Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

"En introduktion i kabbala" avsnitt 11: Fri vilja - Del 2

 

Beskrivning

Baal HaSulam beskrev i sin artikel Friheten vårt “jags” struktur som inbäddat i fyra faktorer, vilka bestämmer vår karaktär och vårt beteende, utifrån våra gener och från vår miljö.

Transkription

En introduktion i kabbala #11: Fri vilja - Del 2Lektionen presenterades för den Amerikanska TV-kanalen Shalom TV

Anthony Kosinec

20 september 2006

  • Fet och med indrag: Baal HaSulams originaltext
  • Vanlig: Tony Kosinecs kommentarer
  • gemen kursiv: transliteration från hebreiska

 

Hej igen och välkomna till En introduktion i kabbala. Jag heter Tony Kosinec. Vi fortsätter vår undersökning av fri vilja. I den förra lektionen betraktade vi den ur perspektivet av en persons erfarenheter i den här världen. Vi försökte hitta en punkt där vi faktiskt har fri vilja och vi fann att vi existerar i ett förutbestämt system. Och att vår upplevelse av fri vilja består av vår brist på kunskap om krafterna som bestämmer och guidar saker i våra liv. I en mänsklig domstol är det möjligt att överklaga till domaren och säga att man inte känner till lagen så att domaren kanske kompenserar en, men när det kommer till naturlagarna finns det inga kryphål. Naturlagarna fungerar oavsett om vi känner till dem. Därför är det bäst om vi tar reda på vad det är för några lagar. Hur de fungerar. Hur saker vägleds, vad i systemet som är förutbestämt. När vi väl vet det kan vi börja söka efter punkten av fri vilja och se om det är möjligt att påverka systemet att guida det mot vad vi skulle kalla frihet. Någonting som vore riktigt val.

Så låt oss se på lagarna. Baal HaSulam skrev en artikel som heter "Friheten". Han skrev den under den tidigare delen av 1900-talet. Denna artikel förklarar hur varje form som vi ser i vår verklighet tar sitt ursprung i skapelsens ögonblick. Från och med då utvecklas den med hjälp av fyra komponenter. De komponenterna har fört den till den form vi ser den i nu och kommer till slut att föra den till dess fulländning. Den förklarar de lagar och krafter som arbetar på allt i skapelsen, och var punkten av frihet existerar. Så låt oss se på artikeln. Han börjar artikeln med ett citat från Midrash Shmot Raba, 41.

"'Uthugget (harut) på stenarna'. Uttala det inte 'uthugget' (harut) utan istället 'frihet' (herut). För att visa att de är befriade från dödsängeln."

Detta är ett märkligt uttalande. Varför börjar han artikeln om frihet med tal om besegrandet av dödsängeln? Det är för att han undersöker utvecklingskraften och naturlagarna, inte bara från den fysiska nivån, utan som de gäller för alla nivåer, dvs. för hela vår verklighet. Han visar i denna artikel att samma principer som arbetar på de lägre nivåerna i naturen även arbetar på naturens högre nivåer. När vi är förbundna med dem och förstår dem från deras källa kan vi börja se vad liv och död egentligen är. För att uppskatta vidden av vad Baal HaSulam talar om i denna artikel måste vi veta någonting om formernas natur i existensens högre nivåer. Kabbalisterna säger till oss att alla generationer som existerat här i världen egentligen är samma generation, dvs. de är samma själ. Denna progression som vi kallar liv och död är bara en förändring i beklädnaden på själens essentiella jag. Det är en kollektiv själ. Kroppen kan komma och gå, men det har ingen effekt alls på det den bekläder, själens essens.

