דס"ב

הלבק תמכח

יקסוואקשוי יכדרמ ר"ד ןופ טיירגעגוצ זיא טסקעט רעד

 

 

.ןסיוו-הלבק ןטיירפשראפ טימ ךיז טמענראפ סאוו ,עיצאזינאגרא ןא זיא ךורב-ינב

 

ץלא טרעוו סע רעכלעוו ןופ ,טלעוו עקיטסייג ,ערעכעה יד ןפיירגאב ןגעוו ערעל א זיא הלבק
.טלעוו רעזדנוא ןיא טרעדינעגפארא

 

,טלעוו רעזדנוא ןיא ראפ טמוק סע סאוו ,ץלא ןופ תוביס יד שטנעמ א טקעלפטנא הלבק קידנענרעל
,לרוג םענעגייא םעד רעביא הטילש א ןבאה וצ םיא ןכעלגעמרעד סאוו ,ןסיוו ןוא חוכ טרעבארעד
.ןשינעטנעק עניימעגלא ןוא עטולאסבא טכיירגרעד

 

ךיוא טעוו יוזא ,רוטאנ רעד ןופ ןצעזעג יד ןענעק ןא הזה םלוע ןיא ןריטסיזקע טשינ ןאק שטנעמ א יוו יוזא
.םיא ןגעוו ןשינעטנעק יד קידנשרעהאב טינ ,אבה םלוע ןיא ןריטסיזקע ןענאק טינ ןשטנעמ א ןופ המשנ יד

 

-ץענרעטניא עקיזאד סאד ןפלעה ךייא טעוו ןשינעטנעק יד טא ןרעבארעד ןיא טירש עטשרע יד ןלעטש
.לטייז

 

"ךורב ינב" עפורג עשיטסילבק

 "רעכאמפושיכ ןקירעיורט א ןגעוו":השעמ א

 

 

 

Hindi | Macedonian | Chinese | Korean | Swedish | Czech | Hungarian | Amharic | Norwegian | Finnish | Croatian

The website kabbalah.info is maintained by
the
"Bnei Baruch" group of kabbalists

Copyright © 1996-2010. Bnei Baruch. All rights reserved.