Mens – het Doel van de Schepping

Vr: Velen hebben geprobeerd de puzzel van het doel van de schepping op te lossen – waarom komen wij in deze wereld, waarom leven en sterven wij. Wat is het doel van de schepping volgens de Kabbala en hoe kan men het doel bereiken?

Antw: De mens is het centrum van de schepping en zijn doel. De Schepper schiep de mens en zorgt voor hem met als doel hem op te voeden tot de hoogste niveau, die van de Schepper. Het proces van het bereiken van de Schepper, dit is het aanleren van de kenmerken van de Schepper, is een middel tot correctie, maar het is ook het doel van de correctie, omdat het resultaat van het bereiken van de Schepper, anders dan bij een wetenschappelijk proces, is een voldoening en een tevredenstelling gegeven door de Schepper.

Volgens de Kabbala, is de mens de gehele Schepping. Nadat hij werd geboren, verviel hij in 600.000 delen. Elk deel corrigeert zichzelf onafhankelijk van elkaar door zich gelijke eigenschappen als de Schepper te verwerven. Elk en ieder schepsel dient op een bewuste manier dat proces te voltooien.

De correctie van elk deel maakt het mogelijk om gevuld te worden met het licht van de Schepper. Het gevoel gevuld te worden met het licht van de Schepper is een nieuwe gewaarwording, en wordt “de geestelijke wereld” genoemd. Het doel is om in het geheel gevuld te worden met de Schepper. Maar op dit moment, zijn de zielen op het niveau wat “deze wereld” genoemd wordt, waar de Schepper niet gevoeld wordt, en bedekt en verborgen voor hem is.

Als de ziel zijn eerste contact verkrijgt met de Schepper, stijgt het naar het eerste spirituele niveau. Het begint meer en meer op de Schepper te lijken en daardoor ook steeds intensiever de Schepper te voelen. Wanneer alle delen zijn gecorrigeerd, zullen ze komen tot een niveau dat wordt omschreven als – “Het einde van de correctie.”

Vr: Wat zal er gebeuren als de scheppingen weigeren het doel van de schepping te accepteren en bezwaar maken? Zal de Schepper de mensheid vernietigen en opnieuw creëren?

Antw: We hebben niets om bang voor te zijn, omdat zelfs je vraag – van de Schepper komt. De mens heeft de mogelijk om te zeggen: “Als ik niet voor mij ben, wie is dan wel voor mij?” handelend alsof de Schepper niet bestaat en na die tijd, als het werk gedaan is, alles toeschrijven aan de Schepper, van de eerste gedachte tot de laatste handeling. Alles is reeds van tevoren gepland.

Uw gehele pad is reeds van tevoren bekend. U bent al in uw definitieve toestand; alleen voelt u het nog niet. Alles wat van u afhangt af is de snelheid waarmee u vooruit richting je doel gaat. Lees meer en de rest zal komen. U zult zien dat geen andere weg bestaat.

Vragen van het type welke u beschrijft komen af en toe in ons op, omdat we zwak en ongecorrigeerd zijn, maar voor de Schepper zijn het eind en het begin sterk aan elkaar verbonden, en bestaat geen noodzaak voor verdere actie. Alles wat gebeurd – gebeurd enkel ten aanzien van ons verschijnt gelijdelijk in onze zintuigen. Buiten on, is alles permanent, perfect en eeuwig.


De “Correctie”

Vr: Wat is de correctie en wie dient te worden gecorrigeerd?

Antw: Het verlangen te genieten dat werd geschapen door de Schepper wordt genoemd “schepsel” of de “substantie” van de creatie. Wat belangrijk is is dat het verlangen niet kan worden vervuld in het primaire stadium, want zo snel als dat het vervuld is, verdwijnt het genieten. Daarom, is de intentie van de Schepper vanaf het begin was om het verlangen compleet te maken.

Het verlangen wordt echter enkel compleet, wanneer het op de eigenschappen van de Schepper gaat lijken, door de vrije wil van de mens in de “eigenschap van het weggeven”. Omdat de eigenschap van het geven niet gelimiteerd is in gebruik en onafhankelijk van de vulling, kan de mens perfectie en eeuwigheid bereiken. De mens, als het object van de creatie zijnde is verplicht om zijn wil te veranderen van de wil met als doel te genieten door voor zichzelf te ontvangen, in het doel te genieten om de Schepper genoegen te doen.

Indien iemand de intentie “de Schepper genoegen te doen” verkrijgt, wordt het verlangen om te genieten gelijk aan het verlangen van de Schepper om te geven. Conclusie: het schepsel dient zichzelf te vervolmaken door het correct gebruik van zijn enige eigenschap – het ontvangen van genietingen.

De verandering in de intentie bestaat uit verschillende fases. Het niet gebruiken van het verlangen in zijn oorspronkelijke vorm. Het isoleren uit het verlangen om te genieten van enkel die verlangens die waardig zijn, in kwantiteit en kwaliteit, om te worden gebruikt met de intentie om de Schepper genoegen te doen, hetgeen de schepselen ontvangen van de Schepper.

Alleen door het isoleren van het verlangen, met een gecorrigeerd doel, kan het schepsel een spirituele koppeling uitvoeren en de schepper ontdekken. De eerste twee correcties worden “besnijdenis” genoemd, en net als elke andere correctie, worden ze niet uitgevoerd door de mens – het schepsel – maar door een hogere graad dan hemzelf.

Het schepsel heeft nooit de kracht om de correctie zelf uit te voeren. Het doel van de mens is enkel om te komen tot het verlangen om gecorrigeerd te worden – en op een hoger niveau zal het door de Schepper uitgevoerd worden.


De evolutie van de mensheid

Vr: Waarom bleef de Kabbala, net als het overige Joodse gedachtengoed, in het marginale van de ontwikkeling van de culturele wereld en beďnvloedde het de vorderingen van he mensheid niet, zoals bijvoorbeeld westerse filosofie wel deed? De Kabbala ziet immers de correctie van de mensheid als zijn doel.

Antw: Het doel van de schepping is om de ziel, hiermee wordt bedoeld de hele mensheid, met al zijn delen, tot een toestand waarin alle bewegingen in harmonie zijn met de Schepper, want Hij is het criterium voor perfectie. Maar eerst, dient de mens al de tegengestelde situaties te doorlopen met als doel om te realiseren, dat enkel de Schepper compleet is. Cultuur en wetenschappen zijn enkel vaten. Die werden gegeven aan de mens om te leren dat hij en zijn omgeving voorbestemd zijn om te vergroeien naar de Schepper.

Dit is zijn voorbestemming en dit is de hoogste graad van evolutie, welke een mens dient te bereiken. De Kabbala, als het geheel van de Torah, moet nog steeds worden geopenbaard aan de mensheid. De tijd daarvoor is nog niet gekomen, en pas in onze tijd beginnen zielen neer te dalen met een oprecht verlangen naar spirituele ontwikkeling.


Interesse in het Doel van de Schepping

Vr: Waarom zijn er zo weinig mensen die zich interesseren in het zichzelf stellen van vragen? Hoe kunnen mensen interesse in het doel van de schepping gaan vertonen?

Antw: Onze wereld, met zijn historie van kwellingen, zijn verworvenheden, en de spirituele werelde, met al zijn inhoud – zijn niets vergeleken met wat de mensheid zal ontdekken. De enorme grootte van de gedachten van de schepping is onbegrijpelijk voor een mens.

