Een methode voor het ontwikkelen van wensen

Vandaag de dag weten maar weinigen, wat de geheime leer Kabbala voorstelt. Mensen verwarren de Kabbala met religie, met mystiek, met esoterie, met het sjamanisme e. d. Wij hopen met onze publicaties helderheid te brengen in deze kwestie.

In dit artikel publiceren wij antwoorden van onze leraar Kabbala op de vragen van onze lezers en cursisten over het verband tussen de Kabbala de verschillende methoden en andere leren.


Vr.: Het lijkt mij, dat het uiterst interessant zou zijn om een serieuze en diepe analyse te geven van oosterse leren en hun verhoudingen met de Kabbala, waarbij niet een geleerde dat zou doen, maar juist een kabbalist – een insider dus.

Het verschil tussen alle leren van de wereld en de Kabbala bestaat daarin, dat zij opgebouwd zijn om wensen te vernietigen, of, op zijn minst, om hun radicale vermindering. Doch men mag de wensen niet vernietigen, immers zij behoren tot onze natuur, dat is het enige, wat de Schepper schiep. Juist door het niveau van wensen onderscheiden mensen zich van, dieren, vegetatieve en levenloze natuur.

Allerlei verschillende wensen geven kleur (een tintje) aan het licht, verschillende frequenties aan trillingen, en een scala aan smaken. Verschillende niveaus van wensen bepalen de toestand van de objecten van onze wereld: vaste stoffen, vloeibare, gasvormige of stoffen in de vorm van plasma.

De allergrootste wensen in het heelal bevinden zich in de mens en juist zij gebruiken hun wensen om zich te ontwikkelen, opdat zij groeien. Daarom, indien een mens zijn wensen beperkt, dan reduceert hij zich als het ware van het niveau “mens” tot het niveau “dier” en nog verder – tot het “vegetatieve” niveau of helemaal tot het “levenloze”. Natuurlijk, hoe minder wensen, des te meer rust, maar tot steen worden kan toch niet het doel van de mens zijn.

Hoewel yogi’s erop pochen. Natuurlijk, ondervinden zij een gerief, wanneer zij alle wensen in zichzelf onderdrukken, totdat zij zelfs hun adem gedurende vele minuten vast kunnen houden. Maar in een zulk geval is de meest comfortabele toestand – de toestand van steen, immers die heeft niets nodig. En het is beter om berhaupt niet te bestaan… Alle “geestelijke” methoden zijn daar opgebouwd, om minder te eten, om afgelegen plaatsen te gaan bewonen, om zich van allen af te scheiden, minder te ademen, zichzelf tot het niveau van een plant omlaag te halen, en zelfs tot het levenloze: u kunt een yogi in de grond begraven – en hij zal leven. Kunt u uw voorstellen, in hoeverre het egoïsme daarmee gedood wordt! Alleen aan één gedachte te denken – d.w.z., alles is er gericht om de mens in alles te beperken.

Maar daarbij wordt niet het doel van de schepping bereikt om “Aan de Schepper te gelijken”, maar er wordt een nietig klein comfortabel bestaan op het laagste niveau bereikt, gelijk een steen of een plant. Aangezien de wensen onderdrukt worden, vervreemdt de mens zich van de omgeving en neemt zijn innerlijke psychologische waarnemingen voor de hoogste luciditeit aan.

De Kabbala beweert, dat alleen de verdere ontwikkeling van het egoïsme onder invloed van onreine werelden en zijn correctie door reine werelden, de mens in staat zal stellen om de hele door de Schepper geschapen egoïstische wens zich eigen te maken en correct te gebruiken.

Juist het toevoegen van het geestelijke egoïsme (onreine krachten) aan zijn oorspronkelijk, aards egoïsme, zodat er onophoudelijk datgene voorhanden zou zijn, wat men dient te corrigeren, stelt de mens in staat om steeds grotere natuurkrachten meester te worden en haar (de natuur) te besturen. Het stelt hem in staat om een toestand te bereiken, waardoor de mens boven het hele universum komt te staan en niet eronder.

Maar indien een mens geen strijder is, niet bereidt is om zijn natuur omwille van het bereiken van het doel van de schepping te corrigeren, dan geven de oosterse methoden van zelfbeperking hem een snelle waarnemingen van comfort en voldoening.

De Kabbala beschouwt zo’n aanpak als een vlucht uit de realiteit, te vergelijken met drugs. Het is bekend, dat de kenners van deze andere leren de Kabbala erkennen als een bijzondere methode, als de hoogste leer.

Het principe van de Kabbala is volkomen tegengesteld aan alle andere methoden en religiën: men mag zijn egoïsme, zijn wensen zoveel mogelijk ontwikkelen. Dat is een paradox, maar juist het egoïsme leidt tot de correctie van de natuur van de mens, tot de ware volmaaktheid en vulling.

De Kabbala zegt ons, dat men de Schepper kan ervaren juist door de gebruikmaking van de wensen, waarbij men ze in generlei geval vernietigt, doch alleen de intentie van hun aanwending verandert. Alle waarnemingen van andere methoden zijn opgebouwd op het verdrukken van het egoïsme, wanneer de mens, door zijn “Ik” te verdringen, als het ware, van buiten iets geestelijks ervaart. Daarom ligt het belangrijkste verschil hem in het gebruik van “Ik”.


Vr: Kan men van tevoren enige gegevens ontvangen ten behoeve van een keuze van de een of andere methode?

Dat is onmogelijk en de mens dient alleen volgens de stem van zijn hart te kiezen. En diegene, die reeds in de geestelijke wereld binnen is gekomen, ziet het verschil in de wortels van allerlei geloven, religiën aan de ene kant en de Wetenschap Kabbala aan de andere.

Daarom raad ik aan om inspanningen te leveren ten behoeve van het binnenkomen in de geestelijke wereld en zich zelf ervan te vergewissen, maar daarvóór lijken allen methoden op elkaar.


Vr.: Ik zag in de winkels een gigantische hoeveelheid aan kabbalistische literatuur. In het voorwoord beloven vele auteurs om alle geheimen van de Kabbala te onthullen. Er zijn vele centra voor het bestuderen van de Kabbala, zelfs centra, die hetzelfde materiaal gebruiken als u.

