Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

"En introduktion i kabbala" avsnitt 7: Formekvivalens

 

Beskrivning

Tony Kosinec beskriver lagen om likhet i form, som verkar för att bringa varje del av naturen till fullständig balans, och introducerar kabbalans metod som medlet med vilket människor kan nå formekvivalens med naturen på tankenivån.

Transkription

En introduktion i kabbala #7: FormekvivalensLektionen presenterades för den Amerikanska TV-kanalen Shalom TV

Anthony Kosinec

24 augusti 2006

  • Fet och med indrag: Baal HaSulams originaltext
  • Vanlig: Tony Kosinecs kommentarer
  • gemen kursiv: transliteration från hebreiska

 

Hej igen och välkomna till En introduktion i kabbala. Jag heter Tony Kosinec. I den förra lektionen lärde vi oss om skärmen, "masach". Det främsta verktyget för att nå insikt i den kabbalistiska metoden. För att snabbt summera, så är skärmen en intention att ta emot med syfte att skänka till Skaparen. Den skapade skapar en kvalitet i sig själv lik den som omger den. En inre kvalitet som har en formlikhet, en formekvivalens med egenskapen, attributet av skänkande utanför den. Dess mottagandeakt blir en givandeakt. Vi lärde oss även att all rörelse i de andliga världarna bara sker till följd av denna formekvivalens. Vi skulle kunna föreställa oss att denna lag om formekvivalens är någonting mystiskt eller magiskt, en uppfinning, någonting nytt. Men det är inte någonting som de kabbalistiska visa har hittat på. Det är i själva verket en princip, en lag som styr hela universum allt vi ser. Den existerar i naturen.

Våra visa talar bara om för oss att detta är metoden vi utvecklas, växer vi förflyttar oss med, och med vilken vi kan uppnå syftet med skapelsen. I den här lektionen kommer vi titta närmare på lagen om formekvivalens. Vi kommer att göra det genom att se på en artikel skriven av Baal HaSulam. Det är egentligen en del av en artikel som kommer från "Matan Torah". Det betyder Ljusets givande av instruktion. Det är en del av den som heter "Den agerande intelligensen".

"Vad kabbalisterna sa, att alla måste förstå roten till sin själ betyder att den skapades syfte, högst eftertraktat och fullt av hopp är att förenas med Skaparen, som i versen 'och att förenas med Honom'. Och de visa tolkar detta som att förenas med Hans attribut, precis som Han är medkännande, är du det. Och så vidare."

Han säger här att "alla måste förstå roten till sin själ". Det är inte bara så att någon bestämmer sig för att förenas med sin själs rot. Hela systemet består av en rörelse som kommer från skapelsetanken, vilken flyttar en till den plats där man kommer att förstå sin själs rot.

Sättet skapelsetanken, att skapa en skapelse och fylla den med välbehag sättet den fungerar på i universum, i skapelsen uttrycks genom lagen om formekvivalens. Hela naturen arbetar enligt denna lag. Det finns ett konstant tryck i vår omgivning och i varje omgivning i universum, det finns en konstant kraft som utjämnar det inre trycket med det yttre trycket. För att nå balans med den så att vi kommer till ett tillstånd av vila eller komfort. Detta är helt enkelt den lag som opererar hela tiden. Man kan tänka på kabbala som den övre världens fysik. Den visar oss detta så att vi ska kunna uppfatta den och arbeta med den. Men denna lag fungerar även i det naturliga universumet.

Vi kan se på den genom naturvetenskaperna. Astrofysiker säger att vårt universum initierades av en stor explosion. Big bang. Från den punkten och framåt är allt som sker i universum en utjämning av denna kraft tills den hittar ett tillstånd som är fritt från rörelse. Alla krafter i universum arbetar för att nå ett balanserat tillstånd. I vår värld följs denna lag strikt. Vi kan se det på olika nivåer av liv, de olika nivåer som finns i vår värld. Till exempel på den stilla nivån. Vi ser att krafter orsakar rörelse, tektoniska plattor eller väders rörelse, vind och vatten. De söker konstant ett balanserat tillstånd med varandra. Även den växtliga nivån följer denna lag. Genom att absorbera saker den behöver från ljus som är utanför den själv, till en sorts fotoelektrisk, kemisk process. Eller mineralers rörelse genom den med en utjämning av hydrauliska krafter som flyttar dem genom stam och löv. På den levande nivån, djur, ser vi djurs rörelse till områden där det finns mat och allt det de behöver för att överleva. Om de yttre krafterna och villkoren förändras sker en konstant förskjutning så att de bringas i balans med dem.

Men på den mänskliga nivån följer vi inte denna lag om formekvivalens. Vi lever inte i en miljö lik den på de stilla, växtliga och levande nivåerna. De är redan omhändertagna. De är redan perfekta, de följer redan denna lag. Den mänskliga nivån står mot lagar som vi inte känner och vi vet inte hur vi ska följa dessa lagar. Så den mänskliga nivån som inte är det intellektuella och fysiska mänskliga djuret utan den del av skapelsen som är ämnad att stå i kontakt med de övre krafterna är inte inblandad i att hålla formekvivalensens fysiska uttryck, utan den måste lära sig att följa lagen om formekvivalens i den andliga världen vilken är dess miljö.