Miljoenen mensen leven hun leven in deze wereld, zodat enkele dozijnen mensen de correcte gedachten van de Schepper zullen ontvangen, en van deze dozijnen, bereiken slechts enkelen Hem. Maar van die dozijnen, zelfs hij die zichzelf test in de Kabbala, is reeds een gekozen persoon. De Kabbala is geopenbaard van boven, ontwikkeld zich langzaam en barst open naar eenieder als een duidelijk doel in het leven van elk van ons. Miljoenen mensen participeren in dit proces.


In Welke Gesteldheid bevindt de mensheid zich?

Vr: Wat is de spirituele wereld waarin het grootste deel van de mensheid zich bevind?

Antw: De plaats van de mens in de hoge werelden hangt enkel af van de kracht van het scherm wat hij bereikt heeft, wat op zijn beurt, enkel afhangt van de afstand tot deze wereld; de toestand waarin de verlangens van de mensheid zich bevinden in deze wereld – met het doel “voor zichzelf”, en van de afstand tot de graad van de Schepper – dit houdt in met de intentie “voor Hem”.

Vr: Voor zover ik het begrijp, is er altijd slechts één man op aarde, die in de hoge werelden, hoger is dan alle andere kabbalisten, wie is vandaag die man?

Antw: Er staat geschreven: “Israël is geen weduwe” en ook “Er bestaat geen generatie waarin geen mensen zijn zoals Abraham, Isaac en Jacob”. Verborgen Kabbalisten bestaan in deze wereld waarvan niemand het bestaan afweet behalve zijzelf, en er bestaan ook kabbalisten die wel bekend zijn. Eenieder van ze werkt in deze wereld en voeren hun taken uit, naar de instructies van de Schepper.

Hun zaken zijn enkel die van henzelf en die van de Schepper en de mens hoeft niet te weten van hun werk, want hij dient enkel bezig te zijn met waarvoor hij geboren is: het corrigeren van zichzelf. Voor de ware correctie dient hij een plaats te verkiezen waarvan hij in zijn hart voelt dat het exact de juiste plaats voor hem is.

Niet omdat daar een grote leraar is, die elk hoog in aanzien heeft, en niet omdat hij welbespraakt en vol kennis is. Men dient een plek te zoeken waar men spreekt over datgene wat men in het hart wil weten. Mijn advies naar jou: zoek in je hart, wees eerlijk tegen jezelf.

Wees het niet overal mee eens, zelfs niet met het kleinste ding, als je niet denkt dat het juist is, omdat de ziel een plaats dient te vinden waar het zal worden gecorrigeerd. En als de ziel zich begint te ontwikkelen van een punt in een compleet vat van de tien sefirot, dan zul je de Kabbalisten voelen, je zult ze kennen, je zult bij ze zijn en antwoorden ontvangen op al je vragen.


Oorlog in de Spirituele Wereld

Vr: Op een gegeven moment noemde u een oorlog of een gevecht in de spirituele wereld, maar nooit is uitgelegd wat het betekent. Kunt u het nu uitleggen?

Antw: De natuurwetten en de gehele schepping zijn duidelijk verdeeld in positieve eigenschappen die van de Schepper en negatieve eigenschappen (krachten die bezwaar maken tegen de Schepper), de Schepper deed dit met een doel: De goede krachten worden geselecteerd met behulp van de slechte krachten. De slechte zijn benodigd om het goede te kunnen kiezen.

Het lijkt of we tussen twee systemen van goed en slecht staan. Indien we ze correct gebruiken, zullen we ons ontwikkelen tot een niveau van absolute gelijkenis met de Schepper. Stap bij stap absorberen we in ons slechte krachten, bestuderen ze, onderscheiden dat ze schade toebrengen, diskwalificeren ze en prefereren de aanwinst van krachten van de Schepper.

Deze twee systemen – van goede en slechte krachten – zijn niet gefixeerd maar veranderen beide gecoördineerd, zoals: doordeweekse dag, vakantiedag, Sjabbat en vele andere. Als toevoeging daarop, de Schepper kan niet worden voorgesteld als een bevroren of als een droge wet die niet veranderd. In het algemeen, alles is in beweging, en dat verkrijgen grijpt letterlijk de ziel aan, en je zult zien dat soms de duivel wint, en soms triomfeert de goede engel.


De Volmaaktheid van de Schepping

Vr: Indien, zoals u zegt, we dienen te gelijken op de Schepper, waarom jagen we dan de vrede niet na?

Antw: De Schepper bevindt zich in een toestand van “complete rust”. Hij bevindt zich in een volmaakte toestand en heeft geen veranderingen nodig. Jij wil ook wel vrede, maar de schaamte en zijn andere manifestaties – ijdelheid, het zoeken naar kennis en macht, dwingen je door te gaan. Jouw situatie is niet compleet, en daarom als je niets doet, wordt je gezien als lui. Op zoek gaan naar de wortels betekent streven naar volmaaktheid. De vrede is een resultaat van de volmaaktheid.


Het Verborgen zijn van de Schepper

Vr: Als de Schepper liefhebbend is en wil dat wij genieten, wat is dan de oorzaak van pijn?

Antw: De Schepper is de enige bron van alles dat bestaat. Waar kan anders iets vandaan komen? Het is zo dat van de Schepper komt enkel perfectie, en als het de mens tegenkomt – de tegengestelde eigenschappen van de Schepper – wordt de perfectie gevoeld als het tegengestelde: imperfectie en in feite kwelling. De verschijnsel wordt de verborgenheid van de Schepper genoemd en hierin ligt her probleem van de mens.

Daarom is onze taak om op de Schepper te gaan lijken door onszelf te corrigeren zo dat zijn invloed op ons zal worden gevoeld in zijn ware vorm, als welwillendheid. In deze toestand dient de mens natuurlijk zijn eigenschappen gelijk te maken aan de eigenschappen van de Schepper, en als de eigenschappen van de mens nog niet compleet zijn zal hij voelen dat hij niet compleet is (tot op zekere hoogte).

Om te voorkomen dat de mens de mogelijkheid heeft om zonde te doen, bedoeld wordt het beschuldigen en het vervloeken van de Schepper, om hem niet nog verder van de Schepper te verwijderen (zoals met onzuivere krachten), daarom verbergt de Schepper zich voor hem. Als de mens zich slecht voelt, kan hij niet zien dat alles van de Schepper komt, en enkel als hijzelf het goede begint te voelen, zal de Schepper zichzelf aan hem openbaren als de bron van het goede.


Vr: Als de kwellingen een middel zijn om de mens te helpen, waarom wordt gezegd dat het verlangen om te lijden van de onzuivere krachten komt?

A: Ik begrijp de term “middel om de mens te helpen” niet. Het is een expressie die pijn aanprijst, wat compleet tegenovergesteld is aan het doel van de Schepping. Het doel van de Schepping is om ons vreugde te brengen. Pijn is een onwenselijk gevoel in de ogen van de Schepper, en het doel ervan is enkel om ons te dwingen aansluiting te vinde bij de weg van correctie.

Het gevoel van pijn distantieert de mens van de Schepper. De pijn wordt enkel gezonden om de mens wakker te schudden, die anders enkel rust wil. Van nature, opereert de mens volgens de wet van maximale lusten voor minimale lasten.

Maar als de pijn hem dwingt om wakker te worden en het doel te herinneren (door het zoeken van de oorzaak van de pijn), dient hij zich onmiddellijk tot de Schepper keren, dat was het enige doel waarvoor de pijn hem gezonden werd. Op het eind van de correctie, als de mens al zijn verlangens gecorrigeerd heeft, zal er geen plaats zijn voor zelfs de kleinste hoeveelheid pijn. Integendeel, we zullen voelen heelheid, genot en rust.


