגבלת,

 רק לשליש תפארת אמצעי 

 ואנחנו....

הסביבה כל רגע מתחלפת,

הוא מחליף לנו את התמונה

  ואנחנו....

כמה טוב שהוא שומר עלינו,

 שנגיע אל המטרה 

 ואנחנו...

  56. () 56. Hamatzav avar heavar haya 56. המצב עבר העבר היה
 

() ,

,

,

Hamatzav avar heavar haya,

hadavar haba od lo itgala

ma notar mize yachas labore,

derech hakvutza lanu mitgale

ma notar mize yachas labore

 bein hamatzavim hu tamid hove.

 המצב עבר העבר היה,

 הדבר הבא עוד לא התגלה

מה נותר מזה יחס לבורא,

דרך הקבוצה לנו מתגלה

מה נותר מזה יחס לבורא,

בין המצבים הוא תמיד הווה

 

  57. , 57. Tetaken otanu she'i'iye ratzon 57. תתקן אותנו שיהיה רצון

, , , ,
, ,
, , .

Tetaken otanu she'i'iye ratzon,
tetaken otanu al tani'ach lishon
tetaken otanu bore anak gadol,
Tetaken bore tetaken.

תתקן אותנו שיהיה רצון,
תתקן אותנו אל תניח לישון
תתקן אותנו בורא ענק גדול,
תתקן בורא תתקן.
 

  58. , 58. Toda al kol ma shebarata 58. תודה על כל מה שבראת
 

, , , ,

.

"-" ,

, , , ,

, .

, .
 

Toda al kol ma shebarata,
toda al ma sheli natata

larutz beyachad lelo shum pachad,
el hapisga shel haolam

osim lechaim lechaver o shnaim, shebizchutam ani kayam

toda al kol ma shebarata,
 toda al ma sheli natata

milui shel meor kol boker,
shemeafsher liiyot adam

kvutza im choach belev vamoach, shemovila et haolam.
 

 

 תודה על כל מה שבראת,

 תודה על מה שלי נתת

לרוץ ביחד ללא שום פחד,

 אל הפיסגה של העולם

עושים לחיים לחבר או שניים,

שבזכותם אני קיים

תודה על כל מה שבראת,

 תודה על מה שלי נתת

מילוי של חוסר מאור כל בוקר,

 שמאפשר להיות אדם

קבוצה עם כוח בלב ומוח, שמובילה את העולם

  59. , - 59. Ma ose ose ben baruch 59. מה עושה עושה בן  ברוך
 

, -,

,

,

 

, ,

,

.

  , ,

, - .

, .

Ma ose ose ben baruch,

kshehu bah u ba lidveikut

miyad hu nechlal im tzaar haklal,

 ose hafatza meivi od umlal

kabbalala kabbalala, kabbalalala, kabbalala kabalala kabbalalala, kabbalala kabbalalala kabbalala kabbalala

ma ose ose mekubal,

kshemargish et tzaar haklal

miyad hu roe meeifo ze ba,

ose tikunim ole madreiga.

 kabbalala kabbalala, kabbalalala, kabbalala kabalala kabbalalala, kabbalala kabbalalala kabbalala kabbalala

Ma ose ose chaver

kshehu chash shetechef nofel

Nichnas lasheur doresh emuna

kofef et harosh klapei hachevra.

 

 

 

מה עושה עושה בן  ברוך,

כשהוא בא הוא בא לדבקות

מייד הוא נכלל עם צער הכלל,

עושה הפצה מביא עוד אומלל

 קבללה קבללה קבלללה,

 קבללה קבללה קבלללה,

 קבללה קבללה קבללה קבללה

 מה עושה עושה מקובל,

כשמרגיש את צער הכלל

מיד הוא רואה מאיפה זה בא,

 עושה תיקונים עולה מדרגה

 קבללה קבללה קבלללה,

 קבללה קבללה קבלללה,

 קבללה קבללה קבללה קבללה

 מה עושה עושה חבר,

כשהוא חש שתכף נופל

נכנס לשיעור דורש אמונה,

 כופף את הראש כלפי החברה

 

 

 

 

 

 

  60. 60. Yesh makom 60. יש מקום
 

- ,

, .

.....

"" .

.

  .....

,

.....

,

  ,

.

Yesh makom bepetach tikva yachid umeyuchad,

elef nichnasim lecheder veyotze sham rak echad

kabbalah  la, la, la, la,

yesh sham sheurim shel zohar ptuchim lechol adam

mizaken vead lenoar mekadmim et haolam

kabbala, la, la, la.....

meshadrim misham kavua el kol hayekum,

kol shiur vegam erua shepotchim et hasatum

kabbala,la, la, la......

aval ma shemeyuchad sham hu choach sheshore,

al kvutza she metaksheret yeshirot el habore.

 

יש מקום בפתח תיקוה יחיד ומיוחד,

 אלף נכנסים לחדר ויוצא שם רק אחד

קבלה ללללללללה ללללללללה ללללללללה

יש שם שיעורים של זוהר פתוחים לכל אדם,

מזקן ועד לנוער מקדמים את העולם

 קבלה ללללללללה ללללללללה ללללללללה

משדרים משם קבוע אל כל היקום,

 כל שיעור וגם אירוע שפותחים את הסתום

 קבלה ללללללללה ללללללללה ללללללללה

אבל מה שמיוחד שם הוא כוח ששורה,

 על קבוצה שמתקשרת ישירות אל הבורא

  61. 61. Gmar tikun 61. גמר תיקון
 

, ,

, .

, ,

, .

, ,

.

 

Gmar tikun, anachnu kvar baatzilut,

 kol haneshamot zochot lehitgalut shel panav

hakvutza betoch machshevet habria leheitiv lenivraav

ein tnua, haor matzui bimnucha, hatzvaim vehatzurot betoch haor halavan

hanivra, lavush masach vekavana,

 kol kulo kvar metukan

beshabat, mamash mein olam haba,

kol echad nitzmad el haelyon lelo hafraa

hachevra, notenet et hahashraa shel shlemut vehanaa

 גמר תיקון, אנחנו כבר באצילות,

 כל הנשמות זוכות להתגלות של פניו

 הקבוצה בתוך מחשבת הבריאה,

 להיטיב לנבראיו

אין תנועה, האור מצוי במנוחה,

 הצבעים והצורות בתוך האור הלבן

 הנברא, לבוש מסך וכוונה,

כל כולו כבר מתוקן

בשבת, ממש מעין עולם הבא,

 כל אחד נצמד אל העליון ללא הפרעה

 החברה, נותנת את ההשראה

של שלמות והנאה

 

 62. Keter and Chochma 62. 62. Keter ve'chochma 62. כתר וחוכמה

Keter and Chochma, they are GalgaltaVeEnaim of the on-high from Ahap,

And afterwards, Bina who is built from the both Gar and underneath Zat,

And after that, Chesed, Gevura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesodand,

Corrected Malchut, similar only to Bina, working entirely like influencing vessels.

Ten speheres, there are. Not nine and not eleven.

All of the worlds are all above nature that you now see (that you now see),

He Himself is yet not revealed to the eye, but when you find Him, He will be revealed like the rest of us.

For this is Him, and not any other. For us, our entire hearts burn; only to Him must one connect.

 

" "

  () " ".

, ', , , ,

 

.

, .

,

, ,

,

.

Keter ve'chochma hen galgalta ve'einaim

She'lemala me'achap

Ve'acharkach bina she`bnuya mi'shnaim gar ve'mitachtav ha-zat.

Acharea hesed gvura ve'tif'eret

 netzach hod yesod ve'malchut ha-metukenet,

she'doma rak le'bina

 ve'ovedet kol kula kemo kelim de'ashpaa. Eser ha-sfirot hen af pa'am lo tesha

 ve'gam lo ahat-esre.

Kol ha-olamot hem rak me'al ha-teva she'ata achshav ro'e.

Hu atzmo adain lo galu'I la'ain

ach kshe'timtza tegale kmote'inu

 she'ze hu ve'lo acher,

etzle'inu kol ha-lev boer rak elav leitchaber.

כתר וחוכמה הן גלגלתא ועינים שלמעלה מאח"פ

ואחר כך בינה שבנויה משניים ג"ר ומתחתיו הז"ת

אחריה חסד גבורה ותפארת נצח הוד יסוד ו מלכות המתוקנת שדומה רק לבינה

 ועובדת כל כולה כמו כלים דהשפעה

עשר הספירות הן אף פעם לא תשע וגם לא אחת עשרה

כל העולמות הם רק מעל הטבע שאתה עכשיו רואה

הוא עצמו עדין לא גלוי לעין אך כשתמצאנו תגלה כמותנו שזה הוא ולא אחר, אצלנו כל הלב בוער רק אליו להתחבר

 

 

 

 

 63. Beyond the barrier 63. 63. Me'ever la'machsom 63. מעבר למחסום

Beyond the barrier there is a world without movement, coercion or time.