Låt oss titta på den miljö vi faktiskt lever i. Världen som omger den mänskliga nivån baseras på samma naturliga princip men det är en helt annan naturlig ordning. Den mänskliga nivån är en nivå av känslor, tankar och intentioner. Det finns lagar och krafter som arbetar på oss som är av den naturen. Så här är den miljö vi befinner oss i. Det finns ett inflytandefält och detta fält kallas Skaparen. Skaparen påverkar oss med hjälp av krafter. Dessa krafter tar sig uttryck i lagar. Det vill säga att de är obligatoriska. De kommer till oss från Skaparen och var och en av dem är en av 613 krafter eller lagar. Dessa lagar är lagar av kärlek. De är lagar av skänkande. De är intentioner gentemot den skapade. Här, i fältet, är den skapade. Även de andra livsnivåerna under den skapade. Nivåerna 1, 2, och 3, som vi talade om tidigare. Inom den skapade finns motsvarande tryck eller krafter som måste utjämnas med inflytandet som kommer från Skaparen. De kallar begär. Det finns 613 begär inom den skapade, den mänskliga nivån. Formekvivalenslagen innebär att det inre begäret eller trycket måste utjämnas, dvs. komma till ekvivalens, en form av balans. Detta begär, som är relaterat till denna kraft från Skaparen. Till den grad vi är olika de 613 egentliga naturlagarna, till den grad vi inte är lik dem, lider vi och alla livsnivåer under oss. Det blir värre.

Till den grad vi blir lika, vi lyckas finna formekvivalens och bli samma sak som avsikten bakom den lagen finner allt liv, inklusive den skapade själv, en homeostas, människan finner en homeostas inom detta fält och uppnår likhet, blir som alla 613 lagar. Alla dessa lagar som påverkar livet, både under oss och de som är i relation till människan. Om den skapade kan bli lik naturens lag blir han även lik Skaparen själv. Kabbalisterna säger till oss att värdet i gimatria för ordet natur, "teva" på hebreiska, och ordet för Gud, "elochim" är 86, vilket innebär att de är samma sak. De gäller för den mänskliga nivån och för alla nivåer under människan. Detta kan verka mekaniskt, det är en ganska mekanisk förklaring. Men eftersom vi som människor inte riktigt känner hur våra inre tillstånd påverkar livsnivåerna under oss, inte så att vi behöver göra det, allt vi behöver vara medvetna om är våra känslotillstånd och hur de fungerar i relation till världen omkring oss. Till människor runt oss, till situationer. Till situationerna i våra liv. Det är det utjämningen av begärets inre tryck och lagarnas yttre tryck egentligen handlar om.

Vi lärde oss i historien om gästen och värden att sättet på vilket vi kan förnimma vad dessa lagar är och att utjämna med dem är att inte bry sig om gåvan, dvs. händelsen själv utan om givaren. Vad är tanken bakom händelsen och omständigheterna som vi finner oss i i varje givet tillfälle? Vad är vår attityd till det? Det verkar mycket svårt, men processen vi kan känna det med finns redan i naturen. Vi måste lära oss att se hur den opererar och sedan följa den.

Låt oss återvända till artikeln "Den agerande intelligensen" av Baal HaSulam. Försök när vi läser detta att koppla an till författarens tanke och känsla. Koppla framförallt an till varför han uttrycker det här till dig.

"Den agerande intelligensen": "Jag kommer att förklara med en bild. Vi ser att medvetandet som utförde akten är kvar i varje utförd akt, i bordet känner vi snickarens medvetna hantverk och hans behärskande av sitt yrke, stort eller litet. För då han arbetade utvärderade han det med sin kunskap och intelligens så att den som granskar bedriften och tänker på det däri dolda medvetandet förstår att den från början är sammanbunden med medvetandet som skapade den. De är, i själva verket, förenade."

Vi kan i allt som visar sig i den här världen se att det finns en tanke bakom det. Det uppstår inte ur intet. I världen vi ser finns det definitivt en hantverkare bakom objekten. Vi vet från detta fysiska exempel, att intentionen, kvaliteten på arbetet, omsorgen, det som är tänkt för vårt bruk, kan kännas även i de enklaste saker. Vi kallar det kvalitet. Inte att det är ett dyrt eller vackert objekt. Men om man verkligen granskar det, vad man då känner är intentionen bakom det. Kvaliteten hos medvetandet, kvaliteten hos begäret att ge ett vackert objekt eller en vacker omständighet till oss.

Vi må titta på ett fysiskt objekt, kanske bländas vi av dess ogenomskinliga kvalitet, men till den grad vi önskar känna och veta och bli som saken bakom det, dvs. jag vill veta vad min vän erfor. Jag vill veta vad konstnären menade med detta. Jag vill känna meddelandet som verkligen är avsett i detta. Om jag bara tar objektet som det är kan jag inte förstå någonting men om jag tittar på objektet kan jag känna konstnärens medvetande. Hantverkarens medvetande. Jag hoppar över här. Han fortsätter.