Wortel en plaats

Vr: Beďnvloedden wij onze positie in de spirituele wereld? Is dit het doel van de Schepper?

Antw: In onze spirituele wortel, in Malchoet van de wereld Ein Sof, bestaan wij in een eeuwig, compleet gecorrigeerde toestand, welke niet veranderd. We dienen zelf tot zulk een situatie te komen, door ons verlangen en ons bewustzijn dat de situatie van de wortel de enige perfecte en wenselijke is. We hebben geen invloed op de wortel zelf, want het inferieure kan het superieure niet beďnvloedden en veranderen.

Integendeel, het inferieure is compleet afhankelijk van het superieure. Hoe werd de connectie tussen de werelden en de zielen gevormd? Malchoet in de wereld “Ein Sof” (onze wortel) was gemengd met de eerste negen sefirot (eigenschappen van de Schepper). Het licht doofde en verdween, en de werelden werden geschapen. Dat deel van Malchoet, wat in de werelden inbegrepen is, wordt “Malchoet van de Werelden” genoemd.

Op hetzelfde moment beďnvloedden de eerste negen sefirot Malchoet, ze werden erin gemixt en op deze manier werd de ziel van de eerste mens geschapen. Zo werd het contact tussen de werelden en de zielen gevormd, gebaseerd op de negen sefirot.

Vr: Behoort de schepping enkel aan de Schepper en heeft de mens er geen effect op?

Antw: De mens heeft een vrije keuze. Hij komt tot een situatie waarin hij in vrijheid alles kan doen, maar toch kiest hij wat de Schepper schiep en wat Hij doet. Dat komt omdat gedurende zijn ontwikkeling hij komt tot een volledige overeenstemming en ontwikkeling dat de Schepper en Zijn handelingen volmaaktheid zijn. Op die manier gaat de mens op de Schepper lijken, hij is gelijk aan Hem en compleet gecorrigeerd zoals Hij is.

Vr: Het schepsel dient te komen tot complete vergroeiing met de Schepper. Maar deze toestand is eeuwig en bestaat vanaf het begin, en tijd is slechts een materieel iets. Wat is dan eigenlijk veranderd?

Antw: Vergroeiing met de schepper bestond in de wereld “Ein Sof”, maar op rekening van de Schepper, die Zelf deze toestand creeërde. Opdat het schepsel zelf deze toestand zou bereiken dient het zijn eigen inspanningen te leveren, met zijn eigen vrije wil. Voor dat doel, dient hij volledig de verbinding met de Schepper te verbreken, het licht, stoppen met het voelen van Hem om niet onder zijn invloed te zijn.

En alleen dan, door vrije keuze, zal hij zich geleidelijk corrigeren door middel van een scherm, en daarmee gelijkwaardigheid van vorm met de Schepper te bereiken, tot het punt van Ein Sof, dit betekent een absolute gelijkwaardigheid met de Schepper.


Wat is de wortel van de ziel?

Vr: Net als twee haren die niet uit dezelfde wortel kunnen groeien, zo kunnen twee objecten in deze wereld niet afstammen van dezelfde Spirituele wortel. Elke schepping heeft zijn eigen spirituele wortel. Maar ik dacht dat alles van dezelfde wortel kwam – Kether?

Antw: U heeft gelijk, alles komt van de Schepper en daalt dan neer tot de wereld Atsieloet, waar het systeem van het management en de correctie van de ziel van de eerste mens (dit betekent onze zielen) wordt gevormd. De drie lagere werelden ten opzicht van Atsieloet (Brija, Jetsiera en Asieja) werden gemaakt naar zijn beeld. Deze werelden zijn een verminderde, maar toch correct beeld van de wereld.

Onze wereld werd gelijkend op deze werelden geschapen. Alles wat bestaat in één van deze vier werelden daalt af van de wereld Atsieloet. Op dezelfde manier stijgt de ziel van onze wereld naar de wereld Atsieloet. Het bereiken van de wereld Atsieloet houdt in dat uw eigenschappen, welke genoemd worden “onze wereld” worden vervangen met de eigenschappen die “de wereld Atsieloet” genoemd worden.

Dit is het doel van de mens, en iedereen dient het te volgen. De graad, de eigenschappern, de plaats waar we allen heen dienen op te stijgen, wordt onze wortel genoemd. De huidige graad is de plaats waar de mens nu is, bedoeld wordt de plaats waar zijn “Ik” is, wordt een tak genoemd. Elke wortel heef zijn eigen tak.


De waarneming van de Ontvanger

Vr: Waarom maakte de Schepper het schepsel zo, dat het voelt dat het gebrekkig ontvangt?

Antw: Om ons bewust te maken van de noodzaak om de intentie om te ontvangen te veranderen in een intentie om te geven. Enkel naar degenen waarvan de Schepper wil dat ze dicht bij Hem zijn zend Hij het gevoel dat ze ontvangen van Hem. Om het te voelen, moet men eerst stijgen naar de graad van onthulling van de Schepper, om waar te nemen dat Hij de gever is. De mens kan vragen om deze onthulling, omdat het doel de correctie is, niet voor genot.

De gastheer biedt de gast voedsel en drinken. Alles wat de gasten willen is het voedsel, maar samen met het verlangen (vat) en het toekomstige genot (het licht), bestaat nog een ander gevoel – de aanwezigheid van de gastheer, de gever. Daarom voelt hij zichzelf als een ontvanger, een nemer.Dit gevoel is zo onplezierig, dat het het genot van het eten van voedsel overschaduwt.


Het Gevoel van Schaamte

Vr: Waarom voelde het schepsel, Malchoet van de wereld Ein Sof, schaamte, indien het de Schepper niet uitmaakt op welke wijze het ontvangt?

Antw: U heeft gelijk. Van de Scheppers kant gezien maakt het niets uit, maar wel van de kant van het schepsel. De Schepping werd zo gemaakt dat schaamte daarbij inbegrepen is, en het schepsel dient het gevoel te neutraliseren. In feite, zijn we onbekend met het gevoel; het is niet in ons, omdat het enkel gevoeld kan worden tussen eigenschappen die beide in Malchoet zijn, maar die wij niet hebben: het zijn de gevoelens van de ontvanger en de gever.

Wij begrijpen niet eens wat het betekent om te ontvangen en te geven, omdat om het te voelen, heb je twee eigenschappen in jezelf nodig. Alles wat we voelen komt uit een vergelijking met het tegengestelde, maar in ons zijn geen eigenschappen van de Schepper. En dus kunnen we de eigenschappen van de Schepping niet voelen of begrijpen.


Het Eind van de Materie

Vr: Zal de materiële wereld verdwijnen op het eind van de correctie? Is Malchoet van Malchoet de materiële wereld? Zijn de zielen zonder scherm daar altijd?

Antw: De Kabbala spreekt van verlangens en intenties. Geen enkel woord in de Kabbala spreekt over onze wereld, over onze fysieke lichamen. De schepping werd gemaakt met het verlangen om te genieten en er zijn enkel twee deelnemers: de ziel en de Schepper. Dat is onveranderbaar. De intentie kan zijn voor mij of voor de Schepper. De intentie bevindt zich in de intentie voor mij als het de Schepper niet voelt, en de intentie voor de Schepper, als het Hem voelt.