Beyond the barrier they will all see how the light corrects the vessels.

for others, and it is felt in the heart and in the mind only with the join

In life there is the power of influence for the other, and it is felt in the heart and mind only in the joint vessel of influence.

Beyond the barrier you exist as a point that is included with everyone.

Beyond the barrier there is a group of souls that are dedicated to the objective that

In life there is the power of influence for the other, and it is felt in the heart and mind only in the joint vessel of influence. 

, , ,

  ().

,

  () .

, ,

,

...

 

 

Me'ever la'machsom eshno olam bli tnu'a, bli kfi'ya, bli zmanim,

me'ever la'machsom ir'u kulam

 eich ha'or metaken et ha'kelim

Ki ba'chaim eshno rak koach ashpa'a le'zulat,

ve'hu murgash ba'lev ve'moach rak be'kli meshutaf shel ashpa'a

Me'ever la'machsom ata kayam ke'nekuda she'klula im kulam,

me'ever la'machsom eshna kvutza neshamot she'dvukot lematara

Ki ba'chaim

 

 

 מעבר למחסום ישנו עולם בלי תנועה בלי כפיה בלי זמנים,

 מעבר למחסום יראו כולם

איך האור מתקן את הכלים

כי בחיים ישנו רק כוח השפעה לזולת,

  והוא מורגש בלב ומוח רק בכלי משותף, של השפעה

מעבר למחסום אתה קיים כנקודה

 שכלולה עם כולם,

מעבר למחסום ישנה קבוצה נשמות שדבוקות למטרה

 כי בחיים...

 

 

 

 

 64. Every attainment 64. 64. Kol` asaga 64. כל השגה

Every attainment of today begins while it is still night, thus the Upper grants to the created being from on-hight.

What is there at night: a vessel that is created from the difference between the Creator and the created.

What will we learn tonight, what will we find tonight? The shining light streams and passes to our midsts. Tonight we will acquire attainment with the attributes of the On-High.

Morning begins from the light that is before Him, night reaches as the evening gets darker. Yet another distinction that needs a correction after it.

What will we learn tonight, what will we find tonight? The shining light streams and passes to our midsts. Tonight we will acquire attainment with the attributes of the On-High. 

, ,

.

? , .

? ?

, .

,

. , ,

?...

 

Kol` asaga shel` ha'yom matchila me'bchira she'ba'laila,

kach ma'anik ha'elion atzmaut le'nivra me'lema`la,

ma esh ba'laila, kli she'notzar me'hevdel` bein bore le'nivra

Ma nil`mad ha'laila, ma nimtza ha'laila

 ha'maor zorem ve'over le'tocheinu? Ha'laila nirkosh hasaga be'tchunot ha'elion

Boker matchil` me'ha'laila she'ba lifanav,

laila magi'a kshe'erev machshich et panav, ma esh ba'laila?

Od havchana she'zkuka le'tikun achorav,

Ma nil`mad ha'laila...

 

כל השגה של היום מתחילה מבחירה שבלילה,

כך מעניק העליון עצמאות לנברא מלמעלה,

 מה יש בלילה, כלי שנוצר מהבדל בין בורא לנברא

מה נלמד הלילה, מה נמצא הלילה,

 המאור זורם ועובר לתוכנו,

 הלילה נרכוש השגה בתכונות העליון

 בוקר מתחיל מהלילה שבא לפניו,

 לילה מגיע כשערב מחשיך את פניו,

מה יש בלילה,

 עוד הבחנה שזקוקה לתיקון אחוריו,

מה נלמד הלילה...

 

 65. Who that learns every day 65. 65. Mi she'lomed be'chol` yom 65. מי שלומד בכל יום

Who that learns every day in order to draw the light, who that only looks forward and not back,

will taste and see and reach; he will learn how to love, the one who bestows, the great giver that bestows goodness and is good Himself.

How that is included in the group, in the common vessel, who that want to reveal in each and every fellow partner,

will taste and see and reach; he will learn how to love, the one who bestows, the great giver that bestows goodness and is good Himself.

Who that is glued only to the faith of the sages, who that checks the difference between Israel and the other nations,

will taste and see and reach; he will learn how to love, the one who bestows, the great giver that bestows goodness and is good Himself. 

, ,

, , , .

,

...

,

...

 

 

Mi she'lomed be'chol` yom kidei limshoch maor,

mi she'mabit rak kadima ve'lo le'achor

It'am ve'ir'e ve'yagi'a ilmad eich leehov,

et ha'mashpi'a ha'noten ha'gadol` ha'meitiv ve'ha'tov

Mi she'nichlal` ba'chevra be'kli meshutaf,

 mi she'rotze legalot be'kol` chaver shutaf.

 It'am ve'ir'e

Mi she`davek rak be'emunat chachamim, mi she'bodek eifo Israel bein ha'amim

 It'am ve'ir'e

 

 

 

 מי שלומד בכל יום כדי למשוך מאור,

  מי ש מביט רק קדימה ולא לאחור

יטעם ויראה ויגיע ילמד איך לאהוב,

 את המשפיע הנותן הגדול המיטיב והטוב

 מי ש נכלל בחברה בכלי המשותף,

 מי ש רוצה לגלות בכל חבר שותף

 יטעם ויראה ...

מי ש דבק רק באמונת החכמים,

 מי ש בודק איפה ישראל בין העמים

יטעם ויראה ...

 

 

 

 66. Here again the heavens are dark 66. 66. Kan od pa'am shamaim chashuchim 66. כאן עוד פעם שמיים חשוכים

Here again the heavens are dark and sees the lit windows.

Here lives the friends; ones breath stops, for to the core we are approaching.

Here lives the friends; ones breath stops, for to the core we are approaching.

And to here I love to come and to open the Sefer Hamavo.

For books are like people, they open the soul. I know for me they wait.

For books are like people, they open the soul. I know for me they wait.

And like it was in the first years, like the ox that comes to work the toil,

And towards the fast light I run and do not remember if I was someone else.

And towards the fast light I run and do not remember if I was someone else.

There is here grace and there is here love; in an embrace we sit together, in peace.

And like in previous years, the way of the righteous for generations, where Malchut shines its lights.

And like in previous years, the way of the righteous for generations, where Malchut shines its lights.

 

, .

.

.

.

, .

,  .

.

?

  ?

, .

, , ,

.

, , , .

Kan od pa'am shamaim chashuchim, ve'ro'im she'chalonot dol`kim.

Kan garim chaverim, ve'ha'neshima otzrim kshe'le'merkaz anachnu mitkarvim.

Kan garim chaverim, ve'ha'neshima otzrim kshe'le'merkaz anachnu mitkarvim.

Ve'hoev ani lavo ve'liftoach sefer be'mavo.

 Ve'sfarim kemo anashim, et ha'neshama potchim, ani yode'a li hem mechakim.

Ve'sfarim kemo anashim, et ha'neshama potchim, ani yode'a li hem mechakim.

Ve'kmo be'shanim ha'rishonot ba kemo shor la'ol` po la'avod,

ve'likrat ha'or maher, ani ratz ve'lo zocher ha'im Haiti mishehu acher.

ve'likrat ha'or maher, ani ratz ve'lo zocher ha'im Haiti mishehu acher.

Yesh po chen ve'yesh po ahava, be'chibuk yoshvim, ve'be'shalva.

Ve'kmo be'shanim kodmot, derech tzadikim dorot

shabat mal`ka po meira orot.

Ve'kmo be'shanim kodmot, derech tzadikim dorot

shabat mal`ka po meira orot.

 כאן עוד פעם שמיים חשוכים,

 ורואים שחלונות דלוקים.

 כאן גרים החברים, והנשימה עוצרים

כשלמרכז אנחנו מתקרבים.

 כאן גרים החברים ,והנשימה עוצרים כשלמרכז אנחנו מתקרבים.

ואוהב אני לכאן לבוא ולפתוח ספר במבוא.

 וספרים כמו אנשים, את הנשמה פותחים,  אני יודע לי הם מחכים.

 וספרים כמו אנשים את הנשמה פותחים,  אני יודע לי הם מחכים.

וכמו ב-שנים הראשונות בא כמו שור לעול פה לעבוד,

 ולקראת האור מהר, אני רץ ולא זוכר האם הייתי מישהו אחר.

 ולקראת האור מהר, אני רץ ולא זוכר האם הייתי מישהו אחר.

יש פה חן ויש פה אהבה, בחיבוק יושבים, ובשלווה.

 וכמו בשנים קודמות, דרך צדיקים דורות שבת מלכה פה מאירה אורות.