Dat getuigt van het feit, dat het nu een periode is voor de verspreiding van de Kabbala. Het doet er niet toe welke materialen over de Kabbala te koop zijn. De volgende fase zal zijn: het ontdekken van de ware bronnen in deze massa aan materialen.

Mensen zullen het leugenachtige wegwerpen en dan zal de onthulling van de ware Wetenschap Kabbala aan allen in de wereld plaatsvinden – de onthulling van de Schepper aan de mens in de zin van de gelijkenis van de mens aan de Schepper.

Terstond zullen dan diegenen, die daar nog niet rijp voor zijn wegvallen, zij die waarlijk wensen zullen aan het licht komen. Zo zijn de wegen van de Schepper voor het besturen van deze wereld: juist via massa’s en door de onthulling uit geestelijk lageren.

Daarom begroet ik in deze fase alle handelingen ter verspreiding van zelfs de meest wilde bedenksels over de Kabbala, zelfs als zij dat omwille van het behalen van eigen winst doen. In de regel allerlei typen “centra” bestuderen “hun eigen bronnen”, maar niet de ware, originele, aangezien zij geen klassieke kabbalistische opleiding hebben.


Vr.: Wij weten, dat er mensen zijn, die de toekomst voorspellen, die op afstand zien, die door aanraking genezen, die uit hun astrale lichamen treden. Wat denkt u daarover? Wat kan de Kabbala mij daarvoor in de plaats geven?

Alles, waar u over spreekt – zijn psychologische waarnemingen van de mens in onze wereld, en er is niets in deze waarnemingen wat boven onze wereld uitsteekt! Generlei genezingen en “wonderen”, waarzeggingen en voorspellingen die enige betrekking tot de hogere werelden, tot de Kabbala hebben. Omdat de hogere wereld – dat is alleen de Schepper, en de Kabbala is de methode voor het verband met Hem.

Aan de andere kant, bestaat er in de werkelijkheid een invloed van het ene levende lichamen op het anderen, gedeeltelijk op het onderbewuste niveau. Maar dat vindt allemaal plaats in de egoïstische wetten van onze wereld, zij het op fijnere lagen ervan. De Kabbala biedt aan de mens het evidente bestaan in beide werelden, alsmede het bestuur over wat er met alles gebeurt.


Vr.: Hoe is uw houding tot de reïncarnatie en andere vormen van leven in het heelal?

Zoals de grote kabbalist van de vorige eeuw J. Ashlag, de auteur van het commentaar bij het boek Zohar schrijft, vertegenwoordigt elke generatie van zielen een voorafgaande generatie in nieuwe lichamen.

Dat roept de ontwikkeling van de mensheid op: de zielen van generatie tot generatie vergaren ervaring en datgene, wat in de huidige generatie ons als nieuw onthuld wordt, zal in de volgende generatie al binnen in de mens “zitten”. En dat als een feit, als een natuurlijke, evidente kennis, die boven alle twijfels verheven is.

Daarom zijn de kinderen wijzer dan hun ouders. De kringloop der zielen bestaat, maar de kringloop van lichamen bestaat in geen geval. Het proces van de kringloop der zielen wordt begrepen uit de bevatting van de hoge wereld door het bestuderen van de Kabbala.

In de hoge wereld gaan de van hun lichaam vrije zielen en de zielen van kabbalisten met elkaar om, waarbij de lichamen hen niet verhinderen om zich tegelijkertijd in onze en in de hogere werelden te bevinden. Daarom zien de kabbalisten de ware begrippen en wetten van de verplaatsing der zielen (kringlopen).

Wat betreft andere vormen van het leven in het heelal – de Kabbala zegt ons, dat geen enkel ander leven bestaat, wij zijn alleen! De mens zou wensen om nog iemand in dit heelal te ontdekken. Dat heeft hij nodig als steun. Maar behalve ons kan men alleen de Schepper vinden! Door de Kabbala te bestuderen weet ik (!), dat er geen aan ons gelijken zijn, bij wie een doel gesteld zou zijn, zoals het door de Schepper voor ons gesteld is.


Vr.: Zijn er in het bestuderen van de Kabbala, in het bereiken van haar diepten, en in het werken aan het verbeteren van de wereld in de naam van de Almachtige, rituele aspecten van de activiteit, behalve de uitvoering van voorschriften, indien men deze al tot rituele kan rekenen?

De Kabbala bevat in zichzelf geen rituelen, uiterlijke, mechanische handelingen! Daarom, indien u een of andere rituele ziet – dan kan dat alles zijn, maar geen ware Kabbala! Evenmin, als een willekeurig gegoochel met betekenissen van woorden, met beelden van sefirot (emanaties van lichten).

Elke afbeelding kan niet meer zijn, dan een toegepast materiaal ter illustratie van iets. De Kabbala is de individuele bevatting van de Schepper voor elke mens persoonlijk. Daarom, indien men wenst om u een camee of een bijzondere amulet te verkopen – dan zal dat de verkoper helpen. Dat kan ook u helpen, maar puur psychologisch, mits u in de kracht van de amulet gelooft. En niet meer.

In de Kabbala bestaat geen mystiek, evenmin als in elke andere wetenschap. En de Kabbala is wetenschap. Het is de natuurkunde over het hele heelal, en niet alleen over onze wereld, zoals andere wetenschappen. Het vervullen van voorschriften dient niet als een ritueel verricht te worden, maar slechts als het noodzakelijke, naar de aanwijzing van de Schepper, een handeling!

Alleen daarom, omdat de Schepper heeft aangewezen, dat u dat doet. Daarbij dient men zich niet op een dwaalspoor te brengen, niet tegen zichzelf te zeggen, dat het helpt om geestelijk vooruit te gaan! De vooruitgang is mogelijk uitsluitend door de wens om u intenties te corrigeren, en niet om mechanische handelingen te verbeteren.