Aan de ene kant is het enkel mogelijk om de Schepper te voelen indien je uitgerust bent met een intentie voor de Schepper, maar aan de andere kant krijg je enkel zo’n intentie door de gewaarwording van de Schepper, door het waarnemen van het licht. Het wonder van het verkrijgen van het scherm, de intentie voor de scherm, verbergt zich in deze contradictie.

Dat is waarom gezegd werd dat men grote inspanning dient te leveren in alles wat hij opgedragen is te doen, zoals: studeren, in omloop brengen, anderen leren, etc. Maar we kunnen niet van te voren vertellen op welke manier de redding zal komen. Verlangens in onze wereld zijn onafhankelijk van de intentie. Ons verlangen om te genieten komt niet van het spirituele licht, van de Schepper, maar van een “Moment Licht”, welke de vorm van deze wereld aanneemt: sex, welvaart, macht en kennis. Het spirituele verlangen is vreugde in het licht, in de Schepper.

Indien dat verlangen een zelfgerichte intentie heeft, wordt het gezien als onzuiver en wordt het schil genoemd. Indien het een op de Schepper geöriënteerd verlangen is, wordt het gezien als zuiver en wordt het heiligheid genoemd. Daarom, in het begin, door de invloed en de juiste studie en werk, ontwikkeld zich een verlangen om te genieten van spiritualiteit voor mijzelf, en de mens begint naar de hoge werelden te verlangen, de Schepper, in plaats van deze wereld.

Indien dat verlangen een piek bereikt., verkrijgt de mens een scherm, en alleen dan wordt zijn verlangen een deel van Malchoet (van de wereld Atsieloet). Zelfs indien men ondergedompeld is in onreine verlangens, zijn ze nog steeds spiritueel, omdat hij toch wil genieten van het spirituele, de Schepper, en niet van gewone genietingen, zoals: sex, welvaart en macht.


Gaat het ‘Ik’ ooit weg?

Vr: Als Malchoet klieft aan de Schepper in zijn uiteindelijke staat, zal die staat blijven totdat het compleet teniet gedaan is in de Schepper, of blijft de schepping toch gescheiden?

Antw: Het is onmogelijk in woorden de volledige vergroeiing met de Schepper te beschrijven, welke compleet is in de eenheid van gedachten en kwaliteiten. Maar de intentie van de ene ten opzichte van de andere is niet verdwenen en hierin ligt het verschil. De schepping is niet vernietigd in de Schepper, maar blijft actief voor Hem.

Het zou vernietigd worden als het geen scherm op het verlangen had. We zien dat het doel en de wil van de Schepper is dat de schepping onafhankelijk blijft in gedachten en gelijk aan de Schepper in sterkte, wilskracht en intentie.


Kabbala als Wetenschap

Vr: Waarom wordt de Kabbala gezien als een wetenschap?

Antw: Wetenschap onderzoekt de wereld met instrumenten die wij maken. De manier waarop deze instrumenten werken is gebaseerd op onze vijf zintuigen: zicht, geluid, smaak, geur en aanraken. We kunnen niet nieuws bedenken, compleet anders, wat ongelijk is aan wat we waarnemen in onze zintuigen. Alle informatie dat door onze instrumenten en door onze zintuigenwordt geanalyseerd in ons brein en schept in ons een beeld waarvan we denken dat het het beeld is van de wereld om ons heen.

Indien we de frequentie van één van onze zintuigen zouden kunnen verhogen zouden we, bijvoorbeeld, röntgen straling zien, of geluiden horen die boven onze gehoorgrens liggen. In dat geval zou de wereld om ons heen heel anders lijken. We zouden het nog steeds zien als “onze wereld”, maar het zou veranderen vergeleken met de wereld die we vandaag zien.

Het is zeker mogelijk dat er andere parallelle werelden aan onze wereld zijn, andere wezens, die “door” ons gaan, maar wij voelen ze niet, omdat we er niet de juiste instrumenten voor hebben. Hoe is het mogelijk om de objectieve werkelijkheid te zien, als we enkel zo’n klein deel ervan kunnen waarnemen?

Alle velden van de wetenschap behandelen datgene wat we waarnemen met onze zintuigen, maar de Kabbala behandelt het verkrijgen van kennis die onze beperkte zintuigen te boven gaat.

Indien, bijvoorbeeld, informatie in de vorm van geluiden ons bereikt, hoe weten we dan dat het een geluid is? Golven bestaan om ons heen en sommige van hen drukken op onze trommelvliezen, welke op zijn beurt signalen doorgeeft aan een innerlijk mechanisme waarna het terug in balans komt. Het brein meet de kracht en de frequentie van de bewiging in het trommelvlies en vertaald die informatie in geluiden. We ontvangen deze gegevens als een combinatie van geluiden – een toon, een ruis of andere geluiden.

Met andere woorden, onze reactie was enkel een bij effect van de druk die uitgeoefend werd op ons door onze omgeving. We kennen de geluiden om ons niet, enkel wat wij voelen. Al onze zintuigen zijn op deze manier opgebouwd. We weten niet wat om ons heen is, enkel datgene wat we voelen. De wereld om ons heen kan oneindig zijn in kleur of geluid, maar alles wat we opvangen is wat onze zintuigen opvangen.

Alle wetenschappen zijn gelimiteerd door onze vijf zintuigen, terwijl de Kabbala spreekt over datgene wat verkregen kan worden met een extra zintuig genaamd “Het zesde zintuig”. Daarmee kunnen we de realiteit buiten onze zintuigen waarnemen. Indien we de mens vergelijken met een gesloten doos die al zijn informatie van buiten verkrijgt, en enkel die informatie die binnen de grenzen van onze zintuigen is, dan spreekt de Kabbala over wat kan worden geleerd, gezien en gehoord buiten ons, buiten de vijf zintuigen die ons beperken.

Indien een persoon een bepaalde beproeving heeftondergaan kan hij meeleven met iemand die door een soortgelijke ervaring gaat, want hij heeft een passende ervaring ondergaan – emoties van dezelfde ervaring. In feite, heeft hij alles wat benodigt is om zijn medemens te voelen, de emoties van zijn medemens. Een persoon die geen gelijkwaardige ervaring heeft opgedaan kan zich niet goed inleven in andere mensen en kan ongevoelig zijn voor de pijn van een vriend.

Het verschil tussen mensen en elk ander deel van de natuur is het talent om dit of dat effect van het deel van de onbekende buitenkant waar te nemen. Onze onderzoekinge van de buiten wereld, welke we normaal niet bereiken, is gebaseerd op het gelijk maken van onze innerlijke eigenschappen aan de fenomenen buiten ons. Indien we bepaalde spirituele zintuigen ontwikkelen, welke bij onze geboorte niet in ons bestaan, kunnen we ze gebruiken om een hogere wereld te bereiken; een spirituele, eeuwige en ruime wereld, die niet aanwezig is in de conceptie van gewone mensen.

De Kabbala is een systeem dat aanvullende zintuigen ontwikkeld, waardoor een persoon de spirituele wereld begint te voelen, als toevoeging op de wereld zoals we die vandaag voelen. Als toevoeging op het kleine deel dat de mens ontvangt, komt hij in een compleet ander veld van informatie. We worden geboren; we voelen onszelf in het biologische “proteďne” lichaam voor enige tijd en dan verdwijnen we.

In deze wereld, in zulk een toestand, wanneer we fenomenen voelen, in situaties en andere incidenten, zijn we ons compleet onbewust van waar ze vandaan komen om ons te ontmoeten. We zijn mentaal onvoorbereid voor het effect dat ze op ons hebben, welke soms onplezierig of zelfs tragisch zijn. Het komt alles van buiten op ons af, maar omdat we enkel een fractie zien van de wereld, denken we dat het plotseling of toevallig komt; iets onverwachts dat plotseling opkomt, maar dat is enkel zo omdat wij niet achter het decor kunnen kijken.