"Därför, när någon tänker på sin väns insats och förstår med vilken intellligens han utförde insatsen, då är båda lika inblandade i en kraft och intelligens. De är nu förenade som en man som springer på sin kära vän på marknaden, omfamnar och kysser honom och att separera dem är omöjligt på grund av det starka band som finns mellan dem."

Med andra ord, om människan som uppfattar denna tanke bakom givandet är i kontakt med tanken, är han i kontakt med precis samma ursprungspunkt ur vilken objektet och intentionen bakom det uppstod. Han är förbunden med sin vän bakom objektet, bakom händelsen. "Ah, jag förstår vad konstnären menade med detta." Jag känner idén som förmedlas till mig. Inte på håll, utan jag är förbunden med den idén. Jag är en med medvetandet som planerade det.

"Därför är generellt den aspekt av intelligensen vi pratar om kraften och intelligensen, som återfinns mellan Skaparen och hans skapelser. Den är förmedlaren mellan Skaparen och den skapade. Han emanerade en gnista av intelligens med vilken allt återvänder till Honom."

Alla dessa saker som presenteras för oss som fysiska händelser, som inre känslor som förnimmelser, som begär, som uppfyllanden, alla dessa saker som verkar vara utanför oss är i själva verket Skaparens medvetande. Skaparens tanke förmedlad till oss på en nivå på vilken vi kan acceptera den. Om vårt begär är att förstå varför detta gavs, kvaliteten av kärlek bakom det som ges, då förenas vi med den förmedlaren, Ljuset. Detta är intelligensen som emanerar från källan.

"Och kom ihåg versen: 'Med vishet har du gjort dem alla'. Han skapade hela universum med sin vishet, därför kommer han som förtjänar att förstå de sätt Han skapade universum på säkerligen förenas med intelligensen hos Han som orsakade dem, därmed förenas han med den Välsignade Skaparen."

Skaparens handlingar är inte de fysiska sakerna. Kom ihåg att miljön vi lever i inte är de fysiska handlingarnas nivå, som redan är i balans med naturlagarna. Människans nivå är Skaparens tanke. Det är det här man kan ansluta till. Vi kan ansluta till orsaken. Förenandet med den är att ansluta till samma tanke och samma intention. När detta börjar ske, är vi inte längre separerade i en extern värld, i en fysisk värld. Vi är anslutna till den punkt som emanerar allt till den här världen. Detta görs genom en relation med Skaparen.

Det är som en relation med en älskare, den man älskar på så vis att när man älskar någon vill man att de ska veta vem man är. Man skriver små lappar till dem. Man visar dem vad man tycker om. Man uttrycker sina tankar för dem. Så att förenandet inte ska äga rum enbart i det fysiska utan bortom det. På den immateriella plats vi känner som kärlek. Så dessa ständiga händelser som utvecklas i våra liv är som kärlekslappar för att attrahera, skrivna av Skaparen för att komma till Honom. Vårt begär att svara på det anropet är likaledes från en plats och en känsla att vilja känna vår älskade på det sättet.

"Och detta är Torans hemlighet. Det är alla Skaparens skapelser, som kan förstås av den skapade."

Det betyder att allt som skapades, vartenda uttryck som finns i skapelsen enbart är ett uttryck av Skaparen och är specifikt inriktat på detta anrop till den skapade. Allt är tillgängligt för den skapade. Varenda liten del är ämnad att vara känd av den skapade. Världarna skapades med andra ord för människan.

"Med detta förstår vi varför Skaparen visade oss sitt hantverks verktyg. Behöver vi skapa världar? Av det vi sa ovan är det är snarare klart att Skaparen visade oss sina order för att vi ska kunna förenas med Honom vilket är uppfyllandet av 'att förenas med Hans attribut'."

Varför visar en konstnär sitt verk för oss? Det är för att hans perception, hans inre känsla och hans attityd ska vara åtkomliga för oss. Även om vi nu inte förstår hur världar skapas genom anslutningen till Skaparens tanke kan vi komma att känna alla Hans lagar. Alla sätt på vilka det vi ser framför oss blir till. Varför det finns, för vilket syfte det finns. Denna ömsesidiga känsla av tanke och intention är sättet på vilket lagen om formekvivalens uttrycks på den mänskliga nivån. Det är balansen mellan det inre begäret att känna, att fyllas med njutning.

Den enda njutning som finns är kunskapen om Skaparens tanke. Detta system är perfekt byggt för att skapa begäret som kommer att göra det möjligt för människan att nå denna i balans. Följ med oss nästa vecka.

 

De senaste böckerna

LiktEnBuntVassThumb
Likt en bunt av vass:
Varför enhet och ömsesidig garanti behövs nu.
Köp e-bok (PDF)
Köp bok

shamati
Shamati nytryck 2015 nu med index och hundratals uppdateringar.
E-bok kommer snart
Köp bok