 וכמו בשנים קודמות, דרך צדיקים דורות  שבת מלכה פה מאירה אורות.

 

 

 

67. What else didnt we do 67. 67. Ma od lo asinu 67. מה עוד לא עשינו

What else didnt we do, to which place did we not go? All that we experimented with is not even close, between them or us; but we didnt turn only to you so that you would give a small sign.

Give us a sign, a sign, that you are already not small, then with the attitude of correction we will rise up to you MN, we will request from you help, to fix the boat that we are in, sailing in your direction.

 

 

 

, ,

, .

  , ,

.

, , ,

, ",

.

Ma od lo asinu, eifo lo ha'inu,

 kol` ma'she'nisinu, lo karov afilu,

bin'yanim baninu, aval` lo paninu,

 rak eleicha she'titen siman katan,

Ten lanu siman, siman, she'ata kvar lo katan,

az im yachas metukan, na'ale eleicha man,

 nivakesh mimcha ezra, letaken et ha'sira,

 she'anachnu be'tocha, mafligim le'kivun'cha.

 מה עוד לא עשינו, איפה לא היינו,

 כל מה שניסינו, לא קרוב אפילו,

 בנינים בנינו, אבל לא פנינו,

  רק אליך שתיתן סימן קטן,

 תן לנו סימן סימן, שאתה כבר לא קטן,

 אז עם יחס מתוקן, נעלה אליך מ"ן,

 נבקש ממך עזרה, לתקן את הסירה,

 שאנחנו בתוכה, מפליגים לכיוונך

 

 

 68. I have a small-small point 68. 68. Yesh li nekuda ktantana 68. יש לי נקודה קטנטנה

I have a small-small point, that shines and is black, that burns every moment.

(Ah Ha), every hour (every hour) there is a reason (there is a reason) to return to the root, to expose its Creator, every moment (Ah ha), without compensation (without compensation), to do Hashpaa (influencing), the Hishtavut Hatzura, that is, our comparison to the Creator every moment.

But in essence, the point cannot ever actually grow (no, NO), without a Chevra (group) that will push it, and over and over again will give it the taste (i.e., the reason to continue).

I have a small-small point, that shines and is black, that burns every moment, (ah ha) only with the group (with the group) will it receive more pushing (more pushing) to expose the next level, to renew the faith that is above knowledge, without compensation (without compensation), to perform Hashpaa (influence) the Hishtavut Hatzura, that is, our comparison to the Creator every moment.

,

.

, ,

() , , .

, ( ) .

, .

, .

, , .

Yesh li nekuda ktantana, meira ve'shchora,

she'boeret ba'lev kol` rega (aa aa) be'kol` shaa (be'kol` shaa)

yesh la siba (yesh la siba) lachzor le'shorsha, legalot et bor'a kol`

rega (aa aa) le'lo tmura (le'lo tmura) la'asot ashpa'a (ashpa'a) ishtavut ha'tzura, hashva'a le'bor'a kol` rega.

Aval` be'etzem, hi lo tuchal ligdol` mamash af pa'am ( lo lo)

 le'lo chevra she'tidarben ota

ve'shuv ve'shuv titen la et ha'ta'am.

 Yesh li nekuda krantana meira ve'shchora, she'bo'eret ba'lev kol rega (aa aa)

 rak im chevra (im chevra) tikabel` od dchifa (od dchifa)

legalot madrega, lechadesh emuna she'me'al le'da'at.

Le'lo tmura (le'lo tmura) la`asot ashpa'a (ashpa'a) ishtavut ha'tzura, hashva'a le'bor'a kol` rega.

 יש לי נקודה קטנטנה, מאירה ושחורה,

 שבוערת בלב כל רגע, (אה הה) בכל שעה (בכל שעה)

יש לה סיבה (יש לה סיבה) לחזור לשורשה, לגלות את בוראה

 כל רגע (אה הה), ללא תמורה (ללא תמורה) לעשות השפעה (השפעה) השתוות הצורה,  השואה לבוראה כל רגע

אבל בעצם, היא לא תוכל לגדול ממש אף פעם (לא לא)

 ללא חברה שתדרבן אותה

ושוב ושוב תיתן לה את הטעם.

  יש לי נקודה קטנטנה, מאירה ושחורה, שבוערת בלב כל רגע, (אה הה)

 רק עם חברה (עם חברה) תקבל עוד דחיפה (עוד דחיפה)

לגלות מדרגה, לחדש אמונה שמעל לדעת.

 ללא תמורה (ללא תמורה) לעשות השפעה (השפעה) השתוות הצורה, השואה לבוראה כל רגע

 

 

 69. This very day 69. , 69. Ha'yom, ha'yom ha'ze  69. היום היום הזה

This very day we will actually reveal You, how after every activity you are present.

This very day You are actually with us and not hidden; everyone sees Your greatness, you know this, you do.

Let us see You in every situation, let us only love Your greatness; then You will see that we will always walk in the path of Influence, we will walk, we will walk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, ,

.

, ,

, ,

,

  , , , .

,

.   ,

.

...

 

Ha'yom, ha'yom ha'ze mamash anachnu megalim otcha,

eich acharei kol` peula ata nocheavh ata,

 hayom, hayom ha'ze mamash ata beineinu lo nistar,

kulam roim et gadlut'cha ata yode'a, ata,

Ten lanu lir'ot otcha be'chol matzav,

  ten lanu rak le'heov et gadlut'cha,

ve'az tir'e eich shetamid nelech  

ba'derech ashpa'a nelech, ve'nelech, ve'nelech, ve'nelech

Ha'yom ata kol` kach gadol` me'al` le'kol` ha'afra'ot,

ata mashpi'a le'olam rak tov ve'chesed ata, ha'yom bein kol` ha'chaverimata mar'e et atzmecha,

 be'toch ha'kli ha'meshutaf ata mashpi'a ata.

Ten lanu lir'ot...

 היום היום הזה ממש אנחנו מגלים אותך,

 איך אחרי כל פעולה אתה נוכח אתה,

היום היום הזה ממש אתה ביננו לא נסתר,

 כולם רואים את גדלותך אתה יודע, אתה,

תן לנו לראות אותך בכל מצב,

  תן לנו רק לאהוב את גדלותך,

ואז תראה איך שתמיד נלך

 בדרך השפעה נלך, ונלך ונלך ונלך

 היום אתה כל כך גדול מעל לכל ההפרעות,

 אתה משפיע לעולם רק טוב וחסד אתה,

היום בין כל החברים אתה מראה את עצמך,

בתוך הכלי המשותף אתה משפיע אתה

 תן לנו לראות...

 

 

 70. There is a house of sons that defrosts 70. - 70. Yeshno bait be'n'u hempshir 70. ישנו בית בניו המפשיר

There is a modest place, deep within the heart; its way is already known, appearing and loves.

All those that choose it feels that what is missing, and so it arises within it the will to wake up.

Then without knowing why or how, his heart will be pulled to touch the special light.

 Suddenly, a bookd of the Baal Hasula will be opened, his finds the explanation of the mysteries of the world.

 

 

 

,

, ,

.

,

.

Yeshno makom tzanua amok be'toch ha'lev,

darko ze kvar yadua mofia ha'ohev.

Kol` mi she'hu bocher bo margish she'hu chaser,

 ve'kach hu meorer bo ratzon lehit'orer  

ve'az mi'bli lada'at madua ve'keitzad, nimshach libo laga'at ba'or ha'miyuchad.

 Pit'om niftach lo sefer shel ba'al` ha'sulam,

 darko musag ha'pesher shel` mistarei olam

 

ישנו מקום צנוע עמוק בתוך הלב,

 

 דרכו זה כבר ידוע מופיע האוהב

כל מי שהוא בוחר בו מרגיש שהוא חסר,

 וכך הוא מעורר בו רצון להתעורר

 ואז מבלי לדעת מדוע וכיצד,

נמשך ליבו לגעת באור המיוחד

 פתאום נפתח לו ספר של בעל הסולם,

 דרכו מושג הפשר של מסתרי עולם

 

 

 71. Ah Ga Do Do Do 71. 71. Aaaaa Gaaaa Du Du Du 71. אה גה דו דו דו

The Creator is great; He bestows goodness to his created beings.

The Creator is great; He bestows goodness to each and every one.

He is good to me, good to you, good to all the family.

Soon everyone on Earth will know this.

You want to receive only the best, fighting for every pleasure, never giving up.

The great pleasure, the perfect pleasure is to justify from the heart only the Creator of the world.

, ,

, .

, ,

.

, () .

,

.

Ha'bore gadol` hu meitiv le'nivraav, ha'bore gadol` hu meitiv le kol` echad.