Hoe kunnen we dan op de juiste manier reageren op de gebeurtenissen die ons overkomen, indien we het hele plaatje niet zien en weten? We weten niet wat de consequenties van onze acties zijn, we kunnen niet exact zien wat onze acties veroorzaken, en dus kunnen we de oorzaak en de consequenties van alles rondom ons niet zien.

We worden: “de denkende wezens” genoemd: mensen denken, ze zijn slim, de hoogste graad van de schepping. Maar we zijn ontvreemd aan de realiteit, van de waarheid. Indien we trots zijn omdat we erg slim zijn, bewijst dat enkel dat ons niveau van ontwikkeling erg laag is en dat we ons zelfs niet bewust zijn van onze werkelijke toestand.

Hoe meer gevoel een persoon krijgt met de spirituele wereld, een dieper gevoel van de wereld van de waarheid, hoe meer hij de ordening in oorzaak en gevolg ziet. Hij ziet wat mens ons gebeurt, begrijpt hoe wij daarop dienen te reageren en begint een positief en actief deel van het universum te worden. Dat is waarom de Torah tegen de mensen zegt:”wees een mens”, - door je ogen te openen in plaats van blind te blijven.

Natuurlijk, in zo;n geval is onderwijs niet nodig, omdat onderwijs enkel nodig is om aan te vullen wat de mens niet zelf kan zien. Indien iemand duidelijk de consequenties van zijn acties kan zien, kan iemand kwaad doen, maar het zou duidelijk zijn wat goed en kwaad is. Dan zal geen ruimte bestaan voor theorieën en filosofieën.

Alles zou zo duidelijk zijn dat misleiding zou ophouden te bestaan door de volle ontwikkeling van de verlangens en intenties van de mens. De Kabbala beschrijft de weg waarop de mens een extra zintuig ontvangt, waardoor hij de objectieve realiteit kan zien in plaats van de foute voorstelling. Het beschrijft hoe dat zintuig zich ontwikkeld.

Door dat zintuig ontvangen we informatie over hoe correct te beginnen te handelen, in het licht van de nieuw ontvangen informatie. Kabbalisten zeggen op deze weg gaat de mens verder dan de grenzen van leven en dood en tijd en ruimte. Hij ziet het hele leven: zelfs voor zijn dood, en zijn toekomstige staat – indien hij van deze wereld gaat.

Zo voelt hij de objectieve realiteit in zijn biologisch lichaam. Hij stijgt naar een niveau waar verleden, heden en toekomst één zijn. Hij ziet het hele mechanisme van de voorzienigheid en begint er actief deel van uit te maken. Hij maakt deel uit van het universum en beoordeelt zijn acties correct, waar hij eerder faalde.


Tijdens het Opstijgen

Vr.: Wanneer ik mijzelf voel stijgen, wanneer ik een doel voel om geestelijk werk te doen, moet ik mijzelf er dan aan herinneren dat de onthulling van de Schepper alleen in mijn lichamelijke vaten is, en moet ik dan beginnen te zoeken naar tekorten in deze toestand om het vallen te vermijden?

Antw.: Een stijging is bedoeld als een springplank, om nog hoger te stijgen en niet om te vallen. Probeer zo veel en regelmatig mogelijk te lezen, om in de teksten te vinden datgene wat je eerst niet kon zien. Geniet niet, onder geen enkele voorwaarde, van het stijgen zelf, controleer uzelf, en verlies met het gevoel van het stijgen niet het besef van de reden van het stijgen en het contact met de bron van die toestand.

Het enige verschil tussen de eerste en laatste toestand van de schepping is hoe de mens de Schepper waarneemt. Het is als het voorbeeld van de gastheer en de gast: De gast neemt wat voor hem klaargemaakt is, maar hij voelt niet wie het hem gegeven heeft. Alleen dat voelen van degene die geeft maakt onderscheid tussen de twee situaties.

Daarom moeten we proberen, tegen alle tegenslagen in, om de gedachten over de Schepper niet te laten verbreken, en de obstakels die Hij ons stuurt zijn er alleen maar om onze relatie met Hem door deze tegenslagen sterker te maken. Het moment dat u de Schepper vergeet en alleen maar achterblijft met het gevoel van genot in uw situatie, dan begint u te weigeren, omdat het genot voor uzelf zal zijn en niet voor de vooruitgang.

Het is geen zelfkastijding maar meer een leerproces om oorzaak en gevolg aan elkaar te koppelen. De rest kunt u leren van het artikel: “Het unieke van de Schepper”


Nieuw wensen – Nieuwe correctie

Vr.: De geestelijke wereld is een wereld vol met altruďstische wensen. Onze wereld (deze wereld) is een wereld van egoďstische wensen. Hij die een scherm verkrijgt voor de wensen van deze wereld en dan de altruďstische wensen van de wereld Asieja wenst, zal nooit de wens hebben om iets “voor zichzelf” te willen. Indien dit het geval is, hoe kan hij dan ooit naar hogere werelden stijgen dan waar hij zich bevind?

Antw.: Iedereen heeft zijn eigen persoonlijke wensen, die hem van boven zijn gegeven om ze in deze wereld te voelen. Deze wensen kunnen zowel kwalitatief als kwantitatief zijn. Wanneer iemand deze wensen kan beperken, met andere woorden, wanneer hij kan vermijden om voor zichzelf te ontvangen, gaat hij door de barričre heen, dit is de poort tussen deze wereld en de geestelijke wereld.

De stijging tot de hogere trappen komt nadat een scherm is verkregen – na de correctie van de intentie om voor zichzelf te ontvangen – over de nieuwe, grotere wens om te ontvangen. Daarna worden deze wensen zo veel mogelijk gebruikt, zo lang de intentie er is om te geven aan de Schepper door voor de Schepper te ontvangen. Op deze manier schenken wij Hem een net zo groot genot als dat Hij ons schenkt. U heeft gelijk. Als een persoon niets heeft om te corrigeren dan kan hij ook niet stijgen. Als hij zijn streven wijzigt van “voor mijzelf” naar “voor de Schepper”, alleen dan is stijging mogelijk. De stijging is de ontvangst van een nieuwe wens en zijn correctie, dit houdt in de wijzing van “voor mijzelf (kliepot - schil)” naar “voor de Schepper (heiligheid)”. De mate van stijging komt overeen met de intensiteit van de gecorrigeerde wens.

Als men eenmaal de wens met de intentie “voor zichzelf”is gegeven en hij corrigeert dat met een streven naar “voor de Schepper”, dan is hij gestegen naar een hoger geestelijk niveau. Maar dan krijgt hij een nog grotere nieuwe wens met wederom de intentie “voor zichzelf” en wederom moet hij die intentie corrigeren. Dit is hoe men vooruitgaat.


Aanpassen, Prefereren, maar niet Afzien van

Vr.: Kun je zeggen dat wanneer een persoon afziet van de genietingen van deze wereld, hij eigenlijk een wens toont om te leven in de geestelijke wereld, of is dit niet genoeg?

Antw.: De hoge wereld, dit is het menselijke voelen van de Schepper, is een betere toestand van de wereld dan de toestand van deze wereld, dus moeten wij er naar streven als iets perfects en niet uit angst voor bestraffing. Ook in deze wereld, voordat wij naar de geestelijke wereld streven als iets subliem, vervullen wij ons met genot – en dit is noodzakelijk om geestelijk te ontwikkelen en om te bouwen aan het juiste soort verbinding met de Schepper.