Under en livstid har vi utvecklats, som består av tusentals år. Med andra ord, Adam HaRishons kollektiva själ skapades som ett kollektiv, steg ned till denna värld av tid och rum och påbörjade sin utveckling där den erfar sökandet efter frihet, och sökandet efter tillredsställelse genom förföljelsen av begär och den upplevde sig själv som en mängd individer som inte är relaterade till varandra. Eftersom den inte nådde sitt frihetsmål rörde den sig vidare till en annan fas och kom tillbaka som en ny generation individer som försökte finna frihet genom att följa detta begär. Rikedom, och så vidare, passerandes genom vad vi kallar historien. Genom punkten där det andra templet förstördes, när kabbalan doldes, där de förföljde makt och ära fram till den punkt där vi är nu. Vilket är 1995, efter att kabbalan har upphört att vara dolt.

Vi har nått en period av kollektiv korrektion. Dvs. för första gången kan vi känna oss själva som det kollektiv vi verkligen är, som vår källa. Från och med denna punkt måste vår utveckling ske enligt vår essens. Att nå detta begär, inte efter kunskap utan efter det andliga.

Detta förklarar Baal HaSulam för oss med hjälp av ett visst exempel i naturen. Han använder ett exempel med ett frö till ett veteblad. Han säger till oss att vad människan består av generellt, är fyra faktorer.

  1. Bädden
  2. Orsak och verkan, relaterad till bäddens eget attribut som förblir oförändrat.
  3. Intern orsak och verkan som förändras till följd av kontakt med yttre krafter.
  4. Orsak och verkan av främmande krafter, som påverkar den utifrån.

Han förklarar det så här.

"A. 'Bädden', den första materien, relaterad till den varelsen. För 'det finns ingenting nytt under solen och varje händelse i vår värld är inte existens från frånvaro utan snarare existens från existens. Det är en entitet som har avlägsnat sin föregående form och antagit en ny, skiljd från den första, och den entiteten kallas 'bädden'. I den ligger kraften ämnad att avslöjas och bestämmas vid slutet av formationen av den uppkomsten. Därför anses den utan tvivel vara dess primära orsak."

Så denna första faktor kallas basen. Den kallas "matza". Det är det grundläggande materialet som vi skapades ur. Detta gavs till oss av Skaparen, det definierar hela vår essens. Det är någonting Skaparen skapade ur intet. Det är existens från ickeexistens. Någonting från ingenting. Det är vårt första material, det gjordes före det vi känner som oss själva. Baal Ha Sulam använder analogin om ett frö, för vi kan bara förstå en process om vi kan kan se den med vårt medvetande och våra sinnen ovanifrån. Vi vet att vi kan ta ett frö och vi kan orsaka dess ruttnande genom att placera den i jorden, då det helt kommer ruttna, det kommer att bli damm, det kommer förlora sitt liv, och den form det hade. Men vid dess förruttnings slut blir det en annan livsform. Den essensen, den matza eller bas, som är ren information förflyttas från fröet till den nya formen, ett veteblad. Essensen kontrolleras inte på något vis av beklädnaden. Det är någonting som kan ikläda och urkläda olika livsformer. Om vi kan börja se det systemet arbeta i förhållande till vår nivå då kan vi börja se vad det är som sker och börja styra det som sker. Vi kan finna en punkt där vi har någon form av val i processen. Denna bas består av ursprunget, och mentaliteten av alla våra förfäder. Deras mentala kvaliteter och all deras samlade kunskap. De kommer att kännas i oss, i vår nya livsform, som omedvetna tendenser, de börjar så. De kan uttryckas antingen positivt eller negativt beroende på nästa livsnivås nödvändiga utveckling. De består av våra egna mentala, känslomässiga kvaliteter, plus fysiska kvaliteter. Denna bas kan inte påverkas av oss på något vis. Den skapades före oss, och vi har inget inflytande över den. Baal HaSulam fortsätter. Den andra faktorn.