Tov hu li, tov lecha, tov le'kol` ha'mishpacha,

kol` adam ba`olam od meat et ze id'a ata

 rotze lekabel` rak et ha'tov be'yoter nil`cham al` kol` taanug af pa'am lo mevater.

Ha'ta'anug ha'gadol`, ha'ta'anug ha'mush'lam

 hu lehatzdik min ha'lev et bore ha'olam

 

הבורא גדול הוא מיטיב לנבראיו,

הבורא גדול הוא מיטיב לכל אחד

טוב הוא לי, טוב לך, טוב לכל המשפחה,

כל אדם בעולם עוד מעט את זה ידע

 אתה רוצה לקבל רק את הטוב ביותר

 נלחם על כל תענוג אף פעם לא מוותר

 התענוג הגדול התענוג המושלם

הוא להצדיק מן הלב רק את בורא העולם

 72. Genghis Khan 72. 72. Jingis Han 72. ג'ינג'יס חאן

Line, line, line. Right, left, right. To the middle and back again to

Line, line, line. Right, left, right. To the middle and back again to

Everyone who wathes the right line tastes and sees and also believes,

Will benefit from the Or Chasadim (the light of Chasidim).

 

 

, , ,

, , ...

,

 

 

Kav kav kav yamin

smola, yamina, la`emtza ve'chazara

 le' kav kav kav yamin

smola, yamina, la`emtza ve'chazara.

Kol` mi she'shomer al` kav ha'yamin,

 hu toem, roe, ve,gam ma'amin

Hu zoche be'or hasadim

קו קו קו ימין שמאלה

ימינה לאמצע וחזרה

ל קו קו קו ימין שמאלה

ימינה לאמצע וחזרה

כל מי ששומר על קו הימין

 הוא טועם רואה ו גם מאמין

הוא זוכה באור החסדים

 

 73. Besame-mucho

73. -

73. Besame-mucho 73. בסמו מוצ'ו

And you shall love you neighbor as yourself. This is a great axiom in the Torah.

And you shall love you neighbor as yourself. This is a great axiom in the Torah.

Where would we find independence, release from the characteristic of receiving without the work of the group of friends that wants to experience love.

 

 


 

,
.

,
.

,
, .

...

...

,
.

Ve'ahavta le'reecha kamocha, zeu ha'klal` ha'gadol` hagadol` be'tora

Ve'ahavta le'reecha kamocha, zeu ha'klal` ha'gadol` hagadol` be'tora

Eifo hainu motz'im atzmaut
ve'shichrur mi'tchunat kabala bli avoda be'kvutzat haverim

she'rotza lachavot ahava
.

Ve'ahavta le'reecha ...

Ve'ahavta le'reecha ...

Mi she oved ve mez'a kashot hu doresh et shharo betmura, anu mozhim ta'anug ve sahar begiluy shel matrat habriah.

ואהבת לרעך כמוך,
זהו הכלל הגדול הגדול בתורה

ואהבת לרעך כמוך,
זהו הכלל הגדול הגדול בתורה

איפה היינו מוצאים עצמאות
 ושחרור מתכונת קבלה
בלי עבודה בקבוצת חברים
שרוצה לחוות אהבה

ואהבת לרעך כמוך ...

ואהבת לרעך כמוך ...

מי שעובד ומיע קשות הוא דורש את שכרו בתמורה,
אנו מוצאים תענוג ושכר בגילוי של מטרת ה בריאה.

 74. I am returning home

74.

74. Ani chozer ha'baita 74. אני חוזר הביתה

I am returning home, to the connection with you I return home.

And I know that you, my friends, give me strength.

Never forget that the only realistic search is the connection with You, that each and everyone wants You, to return and receive Your attributes.

They perform, then, the rule And you shall love your friend as yourself.

For the love of friends builds along the way a bridge to the sanctuary of the King, to the value of a perfect group.

I am returning home, to the connection with you I return home.

 

 

 

 

 

 

 

 

,

,

() .

" "

,

.

,

,

Ani chozer ha'baita el` ha'chibur eleicha, ani chozer ha'baita ve'yodea otcha

Ha'chaverim sheli notnim li koach,

le'olam lo lishkoach

she'ha'chipus ha'yechidi be'metziut

hu ha'chibur eleicha

Kshe'kol` echad mihem rotze eleicha lashuv, lekabel` et tchunoteicha

Hem mevatz'im az et ha'klal

shel` ahavta le'reecha kamocha

Ki ahavat ha'chaverim ba'derech

 bona ha'gesher el heichal` ha'melech

El` ha'erech shel` ha'kvutza ha'shlema

Ani chozer ha'baita el` ha'chibur eleicha, ani chozer ha'baita ve'roe et tchunoteicha

 Ani chozer ha'baita el` ha'chibur eleicha,

ani chozer ha'baita ve'yodea otcha

 אני חוזר הביתה אל החיבור אליך

אני חוזר הביתה, ויודע אותך

 החברים שלי נותנים לי כוח,

לעולם לא לשכוח

שהחיפוש היחידי במציאות

 הוא החיבור אליך

כשכל אחד מהם רוצה אליך,

לשוב ולקבל את תכונותיך

הם מבצעים אז את הכלל

של אהבת לרעך כמוך

כי אהבת החברים בדרך

בונה הגשר אל היכל המלך

אל הערך של הקבוצה השלמה

אני חוזר הביתה אל החיבור אליך

אני חוזר הביתה ורואה את תכונותיך

אני חוזר הביתה אל החיבור אליך

 אני חוזר הביתה, ויודע אותך

 

 

 75. The Godfather

  75.

75. Ha'sandak

75. הסנדק

Delights that arrive by surprise, and pain that wipes out any pleasure that builds passion to cross the barrier and to view Your greatness today.

For only You build in us the will to dwell in your palace forever.

The idea that there is along the way friends who at every moment aspire to be with you, building passion to cross the barrier and to view Your greatness today.

 

 

 

 

 

,

, T .

,

...

Ta'anugim she'magi'im be'hafta'a

ve'isurim she'mochakim kol` ana'a

Bonim tshuka lachtzot machsom ve'lachzot be'gadlut'cha ha'yom

Ki rak ata bone banu ratzon

 be'eichal`cha tamid lishkon

Ha'yedia she'yesh ba'derech chaverim she'be'kol` rega rak eleicha shoafim

Bonim tshuka lachtzot machsom

zo metziut brura ve'lo chalom

Ki rak ata

 תענוגים שמגיעים בהפתעה

 ויסורים שמוחקים כל הנאה

 בונים תשוקה לחצות מחסום

 ולחזות בגדלותך היום

כי רק אתה בונה בנו רצון

 

בהיכלך תמיד לשכון

הידיעה שיש בדרך חברים

שבכל רגע רק אליך שואפים

בונים תשוקה לחצות מחסום

 זו מציאות ברורה ולא חלום

 כי רק אתה...

 

 76. Those were the days my friend

76. ,

76. Hau yamim, chaver

76. היו ימים חבר

The world suffers already many years, suffering originates from hidden things.

And suddenly we are granted and exposed to the method of the Kabbalah.

Needing to connect together and quickly to the Creator by way of the friend, to run, to distribute the wisdom, quickly, for if we do not make haste, then we will tarry.

All that happens here in our surroundings occurs because there isnt a method.

A hard illness of all our generation; the cure is only Kabbalah.

Needing to connect together...

All of humaniy is now crying out, searching for the answer. Only a few are worthy of accessing the secrets of the Wisdom of the Kabbalah.

Needing to connect together...

All the nations demand it from us, but the way has no exit, for the message that leads us forward is the relevation of the method of the Kabbalah.

Needing to connect together...

 

 

,

,

.

,

, ,

, .

,

  ,

,

...

,

  ...

,

,

 

Hau yamim, chaver

Ha'olam sovel` harbe shanim kvar,

isurim nov'im me'hastara

Ve'anachnu pit'om zachinu

le'gilui shitat ha'kabala

Tzarich lehitchaber be'yachad lemaher el` ha'bore

ve'derech ha'chaver, larutz ve'lefazer et ha'chochma maher

ki im lo nizdarez az neacher

 Kol` ma she'kore kan mi'sviveinu mitrachesh biglal` she'ein shita

Machala kasha shel` kol` doreinu ha'trufa hi rak ha'kabala

Tzarich lehitchaber

Kol` ha'enoshut achshav zoeket, mechapeset ma hi ha'tshuva

Meatim midai zochim lageshet el` sodot chochmat ha'kabala

Tzarich lehitchaber.

a'amim dorshim zot me'itanu

ve'ha'derech hi lelo motza

Ki ha'meser she'movil` ameinu

hu gilui shitat ha'kabala.