Iemand die zijn wens naar genot opheft kan niet doorgaan met ontwikkelen. Om deze reden is onze afkeer van deze wereld zinloos. We moeten simpelweg leren deze wereld te accepteren om er meer genot uit te halen, op een complete en oneindige manier. Hier komt de Wijsheid van de Kabbala om de hoek kijken, en voor dat doeleinde is het goed om:

1.Voeling te krijgen met de geestelijke wereld, dit is de Schepper.

2.Overtuigd te zijn dat de geestelijke wereld beter is dan deze wereld.

3.Te begrijpen de methode van aanpassingen naar die toestand.

4.Die situatie te verwezenlijken en om zo op elke manier perfect en eeuwig te zijn.


Het verlangen naar Contact

Vr.: U raadt altijd aan dat wij lezen. Wat moet ik doen als het onmogelijk is om het te doen op weg naar het werk, als ik juist dan een behoefte voel om met de Schepper te binden?

Antw.: Op elk moment en onder alle omstandigheden kunt u de Schepper in uzelf vinden, u roepende om met Hem te binden. Het probleem is dat de verbinding steeds verloren gaat. De Schepper wil de verbinding dieper maken, zodat op het moment dat een persoon op wat voor manier dan ook in contact met Hem komt,

Hij een obstakel maakt op de weg van die persoon, zodat men het contact staande moet blijven houden om het niet te verbreken, ondanks deze obstakels, en op deze manier de band sterker maakt. Het is waar dat men het niet altijd kan doen, maar men zal er langzamerhand in slagen.


Voor de Openbaring

Vr.: Wat kan ik er aan doen als ik nog steeds geen blijvend contact heb met de Schepper? Kun je de Schepper voelen voordat er een scherm is?

Antw.: Het is onmogelijk om vooruit te lopen op de volgende trap. Het tegenovergestelde is zelfs waar. Het is bewust zo gemaakt, dat men niet de volgende trap kan voorzien. Anders zou iemand als een dief zijn die voor de menigte uitrent en schreeuwt: “Pak de dief! Pak de dief!”.

U hoeft zich niet schuldig te voelen voor de dingen in u die nog niet gecorrigeerd zijn, dingen die voorkomen dat de band met de Schepper sterker wordt, precies omdat die spijt de drijfveer is om continu aan uw aard en wens te werken en u te verlossen van de intentie “voor mijzelf”.

Die scheiding tussen je hart en je verstand, tussen de wens om te genieten en de intentie “voor mijzelf” zal inderdaad plaatsvinden. Het is geschreven in psalm 126 vers 1: “Toen de Here de gevangenen van Sion deed wederkeren waren wij als degenen die dromen”. Dat is precies dat overgangsstadium, net als wanneer een kind geboren wordt, het komt over hem heen van boven zonder dat hij zich er bewust van is.

Maar na de barričre is het werk compleet anders. Alleen het intensief lezen van ware Kabbalistisch teksten verhaast die weg. Ik raad aan om te lezen: Voorwoord bij “Talmoed Esser haSfirot”, punt 155.


Geen Geestelijke Waarnemingen

Vr.: Waarom zegt u dat wat ik voel niet geestelijk is?

Antw.: U gelooft dat wat u voelt geestelijk is, maar het is niet meer dan een psychologische emotie. Het gevoel van het geestelijke is alleen mogelijk, wanneer een scherm verkregen is. En dit kan alleen verkregen worden door het bestuderen van de Kabbala, die de leer is om een scherm te verkrijgen.

Alleen iemand die de adviezen opvolgt door het bestuderen van de wijsheid van de Kabbala, begint te voelen en te weten hoe verkeerd hij was tot nu toe. Maar men kan dit niet van tevoren weten. Er komen wel eens mensen naar mij toe die beweren dat zij zich reeds in de wereld van Ein Sof (oneindigheid) bevinden, aan het einde van de correctie.

Het punt is hier dat men de middelen niet heeft om te weten waar hij echt staat. Mijn advies is, dat je alles wat op onze site staat leest, of de introductie, waarin het concept van de Kabbala op verschillende manieren en vanuit verschillende gezichtspunten wordt uitgelegd. Op deze manier zul je een echte bewoner van de geestelijke wereld worden in plaats van te vallen in voorbijgaande ideeën.


Echte Gevoelens

Vr.: Een Kabbalist die de intentie van de Schepper ontdekt kan hem voelen, maar niet in zijn natuurlijke belevenis. Zijn deze gevoelens dan wel echt en objectief voor hem?

Antw.: Ondanks dat, de gewaarwordingen zijn nog steeds gemaakt van de wil om te genieten. Het verschil zit hem in de intentie ervan, die niet meer is “voor mezelf’ maar “voor de Schepper”. Daarom voelen Kabbalisten de werkelijkheid op een andere manier – onvervormd, zonder persoonlijke belangen.


Is het Streven Meditatie?

Vr.: Waarom bent u tegen meditatie?

Antw.: een streving is het vat waarin de Schepper wordt waargenomen. De methode waarin de juiste streving wordt gevormd “voor de Schepper” of hoe u het terecht noemt “Meditatie” heet de Kabbala. Ik ken geen andere technieken of meditatie methoden om het juiste streven te ontwikkelen. Voor zover ik weet bestaat zoiets niet. Ik denk dat wat u meditatie noemt, niets meer is dan een fysiologische oefening.

De mens zou dat streven moeten handhaven op een permanente basis, ongeacht het feit dat zijn gedachten en verlangens – obstakels – veranderen. De obstakels veranderen, maar doordat het streven naar één richting uitgaat, is het duidelijk dat het moet veranderen qua kracht en kwaliteit, in overeenstemming met de gedachte, het verlangen of het obstakel waar het mee geconfronteerd wordt.

Het is een compleet systeem en de gevolgen ervan staan in een Kabbalistisch gebedsboekje, die opgebouwd is uit combinaties van tekens en letters die het streven van de Kabbalist weergeven.


125 Trappen

Vr.: In welke mate kun je de 125 trappen van elkaar onderscheiden? Bijvoorbeeld, een Kabbalist die de geestelijke wereld heeft bereikt en op een zekere trap is, laten we zeggen in Biena van de wereld Asieja; is hij zich ervan bewust waar hij zich nu precies bevindt en zou hij nu moeten werken om de eigenschappen van de volgende trap te verkrijgen, in dit geval Chochma van de wereld Asieja?

Antw.: Aangezien zelfs het kleinste deeltje van de werkelijkheid bestaat uit alle andere delen, is het dus gemaakt van tien sfirot. Daarom is er in het allereerste wat iemand bereikt al het bewustzijn van alle bestaan, omdat de hele existentie niet meer is dan tien sfirot, alleen dan 613 maal hoger, duidelijker en scherper.

In andere woorden, wanneer iemand de eerste trap bereikt, kan hij al alle delen van de werkelijkheid waarnemen, maar op een passende manier bij zijn niveau. De drie niveaus van de ontwikkeling van de ziel – zwangerschap, kindsheid en volwassenheid zijn in alle 613 trappen aanwezig.

Natuurlijk is het zo dat als iemand nog niet alle drie de niveaus heeft bereikt op het lagere niveau, hij ze ook niet kan verkrijgen. Maar na de cyclus van zwangerschap, kindsheid en volwassenheid kan iemand al alle situaties begrijpen, zelfs tot aan het einde van de correctie.