Al u strevingen, wensen en inspanningen richt u slechts op één ding – opdat alle gedachten, intenties en plannen onophoudelijk beginnen en eindigen met de Schepper, met de gedachte aan Zijn bestuur over u, over uw wensen, over uw gedachten aan Hem. Met de gedachten, dat Hij overal is en dat bent u ook, juist op die momenten, dat u eraan denkt.


Vr.: Welk verband bestaat tussen de Kabbala en de parapsychologie?

Tussen de Kabbala en de (para)psychologie bestaat geen verband. Door al zijn experimenten met de psyche komt de mens niet buiten de perken van de gewone psychologie uit. In het fysieke en het mentale lichaam van de mens bestaan nog veel onontdekte aspecten.

U kunt dat het geheime noemen, omdat het voor ons nog verborgen blijft. Eveneens als in de wetenschap, zo ook de techniek van de vorige eeuw, konden vele krachten en wetten van de natuur onthullen.

En datgene, wat voor ons toen het geheime was, werd nu evident, zo zal de wetenschap ook in de toekomst nog vele huidige geheimen onthullen en zij zullen ophouden geheim te zijn. Met een gewone wetenschap kan men alles ontdekken, behalve de hoge wereld.

Maar de Kabbala heet de geheime wetenschap, omdat zij voor de niet-kabbalisten altijd geheim blijft. Omdat het de wetenschap is over de hoge wereld, die men met wetenschappelijke methoden en gereedschappen niet kan onthullen, doch uitsluitend door zich de eigenschappen van die wereld eigen te maken.

Zoals in onze wereld het geval is: wij ervaren haar door onze eigenschappen, en hadden wij andere eigenschappen, dan hadden wij iets anders waargenomen. Zodat voordat wij de eigenschappen, de sensoren verkrijgen, die de hoge wereld waarnemen, zullen wij haar niet kunnen voelen.

Zoals in onze wereld al onze gereedschappen en de wetenschap alleen onze zintuigen uitbreiden, maar niet iets kwalitatief nieuws onthullen. Dat komt, omdat aan het einde van alle gereedschappen en conclusies de mens staat, die dat aanneemt, daarom zal geen enkele wetenschap ons in staat stellen om een kijkje te nemen in de hoge wereld.

Alleen een rechtstreekse verkrijgen van dienovereenkomstige geestelijke zintuigen, naar de analogie met onze 5 zintuigen, zal dat mogelijk maken.


Vr.: Zijn alle leren schadelijk, brengen modieuze leren allen schade toe?

Wij, kabbalisten, verbieden niets, wij zijn geen voorstanders, om “alle boeken te verzamelen en te verbranden”, omdat wij menen, dat hoe sneller de mensheid al zijn onjuiste wegen zal doorlopen, des te sneller zal hij begrijpen, dat alleen onze weg de ware is. Het is onmogelijk om zich te vergissen!

Daarom, hoe meer onzin en lelijkheid onze lezers in vergelijking met onze leer zullen zien, des te sneller zullen zij dat inzien, des te beter is het. En diegenen, die het nog niet uitmaakt, dient er wijs uit te worden.


Vr.: Hoe verhoudt de Kabbala zich tot voorspellingen?

De algemene en de aanhoudende dwaling van absoluut allen bestaat eruit, dat de Kabbala zich zogenaamd met voorspellingen van de toekomst bezighoudt, met onthullingen van

het verleden en onderzoek van het heden. De Kabbala is per definitie, de onthulling van de Schepper aan de mens in deze wereld, en niet na de dood!!!

Ik schroom niet om mee te delen, dat na de dood in het geheel niet dat plaats vindt, wat de mens zich voorstelt…Natuurlijk, als gevolg van de onthulling van de Schepper, begrijpt de mens de hele schepping en haar bestuur, de oorzakelijkheid van alles, wat zich voordoet. Dat is het directe gevolg van de bevatting van de Schepper.

Maar de Kabbala houdt zich nooit met enige vorm van voorspellingen bezig. En datgene, wat aan kabbalisten over de toekomst bekend is, openbaren zij niet. Daar bestaat een direct verbod op. Indien een grotere kennis, dan waar de mens over beschikt voor hem zinvol zou zijn, dan zou de Schepper dat aan ons openbaar maken.

Maar die is voor ons schadelijk. Deze kennis ontneemt ons van de vrijheid, van de wil en de mogelijkheid voor de correctie. Daarom is in de Thora direct aangewezen: “u zult u met waarzeggerij niet bezighouden, dood en verbrand alle tovenaars”.


Vr.: Gelooft u in de komst van de Masjiejach (Bevrijder)?

De Masjiejach – dat is licht, dat trekt de mens tot dat center aan, tot de Schepper, waarin hij dient terug te keren. Tot elke mens komt zijn Masjiejach. Het wordt gesproken over een afzonderlijke Masjiejach voor elke mens, d.w.z. over het afzonderlijke licht van de correctie voor eenieder.

En er wordt gesproken over het algemene licht, dat de hele mensheid op een ander, hoger niveau van het bestaan verheft. Van buiten in onze wereld zal daarbij niets veranderen, alles zal zo zijn, als gewoonlijk, maar innerlijk zal de hele mensheid hoger komen.

Dat is de innerlijke opleving, wanneer de mensen zullen voelen, waar zij zijn, dat zij in werkelijkheid in het hele heelal bestaan, wanneer zij geen tijd, geen dood zullen voelen.

Het fysieke lichaam zal niet van betekenis zijn, er zal geen ervaring zijn, dat ons bestaan ermee verbonden is. De mensen zullen zich met hun ziel identificeren. Dat is datgene, wat zich praktisch bij kabbalisten voordoet. Voor wie het hogere heelal waarneemt verliezen lagere structuren elke relevantie.

Het licht, dat de mensheid geestelijk verheft, heet “Masjiejach”, het licht van de Schepper. Onder de Masjiejach wordt geen mens bedoeld. Natuurlijk, zullen er opvoeders zijn, mensen, die de massa’s geestelijk zullen opvoeden, hen uiteenzetten, wat de geestelijke weg inhoudt. Dat zijn de vertegenwoordigers van de Masjiejach.