היו ימים חבר

העולם סובל הרבה שנים כבר,

יסורים נובעים מהסתרה

ואנחנו כך פתאום זכינו,

לגילוי שיטת הקבלה

צריך להתחבר ביחד למהר אל הבורא

  ודרך החבר, לרוץ ולפזר את החוכמה מהר

 כי אם לא נזדרז אז נאחר

 כל מה שקורה כאן מסביבנו מתרחש בגלל שאין שיטה

מחלה קשה של כל דורנו התרופה היא רק הקבלה 

 צריך להתחבר...

כל האנושות עכשיו זועקת,

 מחפשת מה היא התשובה

מעטים מדי זוכים לגשת

 אל סודות חכמת הקבלה 

 צריך להתחבר...

העמים דורשים זאת מאיתנו

והדרך היא ללא מוצא

כי המסר שמוביל עמנו

הוא גילוי שיטת הקבלה.

 

 

 77. To Kukuracha 77. 77. Lakukaracha 77. לקוקרצ'ה

Where is father, where is father, whom we all seek?

At the point where is, and pushes us to do deeds.

How and why, O father?

Remain hidden in the point, come and see us, how many, how pleasant is Your influence.

 

 

, , ?

, , .

, , ?

  , , .

, , .

Eifo ha'aba, eifo ha'aba, she'kulanu mechapsim?

Be nekuda da, she hu nimtza ba, ve'dochef le'ma'asim

Eifo ha'aba, eifo ha'aba, she'kulanu mechapsim?

Be nekuda da, she hu nimtza ba, ve'dochef le'ma'asim

Eich ve'lama ze aba, tistater be'nekuda da, bo tar'e lanu kama neima ashp'at'cha

איפה האבא, איפה האבא, שכולנו מחפשים?

 בנקודה דה, שהוא נמצא בה, ודוחף למעשים

 איפה האבא, איפה האבא, שכולנו מחפשים?

 בנקודה דה, שהוא נמצא בה, ודוחף למעשים

 איך ולמה זה אבא, תסתתר בנקודה דה,

 בוא תראה לנו כמה, נעימה השפעתך

 78. SUSANA 78. 78. Susana 78. סוזאנה

If your heart lies heavy and you are not sure why, and your soul also feel like this,

Only the Creator is the cure for your soul. And we are here, in the Bnei Baruch, we will save the nation.

If you want to live a life full of happiness, then dont run today to the usual chaos.

Only the Creator is the cure for your soul. And we are here, in the Bnei Baruch, we will save the nation.

Come to us to the sanctuary of the Creator and know what it is to receive and to also enjoy from it.

Only the Creator is the cure for your soul. And we are here, in the Bnei Baruch, we will save the nation.

Here there are people that work day and night in order that here it will already be good for the nation of Israel.

Only the Creator is the cure for your soul. And we are here, in the Bnei Baruch, we will save the nation. 

Im kaved lah ba lev ve lo barur mi ma, ve ata margish kaze kaved be nashama.

Rak Bore Hu trufa le neshama. Ve anahnu kan be Bnei Baruh natzil et ha-uma.

Im ata roze lehiot haim meleei simha, lo laruz kah kol ha-yom betoh ha-meh'uma.

Rak Bore Hu...

Bou eleinu lemashken telmad al ha-Bore, ma ze lekabel ve gam lehinot mi ze.

Rak Bore Hu...

Kan esh anashim she rak ovdim yomam  ve lel, kidei she po ihie kvar tov le kol am israel

Rak Bore Hu...

 

 

 

 

 

אם כבד לך בלב ולא ברור ממה, ואתה מרגיש כזה כבד בנשמה.

רק בורא הוא, תרופה לנשמה. ואנחנו כאן בבני ברוך נציל את האומה.

אם אתה רוצה לחיות חיים מלאי שמחה, לא לרוץ כך כל היום בתוך המהומה.

רק בורא הוא

בוא אלינו למשכן תלמד על הבורא, מה זה לקבל וגם איך להנות מזה.

רק בורא הוא

כאן יש אנשים שרק עובדים יומם וליל, כדי שפה יהיה כבר טוב לכל עם ישראל 

רק בורא הוא...

 

 

 

 

 

 

 

 79. My Boni 79. 79. Mai Boni 79. מיי בוני

The King is hidden from us. He only waits that we will want it. Everything here  depends on all of us; if only we would unite, then we would be granted,

Together, together, only together will we succeed to break through the barrier, only together will we see the place.

It is hard to bind us all together as there here many difficulties. We want to collect here all of us in a binding force of many souls.

Together, together, only...

Then we will begin to influence so that we will be able to reveal how here we are made to influence, not for ourselves to enjoy

Together, together, only...

,

,

, ,

, ,

,

...

, ,

,

...

Ha'melech nistar me'itanu hu rak mechake she'nirtze,

ha'kol` po talui be'kulanu im rak nit'ached az nizke

Yachad yachad rak yachad natzliach lishbor ta'machsom,

 rak be'yachad kulanu nir'e ta'makom

Kasha lechaber et kulanu, osim po harbe tachbulot,

 rotzim le'esof kan otanu be'koach harbe neshamot

Yachad...

Az bou natchul` lahashpi'a bishvil` she'nuchal` legalot

eich kan ne'asim le'mashpi'a ve'lo le'atzmi le'enot

Yachad

המלך נסתר מאיתנו הוא רק מחכה שנרצה,

 הכל פה תלוי בכולנו אם רק נתאחד אז נזכה

 יחד יחד רק יחד נצליח לשבור ת'מחסום,

 

רק ביחד כולנו נראה ת'מקום

קשה לחבר את כולנו עושים פה הרבה תחבולות,

 רוצים לאסוף כאן אותנו בכוח הרבה נשמות 

 יחד...

אז בואו נתחיל להשפיע בשביל שנוכל לגלות

 איך כאן נעשים למשפיע ולא לעצמי להנות  

 יחד...

 

80. As long as my heart beats 80. 80. Ko'ol` od ba'levav pniima 80. כל עוד בלבב פנימה

As long as in our inner heart a Jewish soul longs, and to the edges of the east he is directed, and with an observing eye towards Zion, then our hope will not be lost, the hope of two thousand years, to be a free nation in our land, the land of Zion, and Jerusalem.

 

,

, .

  , ,

, .

Ko'ol` od ba'levav pniima nefesh yehudi hoomiia,

 u'le'f'atei ha'mizrach kaadiima ain le'tziyon tzoofiia,

od lo avda tikvateeinu ha'tikva bat shnot al`paaim,

 li'yot am chofshi bee'artzeinu, eretz ziyon yerushalaaim

כל עוד בלבב פנימה, נפש יהודי הומיה,

 ולפאתי מזרח קדימה, עין לציון צופיה,

 עוד לא אבדה תקותינו, התקוה בת שנות אלפיים,

 להיות עם חופשי בארצנו ארץ ציון וירושלים

 81. A Hope

81.

81. Nadejda

81. נדייז'דה

Again the Or Makif shines on us and we are disconnected from mother.

Again there is a giant gap between us, not knowing backwards or forwards.

Here, among us, a rainy morning fogwithout any Levnonita, in its path , not known officially, expecting anything that Sheita.

The Creator is the goal of life, and for this reward there is also great toil for me. And song this is what unites the friends, a sociey in an ideal situation.

Believe me, here, without words, there is no Tzimzum (restriction), and Bina has no body. My friends appear to me so different; the NehemaDeKesufa is not felt, and we only need to learn how to live, all of us, how to influence so that from the Creator we will see letters, signs that we will reach it in a little while.

The Creator is the goal of life, and for this reward there is also great toil for me. And song this is what unites the friends, a sociey in an ideal situation.

And to forget that all that our teachers taught us is foribidden, that spirituality is not just some story; for us it is simply our life goals. Again, between us, there is a giant gap. The ego separates between us but still the Or Makif shines on us so that we will be reminded of our goals.

 

 

,

.

, ,

.

,

, ,

,     ,

, .

,

, ().

...

, ,

, .

, , ,     , .

Shuv meir aleinu or makif ve'menutakim anu me'ima

Shuv beineinu pa'ar anaki lo yod'im achora ve kadima.

Kan etzleinu arafel` gashmi,

 shacharit lelo shum lavnunita,

 be'darkav lo noda'im reshmit, lanu metzape kol` ma she'ita

Bore hu matrat ha'chaim,

ve'sachar ze she'yesh yagi'a li, ve'shir ze ichud chaverim,

Chevra be'matzav ideali.

Taamin li, kan rachok mi'bait, ein tzimtzum ve'bina ein dgufa,

nir'im acheret chaverai, lo murgash nahama de'kisufa.

Ve'anachnutzrichim lilmod eich lich'yot kulanu lehashpi'a,

kach she'mi'bore nir'e igrot, simanim she'od meat nagia.