Maar het einde van de correctie zelf is onbereikbaar omdat het geen parallel heeft in de lagere trappen. Het einde van de correctie wordt genoemd – de komst van de Messias, nadat het licht de kwade krachten (kliepot) heeft gecorrigeerd.


Een Corrigerend Omringend Licht

Vr.: Waar komt de corrigerende kracht vandaan, en hoe werkt die precies?

Antw.: Om te helpen om een trap hoger te klimmen, verlaagt de hogere trap zijn onderste deel genaamd ACHa”P (ozen chotem pe) tot de lagergelegen trap. Als gevolg daarvan realiseert men zich hoe men zich zou moeten veranderen, hoe men gecorrigeerd zou moeten worden en waar hij de kracht vandaan moet halen.

De correctie wordt verricht door het omringende licht, aangezien er in het lagere geen scherm is om het licht te ontvangen. Denk er maar over na: Als het zou kunnen, waarom zou het dan gecorrigeerd moeten worden? De correctie komt altijd van een hogere trap waar de lagere trap naar toe zou moeten stijgen, dit is wanneer het nog niet gecorrigeerd is. Daarom is de correctie altijd van buiten, door een hogere kracht die werkt als een omringend licht.


Scherm – een Geestelijke Beslissing

Vr.: Een scherm geeft aan de ziel de mogelijkheid om beslissingen te maken in de geestelijk wereld. Heeft een persoon in deze wereld een soortgelijk instrument waar het op kan vertrouwen?

Antw.: Iemand in onze wereld weet nog niets omdat hij blind en tastend in het duister is. Hij zou uitsluitend datgene moeten doen wat hem naar de hoge wereld brengt, namelijk om een scherm te verkrijgen. Hij kan niet van tevoren zijn toestand inschatten en beslissingen maken, omdat hij nog geen scherm heeft ontvangen, dit is de kracht van de Schepper. U verkrijgt een scherm als gevolg van het effect van het licht op de wens.

Vr.: Hoe kunnen we een scherm verkrijgen als we geen licht hebben?

Antw.: Er is een verborgen effect in het licht en zijn invloed kan worden opgewekt door het lezen van ware Kabbalistische teksten. Het scherm wordt verkregen door het studeren van de teksten en door het contact met de rabbi. Lees daarom ware Kabbalistische teksten, omdat zelfs als we ze niet zouden begrijpen, zij ons helpen om verder te komen in de goede richting.

Het verborgen licht heeft invloed! Dit is zo, omdat alleen na reusachtige inspanningen een persoon het effect van het verborgen hoge licht kan verwerven. Dit effect zal hem de kracht geven om weer afgeleverd te worden, om uit te gaan in de geestelijke wereld, naar de werkelijkheid van het waarnemen van de Schepper, om zijn allereerste scherm te verkrijgen, en om te handelen om de Schepper een plezier te doen, wat het tegenovergestelde is van de intentie om voor jezelf te ontvangen.

Vr.: Waarom wordt de Schepping “Bestaan uit Niets” genoemd?

Antw.: In het begin van de schepping is Malchoet een punt, een zwart punt, op het witte licht. Daarna verspreidt het punt zich en strekt zich uit over het gehele witte licht en corrigeert zich op zo’n manier dat het net zoals het licht zelf, licht begint uit te stralen. Deze Malchoet wordt Bestaan uit Niets genoemd omdat daarvoor voor de schepping de “wil om genot te ontvangen” nog niet bestond, nog niet gevoeld werd. Wanneer men begint te voelen dat zijn hele natuur een wens is om genot te verkrijgen in dat licht van de Schepper, wordt hij beschouwd als een wezen.


Pogingen om het Geestelijke te Voelen

Vr.: Ik probeer om beperkingen te voelen, het scherm en de gecorrigeerde wens. Is het mogelijk om deze toe te passen in het dagelijkse leven?

Antw.: Alles wat je denkt toe te kunnen passen, pas dat toe. Kijk anders om u heen. Het is niet belangrijk dat u achteraf terugkijkt en weet dat het niet volledig waar is. Leen verkeerde analogieën, het maakt niet uit. In onze wereld is alles toegestaan, omdat deze wereld er is om te leren en de fouten die hier gemaakt worden, worden niet gezien als fout.

Vroeger, toen papier nog veel geld kostte, liet men kinderen met een griffel op een stuk lei schrijven totdat ze wisten hoe ze het goed konden gebruiken. Op elk niveau krijgt men een nieuw beeld van de wereld te zien. Elke nieuwe stap, is een weigering van de vorige.

Daarom moet u uw zonden en fouten in de juiste verhouding nemen en ze corrigeren, anders kunt u niet stijgen tot de Schepper. Wanneer u uw wensen met de juiste intentie gebruikt, zult u stijgen tot de meest perfecte en eeuwige staat.


Vertrouwen en Geloof

Vr.: Angst voor teleurstellingen weerhoudt ons ervan om gelukkig te zijn in het heden. Houdt het ook mijn ontwikkeling tegen?

Antw.: Voor Kabbalisten is de aanval een voortdurende operatie. De angst is niet angst zelf, maar een angst dat het gevolg is van een gebrek aan de mogelijkheid om het doel te voelen. Het voelen van het doel wordt “Geloof”genoemd. Het is dit geloof dat u het vertrouwen geeft om de pijn onderuit te halen.

Alleen naar de mate dat de discipel in zijn gedachten de grootheid van het doel van de schepping kan verheerlijken, wordt hij een wezen en gehoorzaamt hij aan het doel van zijn leven. Daarom is het zo dat als wij werken aan het doel, niets ons eng lijkt. Naast wat er belangrijk is aan het doel, is de connectie ervan met de Schepper.

Uiteindelijk is de Schepper Zelf het doel! Als u onophoudelijk streeft om het doel te bereiken, als u alle gedachten over Hem in uzelf naar Hem toe zendt, kunt u werkelijk alles aan. U verkrijgt zelfvertrouwen en de angst is weg. Er kunnen geen teleurstellingen zijn als het perfecte en het eeuwige u naar Hem toe leiden. Het enige dus wat u hoeft te doen is eisen om Hem te voelen!


Het Ontwaken van het Voelen

Vr.: Al vanaf dat ik een kind was, voelde ik dat mijn gevoelens niet echt waren. Zij ontwaakten in mij een gevoel van verveling en een wens om aan ze te ontsnappen. Ik wil iets echts voelen!

Antw.: Het is een juiste schatting van de wereld die wij voelen. De wereld wordt niet gevoeld zoals hij is, maar meer als een droom, zoals Koning David schreef: “Toen de Here de gevangenen van Sion deed wederkeren waren wij als degenen die dromen” (Psalm 126 vers 1). Wanneer de Schepper ons naar Hem terugbrengt, zullen we voelen dat tot die tijd wij ons als het ware in een droom bevonden.


Onnodige Angsten

Vr.: Is er iets dat ik niet zo moeten ‘aanraken’ als ik aan mijzelf werk?

Antw.: Ik begrijp die angsten en zorgen niet omdat tijdens het bestuderen van de Kabbala kunnen we iets gevaarlijks ‘aanraken’, iets ver buiten ons begrip, en we kunnen zelfs vallen naar gevaarlijke plaatsen. Alleen een complete onthulling van het universum verandert de innerlijke wereld van iemand.

Het dwingt hem om te veranderen omdat hij niet langer tegen zichzelf kan liegen en een overwogen verschuiling van zijn kant zorgt voor een innerlijke overeenkomst, dat het hele proces van veranderen en geestelijke ontwikkeling stopt.