Vr.: Bestaat er dood vanuit het gezichtspunt van de Kabbala?

De dood bestaat niet. Stel u voor, dat u behalve dit leven, nog een ander leven begon waar te nemen, waarin u eveneens participeert. Alleen dit tweede leven was voor u vroeger verborgen. U voelt niet, dat u tevens daarin leeft.

En opeens begint u ervaren dat u nog ergens leeft, in een ander systeem van verhoudingen. En dat wordt voor u dermate belangrijk, dermate evident, fel, krachtig, dat dit leven terugtreed uit het eiwit-lichaam, dit heeft in het geheel geen betekenis.

Wanneer een mens begint de geestelijke wereld waar te nemen, verplaatst zich bij hem het centrum van het leven. Er vindt een herwaardering van waarden plaats, hij begint het leven in een heel andere omvang waar te nemen. De toestand van dit zijn leven en het afsterven van het lichaam lijkt op het verwisselen van een overhemd, zei mijn rabbi Baruch Ashlag.


Vr.: Wat gebeurt er met een mens, die geen kabbalist is en dood gaat?

Wat gebeurt er dan met hem? Indien hij kabbalist was en een of ander geestelijk niveau bereikte, dan bevindt hij zich reeds tijdens zijn leven in een andere omvang en hij begrijpt wat, waar en hoe. Bij hem zijn er contacten op alle niveaus van het heelal.

Maar indien een mens zich niet bezig hield met de Kabbala en stierf, nam hij afscheid van zijn lichaam, welk niveau ervaart hij dan? Het meest minimale, ongeveer dat, welk diegenen beleven, die een klinische dood beleefde en de ontmoeting met het licht hadden.

Het is dan de sensatie van de bevrijding uit de boeien van ons biologisch lichaam, en niet meer. Kabbalisten nemen in dit evident leven miljoenen malen meer waar, dan gewone mensen in hun “hiernamaals” toestand.

De Kabbala is ons van boven gegeven. Dat is de algemene wet van de schepping, op welke manier kan men genieten. De Schepper schiep de mens en gaf hem de gebruiksaanwijzing hoe te leven. Het leven voor ons is het ontvangen van genietingen.

Daarom heet de instructie voor het bestaan van de mens Kabbala – de leer over datgene, hoe een genieting te ontvangen. Omdat er een bepaalde zeer strenge regel bestaat voor het ontvangen van een genieting. Immers de Schepper wenst om de mens niet gewoon tot een genieting te brengen, maar tot de eeuwige, volmaakte genieting!

Kabbala, een wetenschap of religie?

Velen beschouwen de Kabbala als religie of als een deel van een religieuze traditie en brengen er hun negatieve houding op over en vergelijken het met een door een religie voor hen onbegrijpelijke verrichting en opgelegde beperkingen. Lezers en cursisten vragen de Kabbala leraar om dit verschil uit te leggen.


Vr. Waaruit bestaat de gelijkenis en waaruit het onderscheid tussen Kabbala en religie?

Elke religie is gebouwd op het gegeven dat er wel eens een profeet is geweest, een mens, die een verbinding had met de Schepper, de profeet verspreidde de kennis/inzichten, die hij had verkregen door zijn verband met de Schepper, onder de mensen. Dit gegeven vindt je in elke religie terug.

Alles gaat uit van een hoge openbaring, van de onthullingen van de Schepper aan een profeet, of stichter van een religie. De Kabbala is echter een methode die je leert hoe wij de weg tot Schepper kunnen vinden , een methode die elk mens kan gebruiken, om zelf, zonder bemiddelaars, het verband met de Schepper te bereiken.

Mensen, die dat bereikten, zetten hun weg in een methodologische vorm uit, door het volgen van die weg kan iedere aardbewoner een profeet worden, die “spreekt” met de Schepper. Begrijpelijk, dat deze mensen niets zien in een specifieke religie, omdat hun verband met de Schepper is gegrond op een persoonlijke openbaring en niet op dogma’s en door de eeuwen heen opgehoopte tradities.

De Kabbala heet wetenschap, de “Chochmat haKabbala”, omdat zij de wegen onderzoekt van het onthullen van de Schepper door schepselen en allen die de Kabbala bestuderen deze weg onderwijst.


Vr.: En toch, op basis van welke kenmerken kan men de Kabbala tot een wetenschap rekenen?

De Kabbala houdt zich niet bezig met onderzoekingen van onze wereld, maar alle wetenschappen van onze wereld zijn gebaseerd op de Kabbala. Dus indien u de Kabbala kent, dan ziet u, hoe de hogere, geestelijke krachten tot onze wereld neerdalen en in onze wereld in verscheidene manifestaties uiteenvalt, welke manifestaties door ons fysieke, chemische, biologische, verstandelijke of morele processen en verschijnselen worden genoemd.

Aangezien wij niet in staat zijn om alle verschijnselen te samen te bestuderen, vormen wij, door elk ervan te bestuderen, afzonderlijke wetenschappen. Deze manier van indelen van de wetenschappen is puur voorwaardelijk. In feite is alles onderling met elkaar verbonden, het object van onderzoekingen is eigenlijk gemeenschappelijk. Alleen verdelen wij het zodat het voor ons gemakkelijker is om het te onderzoeken.

De Kabbala verbindt alle manifestaties van de materie en de ziel samen in één bundel. D.w.z., voor de Kabbala worden muziek, astronomie, biologie en geneeskunde als het ware gezien als verschillende uiterlijke uitdrukkingen van één en dezelfde innerlijke wet van de natuur.

Immers een kabbalist, die de hoge wereld waarneemt, ontdekt, dat er slechts één algemene wet bestaat, die wet die de Kabbala juist bestudeert. En deze wet komt op verschillende manieren in onze wereld tot uiting: in de mechanica, biologie, muziek, e.d.

In de Kabbala zijn alle attributen van elke wetenschap aanwezig: er zijn in haar onderzoekingen, het opschrijven van resultaten van proeven, de herhaalbaarheid, de verificatie van feiten en hun accumulatie.