"Det är en orsak och verkan, som är relaterad till bäddens eget attribut, som inte förändras. Ta till exempel ett veteblad som ruttnar i marken som får till följd att många veteblad växer. Därmed anses den ruttna fasen vara 'bädden'. Vilket innebär att vetets essens har klätt av sig sin förra form, som är formen av vete, och antagit formen av rutten vete som är fröet, som vi kallar 'bädd', som nu inte har någon form. Efter att ha ruttnat i marken har den blivit värdig att klä sig i en ny form, formen av många veteblad, ämnade att växa från bädden, som är fröet. Och det är allom känt att denna bädd är ämnad inte att bli säde eller havre, utan den kan bara jämföras med sin tidigare form, som den nu har avklätts, formen av det enda vetebladet. Även om den förändras till en viss grad, både i kvalitet och kvantitet, för i den föregående formen var det bara ett blad och nu är det tio eller 20 blad, även i smak och utseende, men vetets forms essens förblir oförändrad. Det finns en orsak och verkan, tillskriven bäddens eget attribut som aldrig förändras, att säde aldrig kommer att uppstå ur vete som vi sagt. Detta kallas den andra faktorn."

Hur kan vi förstå detta? Här har vi den första faktorn. Essensen av skapelsen eller formen. Inne i matzalen, har vi de kvaliteter som utgör dess essens. De som kommer att fortsätta att bli inkorporerade i nya livsformer. Detta är den första faktorn, basen, detta är nummer 1. Runt om den finns vad han kallar den andra faktorn. "Den orsak och verkan som är tillskriven bäddens eget attribut."

Det betyder att det finns ett program som enbart är relaterat till basens essens kvaliteter. Det är som ett datorprogram. Det är inriktat direkt på kvaliteterna inom essensen. Programmet är ett utvecklingsprogram. Detta är faktiskt en del av en forms förutbestämda aspekt. Det kan inte heller alls påverkas, det är ett fixerat system. Det är designat att fungera precis på utvecklingen av de kvaliteterna i essensen.

Detta är den andra faktorn. Som med den första kan vi inte påverka den, de är fastlagda av Skaparen. Det är en fullständig hantering av de här två nivåerna. Denna essens, genom detta programs effekt, kommer att föras till dess fulla utveckling, genom tid rum, och allt den måste utveckla till dess slutliga perfektion. Följande två faktorer, den tredje och den fjärde är externa för själen. De trycker på oss genom att utveckla oss på ett sätt som vi känner är mot vår vilja. Baal HaSulam fortsätter. Den tredje faktorn. Den inre orsaken och verkan.

"Det är bäddens inre orsak och verkan som förändras vid mötet med dess omgivnings främmande krafter. Vilket betyder att vi finner att från ett veteblad som ruttnar i marken växer många blad fram, ibland större och bättre än före sådden. Därför måste ytterligare faktorer vara inblandade här som har samarbetat med omgivningens dolda kraft, dvs. bädden. På grund av det har tilläggen i kvalitet och kvantitet som var frånvarande i vetens tidigare form, nu blivit uppenbara. Det är mineralerna och materialen i marken, regnet och solen. Alla dessa opererar på den genom att avsätta sina krafter och ansluts med kraften i bädden själv, som genom orsak och verkan har producerat mångfaldigandet i kvantitet och kvalitet i den uppkomsten. Vi måste förstå att denna tredje faktor ansluter sig till bäddens inre, för den dolda kraften i bädden kontrollerar dem."

Det betyder att dess effekt bara känns för att det vidrör någonting i det inre programmet och kvaliteten själv. Dvs. om du skulle göra samma sak, t.ex. vattna en sten istället för en växt skulle det inte producera någonting. Det måste vara relaterat med orsak och verkan till de inre kvaliteterna. Det finns fortfarande extrema detaljer i de effekter som är externa för själen som är relaterade direkt till den.

"Dessa förändringar hör alla till vetet, inte till någon annan växt. Därför bestämmer vi dem som interna faktorer. De skiljer sig emellertid från den oföränderliga faktorn i varje aspekt, medan den tredje faktorn förändras i både kvalitet och kvantitet."

