KABALA

Kabala – tā ir zinātne par augstāko, garīgo pasauļu, no kurām viss nonāk mūsu pasaulē, izzināšanu.
Mācoties Kabalu, cilvēks izprot cēloņus visam tam, kas notiek mūsu pasaulē,
iegūst spēkus un zināšanas, lai vadītu savu likteni, sasniedz absolūtas un visaptverošas zināšanas.
Kā cilvēks nevar eksistēt mūsu pasaulē nezinot dabas likumus,
tā arī cilvēka dvēsele nevarēs eksistēt nākotnes pasaulē, neiegūstot zinâšanas par to.
Veikt pirmos soļus ðšo zināšanu apgūšanā Jums palīdzēs šeit apkopotā informācija.


 

  Uzruna lasîtâjiem Ari dzejolis "Dzîvîbas Koks" (Pirmâ grâmata)
  Jautâjumi un atbildes Kabala - pamattçzes (Pirmâ grâmata)
  Kabalistiskâ mûzika Starptautiskâ Kabalas akadçmija Latvijâ
  Veikals  
 

 

KABALA - PAMATTÇZES

     
  1. Ievads 10. Pçcvârds grâmatai "Zoar"
  2. Laiks rîkoties 11. Kabalas valoda
  3. Toras noslçpumu izpauðanas noteikumi 12. Grâmatas "Zoar" ievads
  4. Kabalas bûtîba 13. No grâmatas "Zoar" priekðvârda
  5. Toras uzdevums 14. No grâmatas "Talmud Eser aSfirot" priekðvârda"
  6. Toras iedoðana 15. Daži kabalistiski jēdzieni
  7. Pilnîba un pasaule 16. Diagrammas
  8. Personîbas neatkarîba 17. Pçcvârds
  9. Reliìijas mçríis un bûtîba  


The main page of the site

Ðeit apkopotâ informâcija ir òemta no rava M.Laitmana, organizâcijas "Bnei Baruh" vadîtâja, grâmatâm.
Organizâcijas adrese: P.O.B 584 Bnei Brak 51104 Israel
E-adrese: bnei-baruch@kabbalah.info

 

Hindi | Macedonian | Chinese | Korean | Swedish | Czech | Hungarian | Amharic | Norwegian | Finnish | Croatian

The website kabbalah.info is maintained by
the
"Bnei Baruch" group of kabbalists

Copyright © 1996-2010. Bnei Baruch. All rights reserved.