Dat is de wetenschap over het algehele heelal, waarin wij bestaan, de wetenschap over één algemene wet van de hele natuur. Wij nemen echter op het niveau van onze wereld uit de algemene Wet van het hele heelal slechts een bepaald klein deel waar, dat wij “onze wereld”, “deze wereld” noemen.


Vr.: Welke postulaten bestaan er in de Kabbala?

De enige in het hele heelal bestaande wet is de wet van het maximale vergenoegen van de schepping door de Schepper. Hier vloeien alle overige wetten uit voort, d.w.z. zijn afzonderlijke manifestaties. En alles wat zich voordoet – dat is de vervulling van deze wet.

Alles in het heelal wordt op elk moment zodanig opgesomd, om de mens te dwingen tot een toestand van maximale genieting te komen: de verzadiging met het licht van de Schepper. De uitwerking van de Schepper gelijkt aan de uitwerking van de wet van aantrekking: in het centrum van het heelal bevindt zich de Schepper.

Na de zielen op een afstand van vijf werelden van zich te hebben verwijderd, trekt Hij ons vervolgens naar Zich toe. Deze verwijdering betreft de werelden Adam Kadmon, Atsieloet, Brieja, Jetsiera en Asieja tot het meest van Zich afgelegen punt, dat “onze wereld” heet.

Deze aantrekkingen zijn noodgedwongen, die door ons als verschillende vormen van leed en of beproevingen gevoeld worden. Zij dienen om ons tot een verandering van onze natuur aan te sporen: van het egoïstische naar het altruïstische. De Schepper immers is absoluut altruïstisch.

Een verwijdering of toenadering tot Hem betekent in de geestelijke ruimte een verandering van eigenschappen: een gelijkenis aan Hem, aan Zijn altruïstische eigenschap trekt aan tot de Schepper; het toenemen van het egoïsme leidt tot verwijdering van de Schepper.

Indien wij inspanningen leveren, om zelf toe te naderen tot de Schepper, zonder te wachten op een uitwerking van de aantrekkende dwingende kracht op ons, dan ondervinden wij geen leed. Maar deze tot de Schepper aantrekkende kracht wordt daar en tegen door ons als goed waargenomen. Indien wij toch koppig blijven en niet wensen om onze eigenschappen in die van de Schepper te veranderen, dan zullen wij in die mate leed waarnemen (onaangenaamheden, ziekten, problemen).

De wetenschap Kabbala stelt de mens in staat om zichzelf in alle omstandigheden zodanig te realiseren, dat men zelfbewust de Schepper zal toe naderen, waarbij men de uitwerking van de taaie afdwingende kracht vóór is.

Door de Kabbala te bestuderen, d.w.z., de methode van het toe naderen tot de Schepper, verkrijgt een mens krachten en kennis hoe hij zelfstandig en, dus, gemakkelijk en aangenaam, de hele weg van toenadering tot de Almachtige kan doorlopen. Daarmee verlost u uzelf en de hele wereld van ellende, ziekten en oorlogen.

Immers al het negatieve in onze wereld is het gevolg van de afdwingende corrigerende kracht. Door het lezen van dit artikel, sluit u zich aan bij het bestuur over de werelden. Omdat terwijl u denkt, door het met het geen u heeft gelezen oneens te zijn, ermee instemt of het negeert, wekt u in uzelf een punt van het verband met de Schepper op.

Daarmee voegt u het licht van de correctie in onze wereld toe, waardoor het Hoge Bestuur verzacht wordt, waarbij u Hem van strengheid tot barmhartigheid doet neigen. Daarom is de Kabbala de meest praktische wetenschap, die voor ons allemaal uiteenzet “hoe goed te leven”.

In onze tijd vinden er radicale veranderingen plaats. Men kan zeggen, dat het bestuur over de wereld tot voor kort volgens een bepaald plan van boven werd gevoerd, sinds enige tijd echter stuurt het hoge bestuur zelf onze bewuste deelneming daarin aan.

Dus, was de houding tot ons als tot objecten, die automatisch in het ontwikkelingsproces betrokken zijn, nu dienen wij zelf actief deel te nemen in het voltooien van dit proces. Indien wij de geestelijke verhevenheid niet wensen, dan zal de afdwingende kracht ons aansporen.

Er zal geen rustig plek op Aarde zijn, de mens zal zich nergens meer op zijn gemak voelen. Achtervolgd door het leed begint de mens de reden te begrijpen. Dat is goed, omdat hij onbewust al weet, hoe te handelen, en weet dat het slecht is, wanneer men mij slaat en ik weet niet waarom.

Om met de leer van de Kabbala te beginnen is het niet nodig enige voorkennis te bezitten, omdat de Kabbala de leer is over het verband met de Schepper. Zoals een vrucht uit zijn moeder komt – naakt en nat, zo vergaat het ook de mens indien hij wenst om zich met de Kabbala bezig te houden.

Als een mens in zichzelf de wens voelt om het hoge te bestuderen, waar heeft hij het voor nodig? Om iets over onze wereld te leren. Hij wenst immers, te weten, hoe niet in deze, maar in de hoge wereld te bestaan!


Vr.: Waar bevindt God zich in de Kabbala? Wat is zijn rol?

Het heelal bestaat uit twee componenten: de Schepper en de schepping, ofwel de zogenoemde ziel. Het doel van het bestaan van de ziel is om die tot de volledige samenvloeiing met de Schepper te brengen. De Kabbala legt ons uit hoe dat wordt gedaan.

De Kabbala als wetenschap onderzoekt de ziel, de wens om van de Schepper te genieten. Elke eigenschap van de ziel duidt de Kabbala met een afzonderlijke term aan. De Kabbala hanteert technische begrippen, bij het bestuderen van de algemene wet van het heelal.

Daarom gebruikt de Kabbala niet het woord God. Er wordt de hoge kracht, het hoge licht, de Schepper bedoeld. Elke hogere trap ten aanzien van een lagere trap heet Schepper, omdat elke trap een andere trap schept, die andere bestuurt en ontwikkelt.