Toen ik voor het eerst begon om te studeren met mijn rabbi, Rabbi Baruch Ashlag, was ik er verbaasd over hoe diep een mens moet graven, om alles aan het licht te stellen, om voor niets bang te zijn (alhoewel het erg onplezierig kan wezen) om vervolgens aan de Schepper te vragen om nog dieper te mogen kijken…


Geestelijke Stijgingen en Afdalingen

Vr.: Wat betekent het dat de ene afdaling een andere afdaling als gevolg heeft en dat ik ertussendoor geen stijgingen voel?

Antw.: Wanneer iemand naar elke toestand kijkt als een afdaling, wat inhoudt dat hij overal ontevreden mee is, is dat een uitstekende toestand, omdat als hij tevreden was met zijn toestand, dan zou hij stoppen en het beste zou zijn als hij niet zou stoppen tot het einde van de correctie!

Maar als het een lange van is, hoe kan het dan dat het gevoeld wordt als aparte afdalingen, zonder stijgingen tussen hen in? Het moet zo zijn dat het stijgen wordt gevoeld als aparte verschillende stijgingen omdat het verband houdt met verschillende dingen: strevingen, de vorm van genot, het gevoel van teleurstelling in vorige doelen, het geven van nieuwe betekenissen aan oude waardes.

In het algemeen zijn dit uitstekende toestanden. Door hen worden de wensen gecreëerd, de vaten waarin de Schepper wordt ontvangen. Want eigenlijk is er niet meer tegenovergesteld aan de mens dan de Schepper, dus uiteindelijk wordt de Schepper alleen maar waargenomen in de tegenovergestelde gewaarwording van onze gewaarwordingen naar onszelf toe.


Vast blijven zitten met het Stijgen

Vr.: Tijdens een geestelijke stijging – wanneer je zou moeten denken aan een lagere toestand, houdt dat in dat je jezelf kunstmatig moet verlagen tot dat niveau?

Antw.: Alleen de kwade krachten dwingen iemand om te lijden en “om zijn eigen vlees op te eten”. Nooit en te nimmer zou u moeten zoeken voor lagere toestand, omdat men zich bevindt waar zijn gedachten zich bevinden. Hoe lager iemand is vastgebonden aan een bepaalde toestand, hoe verder die persoon verwijderd is van de Schepper. Als bijvoorbeeld, omwille van mijn geestelijke vooruitgang ik van een klif zou moeten worden gegooid – laat het Hem doen, want ik zou dicht bij Hem moeten willen zijn, ten koste van alles.

Vr.: Is het waar dat in een lagere toestand het goed is om mijzelf eraan te herinneren aan goede toestanden?

Antw.: Nee. Het is niet goed om jezelf eraan te herinneren hoe goed u zich voelde toen u steeg, omdat u al vanaf dat punt bent gevallen en als u nu weer zou stijgen door uzelf te herinneren aan de stijging, is het geen correctie of een nieuwe onderscheiding. Kwalitatief gezien is uw huidige graad niets beter dan uw vorige.

Daarom kunt u het beste zoeken naar nieuwe redenen om te stijgen, om nieuwe manieren te vinden om de grootheid van de Schepper te waarderen, het doel van de schepping, de nietigheid van je eigen toestand etc.


Hoe voorkom ik het Vallen?

Vr.: Het is waarschijnlijk onmogelijk om vallen uberhaupt te vermijden, maar is het mogelijk om het vallen te voorspellen? Per slot van rekening val je niet plotseling. Als dit waar is, is het dan niet misschien mogelijk om te proberen om niet te vallen, of om het op zijn minst makkelijker te maken? Kan de poging om het vallen te voorkomen mij in toekomstige toestanden ook helpen?

Antw.: Er is geen geneesmiddel voor afdalingen en er kan er niet een zijn, omdat een afdaling een val is in nieuwe verlangens van zelfontvangst. Dit zal, wanneer het gecorrigeerd is, u naar de volgende trap brengen. Elke “volgende trap”, wat een hogere trap inhoudt, is anders dan zijn vorige in de zin van dat u een sterkere wens ontvangt en als gevolg daarvan is de kracht van correctie “voor de tevredenheid van de Schepper” meer intens.

Er wordt wel gezegd dat “heiligheid wordt alleen maar meer en nooit minder”, maar voorafgaande aan de correctie, lijkt elke nieuwe wens met de intentie “voor mijn eigen genot” als een val voor ons, ondanks dat die specifieke toevoeging, eenmaal gecorrigeerd, voor ons de oorzaak zal lijken van de stijging.

De nieuwe wens wordt ontvangen wanneer we vallen in de voorraad van wensen van genot, die in ons is door de natuur van onze schepping. Alleen dan beginnen wij weer langzaamaan er mee te leven en het te corrigeren. Dit is waarom het vallen in feite de ontvangst is van de essentie van correctie. Ondanks dat is het mogelijk om het vallen in vele gevallen te vermijden, wat inhoudt om de nieuwe ongecorrigeerde wensen te ontvangen, maar zonder de geestelijke afwijzing en het verlies van het contact met de Schepper.

Dit gaat via een andere methode: U controleert bewust uw toestand, wat betekent dat u er voor kiest om er zelf naar toe te gaan en om een sterkere wens van genot te ontvangen, om uw contact met de Schepper sterker te maken.

De methode is om in uzelf tekorten in uw intenties te zoeken, als u nog aan het stijgen bent en op die manier de behoefte, om te wachten op de Schepper om u in deze wensen te laten vallen, vermijdt.

Rabbi Baruch Ashlag vertelde eens een verhaal over een oude man die voorovergebogen liep alsof hij naar iets zocht, omdat hij wist dat er nog steeds veel wensen met de intentie voor zelfontvangst waren, die hij nog moest confronteren om ze te corrigeren en daarmee dus te stijgen. Men beschrijft zijn eigen toestand aan de hand van zijn gevoel.

Daarom kan men en zou men moeten streven om een oplossing te vinden voor een situatie die hij bestempelt als een val. Immers, men is waar zijn gedachten zich bevinden. Maar afgezien van dat is een val elke gedachte die niet van de Schepper is, maar van andere dingen. Het hoeft geen slecht gevoel te zijn van depressie, zoals wij erover denken.

In andere woorden, een val kan zijn wanneer een persoon zich in een goede gemoedstoestand bevindt, met de intentie om van het leven te genieten, maar zonder het contact met de Schepper en zonder met het doel van de schepping. Daarom is het begin van een val wanneer een mens zichzelf op de top waant.

Plotseling, in die gelukzalige toestand, verbreekt hij de connectie met de Schepper en geniet simpelweg van zijn geluk. Precies op dat moment, onbewust en oncontroleerbaar, begint hij te vallen. Hij geniet nog steeds van zichzelf, maar beseft al dat hij is gevallen. Leer dus van deze oude man, die wanneer hij nog aan het stijgen is, al vooruit zoekt naar mogelijkheden om zijn toestand te verbeteren.

Hij begint zijn gedachten te bekritiseren en zijn connectie met de Schepper, vooral als hij gevuld is met het licht van wijsheid, maar omdat hij zo hard zijn tekorten wil vinden (in de intentie “voor de Schepper”), valt hij niet, omdat hij alle gedachten die niet van de Schepper komen, als ze komen, corrigeert opdat hij verder stijgt.


Deze website kabbalah.info wordt onderhouden door de
Nederlandse afdeling van
"Bnei Baruch"

Copyright ©1996. Bnei Baruch. All rights reserved.