Bore hu

Ve'lishkoach lanu od asur kol ma she'lamadnu mi'moreinu,

she'ruchaniut ze lo sipur, lanu ze pashu matrat chaeinu.

Shuv beineinu pa'ar anaki shuv ha'ego she'mafrid beineinu,

ve'mair adain or makif kidei she'nizacher be'matrateinu.

 

 

 שוב מאיר עלינו אור מקיף

 ומנותקים אנו מאמא,

 שוב בינינו פער ענקי לא יודעים אחורה וקדימה.

כאן אצלינו ערפל גשמי

שחרית ללא שום לבנוניתא,

בדרכיו לא נודעים רשמית לנו מצפה כל מה שאיתא

בורא הוא מטרת החיים

ושכר זה שיש יגיעה לי,

ושיר זה איחוד

חברים, חברה במצב אידאלי

תאמין לי, כאן רחוק מבית אין צמצום ובינה אין דגופא,

נראים אחרת חבריי, לא מורגש נהמא דכיסופא.

ואנחנו רק צריכים ללמוד איך לחיות כולנו להשפיע,

כך שמבורא נראה איגרות, סימנים שעוד מעט נגיע.

בורא הוא ...

ולשכוח לנו עוד אסור כל מה שלמדנו ממורינו,

שרוחניות זה לא סיפור, לנו זה פשוט מטרת חיינו

שוב בינינו פער ענקי שוב האגו שמפריד בינינו,

ומאיר עדיין אור מקיף כדי שניזכר במטרתינו

 

 

 82. Nights of Moscow 82. 82. Leilot Moskva 82. לילות מוסקוה

 There is none except Him, so the saying goes. All that happens comes from Him.

And so we turn to You in order to accept Your attributes.

The strength of influence for the benefit of the body something awful and terrible.

And so we turn to You to accept Your attributes.

Every request goes up [to You] via the group, it being the mutual vessel.

And so we turn to You to accept Your attributes.

 

,

() ,

( ) .

  , .

, (),

, .

Ein od milvado ha'katuv omer,

 kol ma she'kore ba mimcha,

ve'anachnu ponim eleicha lekabel tchunoteicha

Koach ashpa'a beavur ha'guf,

hu davar e'yom ve'nora,

ve'anachnu ponim eleicha she`titen koach ashpa'a

Kol` pniya ola derech ha'kvutza,

hi ha'kli ha'meshutaf,

ve'anachnu ponim eleicha she'titen lehargish kvutza

 

אין עוד מלבדו הכתוב אומר,

כל מה שקורה בא ממך,

 ואנחנו פונים אליך לקבל תכונותיך 

כוח השפעה בעבור הגוף,

הוא דבר איום ונורא,

ואנחנו פונים אליך שתיתן כוח השפעה

 כל פניה עולה דרך הקבוצה,

היא הכלי המשותף,

ואנחנו פונים אליך שתיתן להרגיש קבוצה

 83. Hava Nagila

83.

83. Hava nagila

83. הבה נגילה

Come let us influence, let us influence, let us influence, purposely.

Come let us influence, let us influence, let us influence, purposely.

 

 

 

 

 

 

 

 

, , .

, , .

, , .

, , .

, , , , , , , , , .

Haba nashpi'a, haba nashpi'a, haba nashpi'a be'kavana,

Haba nashpi'a, haba nashpi'a, haba nashpi'a be'kavana,

Haba nashpi'a lo, haba nashpi'a lo, haba nashpi'a lo be'kavana,

 Haba nashpi'a lo, haba nashpi'a lo, haba nashpi'a lo be'kavana,

 Uru achim, uru achim be'lev sameach,

uru achim be'lev sameach, uru achim be'lev sameach, uru achim be'lev

 

 

הבה נשפיע, הבה נשפיע, הבה נשפיע בכוונה

הבה נשפיע, הבה נשפיע, הבה נשפיע בכוונה

הבה נשפיע לו, הבה נשפיע לו, הבה נשפיע לו בכוונה

 הבה נשפיע לו, הבה נשפיע לו, הבה נשפיע לו בכוונה

 עורו אחים, עורו אחים בלב שמח,

 עורו אחים בלב שמח, עורו אחים בלב שמח, עורו אחים, עורו אחים בלב שמח.

 

 

 

  84. . 84. Evenu shalom aleichem 84. הבאנו שלום עליכם
  . Evenu shalom aleichem

 הבאנו שלום עליכם

 85. My God, My God 85. 85. Eli, eli

85. אלי אלי     

To me, to me that will never, ever end. The sand and the sea, the rush of the water. The lightning in the sky, the prayer of man.

To me, to me how will we correct the world? We will include everybody, we will stare into their eyes, cry out to heaven, the soul of man

, , , , .

 

 

 

Eli, eli she'lo igamer le'olam, ha'chol ve'ha'yam,

rishrush shel ha'maim, barak ha'shamaim, tfilat ha'adam.

Eli, Eli eih nitaken ha-olam, nihlol et kulam, nabit be-einaim, nitshok le-shamaim neshamat ha-adam

אלי אלי שלא יגמר לעולם,     החול והים רשרוש של המים,  ברק השמים, תפילת האדם.

אלי אלי איך נתקן העולם, נכלול את כולם נביט בעינים, נזעק לשמים, נשמת האדם

 

86. Only you

 86. .

 86. Only you

86. אונלי יו

 Only if he choses me will I find, only if he will pay the tarrif.

Only if he will set an example, Aha, then we will know.

Only if he gives strength, then if he will say what to do.

Only if he will lead us to the objective.

 

, ,
,
, .
,
, .
.
,
. ,
.

Rak im hu ivhar bi az emtza, Rak im hu yashlim et ha'saa,   Rak im hu iteen dugma ea az nedaa
Rak im hu iteen et hakohot, 
Rak im hu yaamer ma laasot, Rak im hu yovil otanu el ha matara
Rak im hu yare' et hapanim
Rak im hu yomar ma yesh befnim
Rak im hu yitzor hibur ben ha haverim.
 

רק אם הוא יבחר בי אז אמצא, רק אם הוא ישלים את הסאה
רק אם הוא יתן דוגמה אהה אז נדע
רק אם הוא יתן את הכוחות, רק אם הוא יאמר מה לעשות
רק אם הוא יוביל אותנו אל המטרה
רק אם הוא יראה את הפנים,
רק אם הוא ימר מה יש בפנים
רק אם הוא יצור חיבור בין החברים.

 

87. Hello Dolly  

 87. Hello Dolly

87. הלו דולי

O hello Zohi, yes hello Zohi, the method according to which the world moves.

O hello Zohi, yes hello Zohi, the method according to which the world moves.

Let us find a sense, we will crystallize anger, and we will always aspire, we will always aspire to the objective.

Hello Zohi, yes hello Zohi, the cure that cures every illness

Hello Zohi, yes hello Zohi, the cure that cures every illness

Let us collect ourselves together, let us finish with fear, and we will always aspire, we will always aspire to the objective.

  Hello  zoh'i. ken hello zoh'i ha'shita lefia zaz kol ha'ulam (*2)

Neshapes taam, negabesh ze'am ve nesh'af, nesh'af tamid ve nesh'af, nesh'af tamid ve nesh'af tamid le matara

Hello zoh'i, ken hello zoh'i ha'trufa she marpea kol mahala (*2)

Netasef yahad, nemgar pahad, ve nesh'af, nesh'af tamid ve nesh'af nesh'af tamid ve nesh'af tamid le matara

 

 

 

 הלו זוהי, כן הלו זוהי, השיטה לפיה זז כל העולם, (*2)

נחפש טעם, נגבש זעם, ונשאף נשאף תמיד, ונשאף נשאף תמיד, ונשאף תמיד למטרה

הלו זוהי, כן הלו זוהי, התרופה שמרפאה כל מחלה, (*2)

נתאסף יחד, נמגר פחד, ונשאף נשאף תמיד, ונשאף נשאף תמיד, ונשאף תמיד למטרה

 

 

 

 

 

88. work on  your deeds  

88. Hamol al maaseha

88. חמול על מעשיך

Come, let us connect together, Moscow, Kiev, and Odessa, with Australia, Vilna, and Phildelphia, New York, Chicago and Minnesota (and also Minnesota), Toronto, Tel-Aviv, Brazil and Lita (and Brazil and Lita), Kazhaztan, Uruguay and Los Angeles.

The Creator hears who is demanding to expose him without trepidation. Among all of the groups he reveals Himself.

We will unify, we will get excited; One heart is burning in fire and our way, together, we will feel out. And then we will extract something from nothing, among all of the groups He reveals Himself.