Het is afdoende om een boek over de Kabbala open te slaan om te zien, welke verhouding er bestaat tussen een kabbalist en de Schepper – een heldere, duidelijke, bewuste, niet verzonnen en niet vage verstandhouding.

Immers, kabbalisten nemen de Schepper waar, participeren in Zijn verrichtingen. Juist zij bevinden zich met God, zij zijn de partners van de Schepper.


Vr.: Bestaat er een analoog van de Kabbala in andere religiën?

Er bestaat geen analoog van de Kabbala in andere religiën, nee, omdat de Kabbala geen religie is, maar een wetenschap. De Kabbala heeft dan ook niets te maken met een religie, geloof of helderziende methoden.

Elke gelovige jood zal op de vraag of hij de Kabbala kent, antwoorden: “Ik ken die niet, en ik vind het niet nodig”. En hij heeft gelijk, omdat de Kabbala absoluut niet nodig is voor een mens bij het uitvoeren van religieuze riten.

Bovendien, de Kabbala roept bij de mens ontwikkeling op van het egoïsme, zij vergroot het verlangen naar kennis. Zij is opgebouwd op zelfkennis, op het bevatten van het hogere, terwijl religie is gebouwd op zelfbeperking, om zich met weinig tevreden te stellen.


Vr.: Zijn er rituelen bij het bestuderen van de Kabbala?

De Kabbala bevat geen rituelen of uitwendige handelingen! Elke afbeelding van sferen, werelden, gematria (numerieke waarden) is niet meer, dan een toegepast materiaal. De Kabbala is de individuele sensatie van de Schepper, door elke mens persoonlijk.

Daarom, indien men wenst om u een camee, amuletten, mezoeza (een doosje met een stuk perkament met een opschrift, wat men aan de deurpost bevestigd) te verkopen, dan helpt dat de verkoper ervan.

Het kan u ook helpen, mits u in de kracht van die amulet gelooft. Dit is dan puur psychologisch en niet meer dan dat. De Kabbala kent, net zomin als elke andere wetenschap, geen enkele vorm van mystiek.

Het is de natuurkunde over het hele heelal, en niet alleen over onze wereld, zoals andere wetenschappen. De Kabbala kent geen riten, er zijn geen uiterlijke verrichtingen bij het bezig zijn met de Kabbala!

Elke afbeelding van sferen, werelden, gematriot (getalwaarden) – is niet meer dan een toegepaste leerstof. De Kabbala is, voor ieder mens persoonlijk, de individuele waarneming van de Schepper.


Vr.: Dienen kabbalisten te werken, in het leger te dienen?

De Kabbala verplicht de mens om in deze wereld actief te leven: te werken, een gezin te stichten, kinderen te baren, te vechten, te onderwijzen en zelf te leren – en in elke handeling het doel van de schepping te realiseren, t.w. het verband met de Schepper.

De Schepper schiep onze wereld in al haar details juist zodanig, dat wij, door haar volledig te gebruiken, zoals zij is, zonder te selecteren, de volledige gelijkenis aan Hem zouden bereiken.

Daarom bestrijdt de Kabbala het vasten, isoleren (in het bijzonder kloosterleven zoals in andere religiën), zelfkastijding (zelfbeperking in alles, met inbegrip van geloftes van kuisheid), angst aanjagen met bestraffing in deze wereld en in het “hiernamaals”, e.d.). het doel van de schepping bestaat eruit, dat de hele mensheid aan de Schepper gelijk wordt.

Het is duidelijk, dat daarbij van buiten in deze wereld niets zal veranderen, allen zullen én fysiek én geestelijk werken. Wat echter de plicht om te vechten betreft, is dat een verplichting van de mens voor zijn land, voor zijn vaderland en gezin.


Vr.: U schrijft op uw site, dat een mens het zesde zintuig kan verkrijgen, dat hem in staat zal stellen om de geestelijke wereld waar te nemen. Psychiaters beschouwen dat als een uiting van ziekte en noemen dat waanvoorstellingen. Wat kunt u hierover zeggen?

Alle indrukken opgedaan door de vijf zintuigen komen in de hersenen binnen, en worden daar bewerkt. Volgens het in ons bestaande programma. Het verkregen resultaat is datgene, wat een mens ervaart. Ook hersenen zenden signalen uit op basis van waarnemingen uit het verleden – herinneringen.

Indien hersenen beginnen de zogenaamde ingebeelde waarnemingen uit te laten komen, hallucinaties van waarnemingen – en de mens beseft dit niet – dan is dat al een storing in het functioneren van het systeem, ofwel ziekte.

In de Kabbala neemt u de omgeving waar en tegelijkertijd voelt u de omgeving vanaf een afstand, omdat u zowel uzelf als ook de Bron van uw waarnemingen ervaart – de Schepper. Dat is een individuele bevatting, en niemand kan u zijn waarachtigheid bevestigen.

De Kabbala is de meest praktische wetenschap, waarin alles langs de weg van experimenten duidelijk wordt. Juist het rechtstreekse verband met de Schepper brengt het ware heelal aan het licht, alsook het feit, dat wij er maar een klein deel van waarnemen.

Hoe kan men dan de waarneming van een kabbalist en de waarnemingen van helderzienden en vertegenwoordigers van verschillende methoden en geloven onderscheiden? Het geheime wordt alleen aan hem onthuld, die bevat.

Hoe kan diegene, die dwaalt begrijpen, dat hij er naast zit? Alleen in de omgang met een ware kabbalist beseft hij geleidelijk, dat zijn waarnemingen, kennis, grondslag, beheersing en methode missen – al datgene, wat de WETENSCHAP Kabbala wel heeft.

Met name de mogelijkheid om de hele omringende wereld volgens een wetenschappelijke methode reëel te onderzoeken, om de verkregen resultaten met andere kabbalisten te vergelijken, voor welke kabbalisten het geheime eveneens onthuld is – dat is allemaal het verschil tussen de Kabbala, psychische stoornissen en dwalingen van helderzienden.

Tot slot wil ik zeggen, twee eeuwen geleden koesterden de mensen hun hoop op de kunst – “de schoonheid zal de wereld redden!”. In de vorige, 20e eeuw, geloofde men in kracht, macht en het verstand van wetenschap.