Denna tredje faktor, externaliteterna kan delvis påverka utvecklingen. Den påverkar inte essensen, den påverkar bara kvaliteten. Om den kommer att utvecklas på ett bra eller dåligt sätt. Enligt saker som omger den som påverkar utvecklingsprogrammet. Man skulle kunna göra ett experiment där man sätter ett frö i marken två frön, ett i ett område där det inte finns någon sol och inte tillräckligt med vatten, och ett i ypperliga omständigheter där det finns mycket sol, vatten, rätt temperatur, bra jordmån. Man kommer fortfarande se samma växt det kommer fortfarande att vara vete, men antingen bra eller dåligt vete. Eller det kommer att vara många eller få blad. Detta är den tredje faktorn. De externa, främmande krafter som förenas med essensen och dess program. Så vi kan ha dessa vädrets, solens, och mineralers krafter osv. De är inriktade på programmet. Så de påverkar hur väl programmet kommer att fungera på systemets bas. Så detta är externt för själen. Det känns som en främmande kraft, någonting mot vår vilja. Men vi kan inte avgöra vilka krafter som kommer att arbeta på detta program. Vissa krafter förbättrar programmet, andra har ingen effekt på det. Vi har ingen direkt kontroll över denna tredje faktor heller. Den fjärde faktorn.

"Orsak och verkar effektuerar genom främmande faktorer som agerar på den utifrån. De har ingen direkt relation med vetet som mineraler, eller regn eller solen, utan faktorerna är främmande för den, som näraliggande växter, eller externa händelser som hagel eller vind. Fyra faktorer ansluter till vetet under dess tillväxt. Och varje situation vetet är underkastat under den tiden betingas av de fyra. Att varje tillstånds kvalitet och kvantitet bestäms av dem. Och som vi skildrade med vetet, sådan är regeln i varje uppkomst i världen, även i tankar och idéer."

Hela förvandlingskedjan av att nå frihet är avsedd att ske, av skapelsetanken, inom en livstid. Detta kallas "korrektionens slut". Tills det sker finner vi att vi fortsätter vår utveckling. Återvänder till vad vi kallar en fysisk erfarenhet. Allt detta är förutbestämt för oss. Bara en sak kan vi förändra och det är utvecklingens hastighet. Det kan alltså uppnås under en livstid. Denna fjärde faktor är den enda sak vi har inflytande i. Hela systemet av förutbestämd utveckling påverkas av miljön i vilken den äger rum. En person kan ha väldigt negativa eller svaga första och andra faktorer, men ändå, genom att placera dessa faktorer och detta utvecklingssystem och dess essens i rätt miljö kan utvecklingens kvalitet förbättras och dess hastighet kan accelereras enormt mycket. Detta är vårt enda lilla område av frihet. Det är litet, men dess effekt är enorm.

Så vad står under utveckling av dessa fyra faktorer på människans nivå? Det är bara intention, tanke. Hur kan vi vara ansvariga över sådant som vi inte har kontroll över? Våra ursprungliga tankar och gärningar är inte under vår kontroll. Bara vår förmåga att välja en miljö... När blir detta viktigt? När punkten i hjärtet framträder i en människas själ. Då tar Skaparen den personen och placerar honom i en miljö som kommer att låta alla dessa faktorer i själen att utvecklas till perfektion. Denna miljö måste vara en miljö på den mänskliga nivån, dvs. den måste bestå av tanke och intention. Därför är rätt miljö, den enda sak en person måste göra är att välja rätt tankar, dvs. rätt karta över verkligheten och kursen mot dess uppfyllande, dvs. rätt böcker. Man behöver rätt grupp vänner. En som har precis samma begär att fullgöra sin utveckling inom en livstid enligt de rätta tankarna. Och en guide som ger dem rätt metod. Som kan ta dem igenom det. När punkten i hjärtat framträder för Skaparen en till den miljön, som består av de krafter och faktorer som låter själen fullgöra sin förvandling inom en livstid. Följ med oss igen när vi går djupare in i de rätta böckerna och rätt metod. Vi ses då.

 

De senaste böckerna

LiktEnBuntVassThumb
Likt en bunt av vass:
Varför enhet och ömsesidig garanti behövs nu.
Köp e-bok (PDF)
Köp bok

shamati
Shamati nytryck 2015 nu med index och hundratals uppdateringar.
E-bok kommer snart
Köp bok