  Bou nithaber Kulanu yahad, Moskva, Kiev, Odessa Im Kirovograd ve Gam Ostral'ya, Vina veFiladelfiya

Nyu Jork, Shikago vegam Minesota (ve gam Minesota), Toronto, Tel-Aviv, Brazil ve Lita (ve Brazil, ve Lita)

Kazahstan, Urengoi ve Los Anzheles

Ha-Bore Shomea mi doresh, legalot Oto ve lo hoshesh, bein kol ha-kvuzot Hu metgale

Nitkalel, nitragesh, lev ehad boher be-esh, et darkeinu yahad negashesh, ve notzi mi toh ha-ein yesh, bein kol ha-kvuzot Hu mitgale

בואו נתחבר כולנו יחד, מוסקוה קייב אודסה, עם קירובוגראד וגם אוסטרליה, וינה ופילדלפיה   (*2)

ניו יורק שיקאגו וגם מיניסוטה  (וגם מיניסוטה), טורונטו תל אביב ברזיל וליטא (וברזיל וליטא)

קזחסטן אורונגוי ולוס אנג'לס,

הבורא שומע מי דורש, לגלות אותו ולא חושש, בין כל הקבוצות הוא מתגלה

נתכלל, נתרגש, לב אחד בוער באש, את דרכנו יחד נגשש, ונוציא מתוך האין יש, בין כל הקבוצות הוא מתגלה

 

 

89. When my friends are with me  

89. K'she ha-haverim sheli iti beyahad

89. כשהחברים שלי איתי ביחד

When going out with friends, when going out with friends to search for the King,

Connecting the vessels, connecting the vessels in the same way.

Also, in good as in bad, you will realize the choice of neutralizing oneself towards the group.

Also, in good as in bad, you will realize the choice of neutralizing oneself towards the group.

If I should go out to war, if I should go out to war, I will fight without fear, we will remove all disturbance, we will remove all disturbance with a friend, together.

Also, in good as in bad, you will realize the choice of neutralizing oneself towards the group.

Also, in good as in bad, you will realize the choice of neutralizing oneself towards the group.

Love of friends, love of friends, this is our task,

If towards it it is from friends, if towards it it is from friends, then it is all in our hands.

Also, in good as in bad, you will realize the choice of neutralizing oneself towards the group.

Also, in good as in bad, you will realize the choice of neutralizing oneself towards the group

 

K'she ha-haverim sheli iti beyahad

K'she iotzim im haverim, k'she iotzim im haverim lehapes et-meleh

Mehabrim et ha-kelim, mehabrim et ha-kelim be oto ha-dereh

Gam be tov, gam be raa temamesh et ha-bhira be hitbatlut klapei hevra (*2)

Im itze le milhama, im itze le milhama, elahem bli pahad

Nesalek kol afraa, nesalek kol afraa im haver be yahad

Gam be tov, gam be raa k'she omdim lifnei bhira lokhim kohot mi ha-hevra (*2)

Ahavat haverim, ahavat haverim zot mashmauteinu

Im klapea methabrim, im klapea methabrim hakol be-yadeinu

Gam be tov, gam be raa al tishkah et ha-bhira lifnot tamid el ha-hevra (*2)

 

   

 

 

 

 

 

כשהחברים שלי איתי ביחד

כשיוצאים עם חברים כשיוצאים עם חברים לחפש ת'מלך

מחברים את הכלים מחברים את הכלים באותה הדרך

גם בטוב גם ברע תממש את הבחירה בהתבטלות כלפי חברה  (*2)

אם אצא למלחמה אם אצא למלחמה אלחם בלי פחד

נסלק כל הפרעה נסלק כל הפרעה עם חבר ביחד

גם בטוב גם ברע כשעומדים לפני בחירה לוקחים כוחות מהחברה  (*2)

אהבת החברים אהבת החברים זאת משימתנו

אם כלפיה מתחברים אם כלפיה מתחברים הכל בידינו

גם בטוב גם ברע אל תשכח את הבחירה לפנות תמיד אל החברה  (*2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90. Yellow Submarine  

  90. Yellow Submarine

90. ילו סבמרין

When  we arrived at the gathering, in our hearts was an anxiety, that perhaps without women, our goal is alongside women                                And now here, everyone is amazed, all of us are amazed, among us included, the lights are correcting the vessels, of all the friends, the children of all nations.

Speaking different languages, separated by [different] cultures, but the greatness of the objective, on all of it it darkens.                              And now here, everyone is amazed...

Older and newer, here and excited together, in our hearts we feel the love of friends.    And now here, everyone is amazed...

The prayer of each one is put to the side, and accepts the answer that among us is the Creator.                                        And now here, everyone is amazed...

  K'she yeganu le mivgash  bli bno kinen hashash, she ulai lelo mesim, matrateinu be zad nashim

Ve ahshav kan kulam metpaalim, kulanu poalim, beineinu nehlalim, ha'orot metaknim et ha'kelim shel kol ha'haverim, bnei kol ha'amim

Medabrim safot shonot, nevdalim be-tarbuyot, ah gadlut ha'matara al ha'kol maapila

ve ahshav kan kulam...

Ha' tfila shel kol ehad et azmo lasim betzad, mekabelet maane k'she beneinu ha'Bore

ve ahshav kan kulam...

 

 

  כשהגענו למפגש בליבנו קינן חשש, שאולי ללא משים, מטרתנו בצד נשים

ועכשיו כאן כולם מתפעלים, כולנו פועלים, ביננו נכללים, האורות מתקנים את הכלים, של כל החברים, בני כל העמים

מדברים שפות שונות, נבדלים בתרבויות, אך גדלות המטרה, על הכל מאפילה   

 ועכשיו כאן כולם...

ותיקים וחדשים כאן ביחד מתרגשים, בליבנו מרגישים את אהבת החברים     ועכשיו כאן כולם...

התפילה של כל אחד את עצמו לשים בצד, מקבלת מענה כשביננו הבורא 

  ועכשיו כאן כולם...

 

 

91. What Kind of Tranquility   91. Eizu min shalva  91. איזו מין שלווה

The world still does not know why it exists and is exhausted. In every generation someone touches [upon it], but except for him [that someone] there is not other that listens. In the voice of this one that supervises.

What kind of group that in it every man is different, what kind of Creator, that unites them all.

Until our time it was not known, how to penetrate to the depths of the picture. An individual person will never find it, the answer lies in the group, and it is revealed within it.

What kind of group...

The entire humanity did not reveal it, how to investigate, from bottom to top, for the secrets of the Kabbalah are revealed to those that want to be one within the group.

What kind of group ...

  Ha'olam adain lo yodea lama hu kayam ve metyagea, be kol dor rak masheh'u nogea, prat elav ein ish asher shomea, be kolo shel ze shemefakeah

Eizu min kvutza she baa shone kol adam, eize min Bore she meahed et kulam

Ad le tkufateinu lo nud'a, eih lahdor la omek ha'tmuna. sum yahid af paam lo imtzaa, ha'tchuva nith'enet le kvutza, ve hi metgala be toh toha

Eizu min kvutza she baa shone kol adam, eize min Bore she meahed et kulam

Klal ha'enushut lo gil'ta eih lahkor mimata lelemala, ki sodot hohmat ha'kabbala metgalim le kol mishe ratza lehiyot ehad mi toh kvutza

Eizu min kvutza she baa shone kol adam, eize min Bore she meahed et kulam

העולם עדיין לא יודע למה הוא קיים ומתיגע, בכל דור רק מישהו נוגע, פרט אליו אין איש אשר שומע, בקולו של זה שמפקח

איזו מין קבוצה שבה שונה כל אדם, איזה מין בורא שמאחד את כולם

עד לתקופתנו לא נודע, איך לחדור לעומק התמונה, שום יחיד אף פעם לא ימצא, התשובה ניתנת לקבוצה, והיא מתגלה בתוך תוכה  

איזו מין קבוצה שבה שונה כל אדם, איזה מין בורא שמאחד את כולם

כלל האנושות לא גילתה, איך לחקור ממטה ללמעלה, כי סודות חוכמת הקבלה, מתגלים לכל מי שרצה להיות אחד מתוך קבוצה  

איזו מין קבוצה שבה שונה כל אדם, איזה מין בורא שמאחד את כולם

 

92. The Song of the Commando  

 92. Shir commando

92. שיר קומנדו

We do not cry, are not disappointed, and only shoulder-to-shoulder, in the ground do we dig, becoming wild, crazy, the Earth evolves and only one thing in the heart matters, that Israel should be victorious in us!, that Israel should be victorious in us.

Going to battle tense, but without fear! Leave the doubts, going into the night confident, strong commandos, special, strong commandos, special.

The battle has just ended and we have received the order, a dangerous generation does not erase itself, us it seeks out, in posh the projectile rises upwards, Kalatch in the hand that continues to shoot, now forward together and upwards, praying that it will help to see! praying that it will help to see!