Nu breekt de tijd aan, dat de mensheid zal ontdekken, dat het leven van boven wordt bestuurd en om het leven te besturen dienen wij zijn wortel in de hoge wereld te bereiken. In ons zal de wezenlijke noodzaak aan het licht komen om de hoge wortel van het leven te bevatten.

Ons leven zelf zal ons ertoe dwingen om redding te zoeken alsook een mogelijkheid om invloed uit te oefenen op datgene, wat zich in de hele wereld voordoet. De mensheid zal ontdekken, dat het onmogelijk is om zonder inmenging in het hoge bestuur te bestaan.

Op die manier zal de algemene wet van het heelal ons dwingen om te groeien, omdat de mens een lui, egoïstisch wezen is, kan men hem op geen andere manier dwingen. Indien een mens de Kabbala begint te bestuderen, dan geeft hij een mogelijkheid om de weg van het leed te voorkomen, de klappen van het lot vóór te zijn.

Het bestuderen van de Kabbala maakt in de mens krachten en kennis los voor een correct gedrag in de wereld. Op die manier voorkomt een mens mislukkingen, noodlot en ongelukken. Dit te bereiken voor ons volk en vervolgens voor de gehele wereld is de wens van de kabbalisten.

Liefde en honger regeren de wereld.

Onze lezers en cursisten stellen vaak ingewikkelde vragen die tot doel hebben om de redenen uit te zoeken van het bestaan van ’t leed vanuit het gezichtspunt van de wetenschap Kabbala.

En zelfs indien er een uitleg voor is, welke argumenten kunnen een mens helpen op het moment, dat hij pijn, angst, onrust of verlies voelt? Maar wellicht bestaat er een kans om de volgende golf van ellende en bloed, die zich over de aarde uit stort, te voorkomen. Of deze, op zijn minst, tot een minimum te reduceren, indien men gebruik maakt van de kennis, die de Kabbala ons geeft?


Vr.: Wat is toch de zin van ‘t leed? Kunt u antwoord geven op deze vraag, en kan de wetenschap Kabbala ons helpen om het te ontlopen?

Ik kan deze vraag beantwoorden, en ik zal beginnen met de woorden van mijn grote leraar, rabbi Jehoeda Ashlag, in het voorwoord bij zijn zes boeken tellende “Leer over de Tien Sefirot”, waarin hij uiteenzette, waarom hij deze boeken heeft geschreven. “…

Laten wij ons een vraag stellen, die voortdurend bij ons opkomt, maar die ons desondanks verwondert en ons altijd onvoorbereid treft. De vraag die absoluut alle bezwaren tegen het bestuderen van de wetenschap Kabbala in rook doet opgaan.

De vraag, die bij een ieder die in deze wereld leeft opkomt: “Waar leef ik voor? Wat geven mij die zo zwaar doorlopende jaren van mijn bestaan, waarvoor ik zo duur moet betalen.

Gedurende welke jaren het vele leed op geen manier bedekt kan worden met de weinige vreugde, dat een mens in zijn bestaan opdoet, voordat hij het leven in volledige uitputting beëindigt!”

Deze vraag laat geen mens met rust. En natuurlijk, dat de grote geesten zich gedurende vele generaties noodgedwongen en oprecht over deze vraag hebben gebogen, waarbij zij hartstochtelijk wensten om het antwoord op deze vraag te vinden.

Maar hoe dan ook, deze vraag komt, nog net als vroeger, bij een ieder in al zijn bitterheid op. Dikwijls treft deze vraag ons onvoorbereid, waarbij het vanwege het ontbreken van het antwoord de mens vernietigd, totdat het ons lukt om de voor iedereen aanvaardbare ‘oplossing’ te vinden – n.l. om de ogen ervoor te sluiten, om het in de vergetelheid te laten geraken, om zo zijn kommervol bestaan, zoals gisteren, te blijven aanvaarden.

Oorlogen, uitbarstingen, ziekten en ellende…Hoeveel ellende bestaat er op deze planeet! Het is moeilijk om er mee in te stemmen, dat het door de Schepper speciaal gedaan wordt omwille van ons welzijn.

En toch is het zo: juist daarvoor, om ons te dwingen ons te veranderen, om te beginnen na te denken over de oerreden van het lijden, om naar een correcte verdere weg te zoeken, daarom is dit lijden nodig.

Als wij zouden proberen om eens ernstig na te denken over de uitwerkingen die dit op ons zelf heeft, over de oorspronkelijke reden van dit lijden, dan zullen wij ‘mens’ worden en niet ‘dier’ (ik plaats deze woorden binnen aanhalingstekens, omdat ik spreek over benamingen van ontwikkelingsniveaus van schepselen die de Kabbala bestuderen).

‘Dieren’ die slechts in staat zijn om op pijnlijke en begrijpelijke waarnemingen te reageren, waarbij zij geen interesse voor de redenen en doelen tonen. Als wij de reden van het lijden begrepen, dan zouden wij in staat zijn om de gebeurtenissen te begrijpen en te veranderen, en niet om weg te vluchten zoals een dier voor slaag.

Dus, de zin van al het lijden is er op gericht, om in ons de vraag op te roepen, over de oorzaak en het doel. De oorzaak en het doel van het lijden kunnen door een ieder van ons willekeurig worden uitgelegd, dit in overeenstemming met zijn persoonlijkheid en opvoeding, maar iedereen dient te er aan te werken om deze verklaringen te vinden.

De verspreiding van de Kabbala, en haar studie, geeft je de mogelijkheid om dit niet in een enkele frasen, zoals ik nu gedwongen was, te geven, maar diep en gedetailleerd – om te bestuderen, te begrijpen, en te beseffen wat de reden en het doel is van het lijden en de ellende die op ons neerdalen.

Te begrijpen, dat zij bepaalde wortels hebben, dat hun bron de Schepper is, die ons al duizenden jaren met een bepaald doel het lijden zendt, waarbij Hij ons ermee omringt en ons geen hoop laat om het te ontlopen.

Het werk van de Schepper, aan ons, streeft een concreet doel na – n.l. door de op een volgende negatieve uitwerkingen van het lijden in ons, een rijpe houding tot het lijden te ontwikkelen.

Niet om het lijden te ontlopen, maar, door de reden van het lijden te beseffen dienen wij ze aan te wenden, als een memo(handleiding) over de noodzaak van toenadering, tot Hem. Als wij ons even verheffen van de waarneming van het lijden tot de oorzaak van het lijden, dan zullen wij in plaats van het lijden, de Gever gaan waarnemen – en terstond zal al het ontstane leed veranderen in rust en genieting.


Vr.: En zal het lijden dan ophouden?

Natuurlijk! De Schepper leidt ons als dieren en kleine kinderen, waarbij Hij ons aantrekt door rust en genieting, dus Hij gebruikt het speciaal daarvoor in ons geschapen egoïsme.

Maar geleidelijk aan, door stijgingen (goede waarnemingen) en dalingen (slechte waarnemingen), leidt de Schepper ons tot de wens om voortdurend met Hem in verbinding te staan, dit is juist datgene, wat wij nodig hebben.

En als wij dat nog niet voelen dan zullen wij dat juist, door middel van de negatieve uitwerkingen die het lijden op ons heeft, gaan voelen.

Om samenvloeiing met de Schepper te verkrijgen dient de mens het beste te zoeken, het volmaakte. Waarom juist samenvloeiing met de Schepper? Omdat de ziel van de mens uit de Schepper voort komt, en alleen terwijl de ziel zich daar bevindt, vult zij zich met volmaaktheid en eeuwigheid.

Op elk moment dient men het ware beeld te kunnen reconstrueren: in alles dat zich voordoet bestaat slechts Hij en ik, en alle ‘voorvallen’, en ‘omstandigheden’ tussen ons, schept Hij met het doel dat ik toenadering zoek tot Hem.

En nadat een mens, terwijl hij noodgedwongen in zijn streven om te overleven van het lijden wegloopt, zich tot de Schepper wendt. Dan ervaart hij volkomen nieuwe waarnemingen: hij begint waar te nemen, dat de verbinding met de Schepper op zichzelf de beloning is, dat dat het heil is, onafhankelijk van zijn dierlijke angst die hem vroeger verplichtte tot zijn verbinding met de Schepper.

De mens neemt dan waar, hoe geleidelijk het ‘dierlijke’ van hem weg gaat, vervalt. Er ontstaat een andere noodzaak – n.l. die van een innerlijke onophoudelijke verbinding met de Schepper, onafhankelijk van het dierlijke lichaam, onafhankelijk van datgene, wat hij waarneemt.

Het belangrijkste in deze fase is om zich dermate in deze waarneming te versterken, dat geen enkel obstakel, op het dierlijke niveau, de mens van de Schepper zou wegtrekken. Dat geen dierlijke angsten en genietingen de innerlijke verbinding zouden verbreken, maar juist het tegendeel zouden bewerkstellen, n.l. ondanks dat de mens gebruik maakt van dierlijke angsten en genietingen, deze de verbinding met de Schepper zouden blijven versterken.

Maar als wij ons de vlammen van de inquisitie, pogroms en fascisme voor de geest halen…Hoeveel angst en weerzin zij bij ons te weeg brengen. De martelingen en de barbaarse terechtstellingen…hoe kan men in deze hel, en met deze angsten het aanrakingspunt met de Schepper gaan zien.

Hoe kunnen wij inzien dat Hij ons daarmee juist naar zich toe trekt, dat Hij wenst dat wij tot het waarnemings niveau van Hem zullen stijgen? – Slechts het stijgen tot op het niveau van de Schepper, tot het niveau van omgang met Hem, onthult voor de mens het hele beeld van datgene wat zich al gedurende eeuwen afspeelt: vernietigingen, vervolgingen, inquisities, catastrofen…

Alle voor gaande eeuwen vond een ophoping van lijden plaats, tot het niveau dat nodig was voor de terugkeer naar de Schepper. Deze ophoping was voor ons verplicht, wij waren ons er niet van bewust, het was voor ons onbestuurbaar.

Maar vandaag, nadat ons de oorzaak van het lijden is onthuld, nadat het doel van de schepping, de Kabbala en de methode om haar te kunnen bevatten ons duidelijk is gemaakt. Dienen wij te beseffen, dat de toekomst van ons afhangt.

Na gedurende honderden jaren, het gevaar via een dierlijke waarneming te hebben doorlopen. Na te hebben beseft dat dit niet voor niets is, na daardoor de verbinding met de Schepper te hebben waargenomen, komt er de wens om daarover aan andere te vertellen en om zo de periode van de ontwikkeling van de mens te bekorten.

Om te helpen beseffen hoe men het lijden en het gevaar kan vermijden, want de pogingen om er telkens voor weg te lopen zullen in ,de zoveelste, mislukking eindigen. Dit zal net zolang door blijven gaan, totdat we begrijpen waarom dit steeds zo gebeurt..

Kabbalisten kunnen met deze kennis het leed van de mensen verkorten, door de mensen te helpen in te zien dat de reden van het lijden licht in het feit dat zij zich verwijderen van de Schepper.

De kabbalisten kunnen de mensen leren hoe de verbinding met de Schepper te bereiken, zodat ze niet hoeven te wachten op nog groter leed. Ieder mens afzonderlijk en de hele mensheid in het algemeen dient tot het Doel van de schepping te komen.

De toenadering van de mens tot de Schepper vindt plaats door het stijgen van de mens op de geestelijke ladder, door de geleidelijke verandering in het waarnemen van de wereld, na mate we verder opstijgen uit onze wereld langs de 5 traptreden van de werelden Asieja, Jetsiera, Brieja, Atsieloet, Adam Kadmon zullen we de Oneindige wereld betreden, waar de mens eeuwig en volmaakt zal zijn zoals de Schepper.
Deze website kabbalah.info wordt onderhouden door de
Nederlandse afdeling van
"Bnei Baruch"

Copyright ©1996. Bnei Baruch. All rights reserved.