Going to battle tense, but without fear! Leave the doubts, going into the night confident, strong commandos, special, strong commandos, special.

From Moscow, from the Bnei Baruch, we went out to the battle, we now arrived at the gate, my brother, this is the situation! Perhaps, some time they will be reminded of the gap that we reduced in an instant, and the last thing that remained is to break through the fence, to break the dividing barrier, to break through the fence, to break the dividing barrier.

Going to battle tense, but without fear! Leave the doubts, going into the night confident, strong commandos, special, strong commandos, special.

  Anahnu lo boh'im ve lo metahzevim ve rak katef el a-katef be adama hofrim, umetparea, meshtagea, kadur a-arez metgalgel ve rak davar ehad ba lev nogea she inatzeah Bno Israel! She inatzeah Bno Israel!

yotzim le krav matuah, ah lo mefahadim! Tash'ir sfekot yotzim le-lel batuah, commando hazakim, miuhadim, commando hazakim,miuhadim

Rak istaem a-krav ve kvar kibalnu tzav, dor misken lo metapes otanu mehapes, be-push ole a-til lemala

Kalach be yad mamshih lirot ahshav kadima yahad ve lemala metpalelim she yaazor lirhot! Metpalelim she yeazor lerhot!

Yotzim le krav matuah...

Mi Moskwa, mi Bnei Brak yazanu el a-krav, heganu ad a-shaar ahshav, ahi ze a-mazav! Ulai ei-paam izkeru paar, oto tzimtzamnu be kfitza ve a-davar a-ahorom neshar lefrotz gader, lishbor a-mehitza! efrotz gader, lishbor a-mehitza!

Yotzim le krav matuah...

 

 

 

 

 

 

 

 

אנחנו לא בוכים, ולא מתאכזבים, ורק כתף אל הכתף באדמה חופרים, ומתפרע, משתגע, כדור הארץ מתגלגל, ורק דבר אחד בלב נוגע, שינצח בנו ישראל! שינצח בנו ישראל!

יוצאים לקרב מתוח, אך לא מפחדים! תשאיר ספקות, יוצאים לליל בטוח, קומנדו חזקים, מיוחדים, קומנדו חזקים, מיוחדים

רק הסתיים הקרב, וכבר קיבלנו צוו, דוור מסכן לא מתאפס, אותנו מחפש, בפוש עולה הטיל למעלה,

קאלאצ' ביד ממשיך לירות, עכשיו  קדימה יחד ולמעלה, מתפללים שיעזור לראות! מתפללים שיעזור לראות!

 יוצאים לקרב מתוח...

ממוסקבה, מבני ברק יצאנו אל הקרב, הגענו עד השער עכשיו, אחי זה המצב! אולי אי-פעם יזכירו פער, אותו צמצמנו בקפיצה, והדבר האחרון נשאר, לפרוץ גדר, לשבור המחיצה! לפרוץ גדר, לשבור המחיצה!

  יוצאים לקרב מתוח... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93. O' Sadness  

 93. Sertze

93. סרצה

O Sadness, you must leave at this very moment; O Sadness, by us you are not welcome; sadness, find your way out of here, for our hearts for you is not available

All those that joins us, so connected to the objective, do not look for even a moment backwards since for us this is the Klipa within the relations in us, that changes every second. Never will there enter any feeling that darkens the greatness of the objective.

O Sadness, you must leave at this very moment; O Sadness, by us you are not welcome; sadness, find your way out of here, for our hearts for you is not available

You wanter in our world, striking down innocents, but with us you are a completely foreign enemy of the state. What is suitable for our society is not found in any other society, for the Creator reveals Himself within the joint vessel and only in happiness

  Etzev ata  teleh mi kan od rega,  Etzev ata ezleinu lo ratzui, etzev temt'za et darkeha ahitza, ki levaveinu ba-avurha eino panui.

Kol mi she metztaref eleinu kol-kah dabuk le matara hu lo mabit afilu rega le'h'ahor ki ze klipa

El' toh ha-yahasim beineinu she meshtanim be kol shnya, af paam lo nih'nas shum regesh she-mashkiah et gadlut a-matara

Etzev ata ezleinu lo ratzui, etzev temt'za et darkeha ahitza, ki levaveinu ba-avurha eino panui.

Ata sovev be ulameinu mef'hil t'memim bereishteha, aval ezleinu ata zar lehalutin ata o'yev a-medina

Ma she mat'im le havereinu eino matzui be shum hevra ki a-Bore Hu metgale be toh a-kli a-meshutaf rak be simha

 

 

עצב אתה תלך מכאן עוד רגע, עצב אתה אצלנו לא רצוי, עצב תמצא את דרכך החוצה, כי לבבנו בעבורך אינו פנוי.

כל מי שמצטרף אלינו, כל כך דבוק למטרה, הוא לא מביט אפילו רגע לאחור כי עבורנו זו קליפה

אל תוך היחסים ביננו, שמשתנים בכל שניה, אף פעם לא נכניס שום רגש שמשכיח את גדלות המטרה

עצב אתה תלך מכאן עוד רגע, עצב אתה אצלנו לא רצוי, עצב תמצא את דרכך החוצה, כי לבבנו בעבורך אינו פנוי.

אתה סובב בעולמנו, מפיל תמימים ברישתך, אבל אצלנו אתה זר לחלוטין אתה אויב המדינה 

מה שמתאים לחברינו, אינו מצוי בשום חברה, כי הבורא הוא מתגלה בתוך הכלי המשותף רק בשמחה

 

 

 

 

 

94. Suli  

 94.Suli

94. סולי

The way is tiring and magic; its not the first time the way is revealed as confusing.

Contradiction within contradiction, and there isnt here any clarification. For without attainment you dont at all exist.

This is our special way, this is the way to success, this is the Chevra (society) that is united, this is the way to the big objective.

The way that our hearts shatters, opens a window towards the other reality.

Contradiction within contradiction, and there isnt here any clarification. For without attainment you dont at all exist.

  Ha'dereh h'i meyagat ve kosemet, lo paam hi metgala ki mebalbelet

Stira be toh stira ve ein po h'av'ara, ki bli ha'saga ata klal lo kayam

Zoh'i darkeinu ha'meuhedet, zoh'i dereh leatzlaha. zoh'i hevra she hi meuhedet, zoh'i ha'dereh le matara ha'gdola

Ha'dereh She et libeinu hi mishberet potahat halon el metziut aheret

Stira be toh stira ve ein po h'av'ara, ki bli ha'saga ata klal lo kayam

 

 הדרך היא מיגעת וקוסמת, לא פעם היא מתגלה כמבלבלת

סתירה בתוך סתירה, ואין פה הבהרה, כי בלי השגה אתה כלל לא קיים

זוהי דרכנו המיוחדת, זוהי הדרך להצלחה, זוהי חברה שהיא מאוחדת, זוהי הדרך למטרה הגדולה

הדרך שאת ליבנו היא משברת, פותחת חלון אל מציאות אחרת

סתירה בתוך סתירה, ואין פה הבהרה, כי בלי השגה אתה כלל לא קיים

 

 

 

95. Only in order  

 95. Yesterday

95.  יסטרדיי 

Only in order to feel special, small drop, to be always in your courtyard, very quiet is your will according to our choice in the good environment, we will observe always the intention, equal to this that you have.

We justify your activities, a bit before us, that you should see Your greatness at the head of the my wave.

After you have given us all of Your goodness, You revealed that which is hidden; and how to leave the world as it is such a great delight to be with you, to learn from you the method, to notify everyone.

We justify your activities, a bit before us, that you should see Your greatness at the head of the my wave.

  Rak kidei leargish tipat yehud ktana, lehiot  tamid be mehitzateha, lahush h'eitev et retzoneha

Al yadei bhirateinu be sviva tova neshmor tamid al kavana shave le zuu she esh leha

Anu matzdikim peulateha mi'et lifnei she tir'he lekol gadlutha be reish gali

Aharei she natata lanu kol tovha, gilit ma hi ha'stara ve eih latzet min ha'olam

Ve arei taanug gadol lehiot itha, lelmod mimha et ha'shita, ve leh'odia le kulam

Anu matzdikim peulateha ...

 

 

 רק כדי להרגיש טיפת יחוד קטנה, להיות תמיד במחיצתך, לחוש היטב את רצונך

על ידי בחירתנו בסביבה טובה, נשמור תמיד על כוונה, שווה לזו שיש לך

אנו מצדיקים פועלך מעט לפני, שתראה לכל גדלותך בריש גלי

אחרי שנתת לנו כל טובך, גילית מה היא הסתרה, ואיך לצאת מן העולם

והרי תענוג גדול להיות איתך, ללמוד ממך את השיטה, ולהודיע לכולם

  אנו מצדיקים פועלך...