Pirmā grāmata

(trešā daļa)

 

12. GRĀMATAS "ZOAR" IEVADS

Grāmata "Zoar" kopš tās sarakstīšanas tika slēpta no tiem, kuri nebija tās cienīgi, bet mūsu laikos ir radušies visi nepieciešamie nosacījumi, lai tā varētu tikt atklāta plašam cilvēku lokam. Lai šis darbs kļūtu saprotams katram lasītājam, ir nepieciešami daži paskaidrojumi.

Vispirms ir jāņem vērā, ka viss, kas aprakstīts grāmatā "Zoar", nosaka zināmu kārtību, kura sastāv no 10 sfirot (ām) – Keter, Hohma, Bina, Hesed, Gvura, Tiferet, Necah, Hod, Jesid, un Malhut un to konbinācijām. Ja mēs gribam izpaust kādu domu, mēs iztiekam tikai ar 22 burtiem (ivritā), un tāpat mums pietiek ar 10 sfirot(u) kombinācijām, lai aprakstītu jebkuru garīgu darbību vai priekšmetu.

Tomēr eksistē četri noteikti ierobežojumi, kurus nepieciešams pastāvīgi ievērot, lai neizietu no šo ierobežojumu robežām. Mūsu pasaulē ir četri objekta izzināšanas līmeņi: materiāls, tā īpašības, abstraktā forma un tās būtība. Šie četri izprašanas līmeņi eksistē 10 sfirot(ās).

Pirmais ierobežojums. Grāmata "Zoar" izskata tikai materiālu un tā formu saistībā ar materiālu, un nekādā gadījumā abstrakto formu un tās būtību.

Otrais ierobežojums. Viss radītais dalās trijos līmeņos:

a) bezgalība,
b) pasaule Acelut,
c) pasaules Brija, Ecira, Asija.

Trešais ierobežojums. Katrā no pasaulēm Brija, Ecira un Asija eksistē trīs līmeņi:

1) 10 sfirot(as), kas izpauž Radītāju šajā pasaulē,
2) gari, visa esošā dvēseles un cilvēku dvēseles,
3) viss pārējais, kas eksistē – malahim, levušim un eihalot.

Grāmatā " Zoar" tiek runāts tikai par cilvēku dvēselēm, bet visi pārējie objekti tiek apskatīti tikai saistībā ar tām, un visas kļūdas , neprecizitātes un maldi ir radušies tikai tāpēc, ka netiek ievēroti šie trīs ierobežojumi.

Četrām izskatāmajām pasaulēm Acelut , Brija, Ecira, un Asija atbilst sekojošas sfirot(as): pasaulei Acelutsfirot Hohma, BrijaBina, Ecira, kas sastāv no sešām sfirot(ām) Hesod līdz Jesod un Asija - Malhut. Viss, kas atrodas augstāk par pasauli Acelut, attiecas uz sfirot(u) Keter.

Katra no augstāk minētajām pasaulēm sastāv vēl no 10 sfirot(ām). Pat katrs maziņākais objekts katrā no pasaulēm sastāv no 10 sfirot(ām).

Grāmatā "Zoar" katrai sfirot(ai) tiek piešķirta atbilstoša krāsa: balts - Hohma, sarkans – Bina, zaļš – Tifaret un melns –Malhut, un kaut arī gaisma, kura piepilda sfirot(as) attiecībā pret saņēmēju ir bezkrāsaina, viņai piemīt viena no atbilstošajām nokrāsām.

Visās piecās pasaulēs (no Bezgalības līdz mūsu pasaulei) gaisma, kura plūst no Radītāja, izpaužas pilnīgi bezkrāsaina, kā mums neuztverama substance, un tikai izejot caur pasaulēm un sfirot(ām) kā caur gaismas filtriem, šī gaisma mums kļūst redzama noteiktā krāsā un intensitātē, kura atkarīga no dvēseles līmeņa, kura uztver šo gaismu.

Caur pasauli Acelut gaisma plūst bez jebkādas nokrāsas, jo pati šī pasaule pēc savām īpašībām ir līdzīga gaismai, tāpēc krāsa pasaulei Acelut tiek uzskatīta par baltu. Citu pasauļu īpašības atšķiras no gaismas īpašībām, tāpēc, atkarībā no savas garīgās tuvības ar to, caur katru no tām gaisma plūst savādāk.

Ja mēs pielīdzinām balto krāsu baltam papīram, tad gluži kā grāmatā uzrakstītais tajā izpaužas kā informācija uz balta fona, un tādā pat veidā, uztverot sarkanu, zaļu un melnu krāsu, mēs esam spējīgi uztvert jebkuru no krāsām un sajust šo krāsu izstaroto gaismu, kura plūst caur šīm pasaulēm (B,T,M).

Pasaule Acelut (sfirot(ā) Hohma) ir grāmatas balts fons, kuru mēs neesam spējīgi uztvert, bet Bina (pasaule Brija), Tifret (Ecira) un Malhut (Asija) - sarkanā, zaļā un melnā gaisma – sniedz mums informāciju par šo pasauļu savstarpējo saistību, iedarbību un reakciju uz gaismas izpausmēm, kas caur pasauli Acelut nonāk mūsu pasaulē.

Pasaules Brija,Ecira un Asija izpaužas kā pasaules Acelut koncentriski apvalki.

Ar piemēru no mūsu pasaules izskatīsim, kā mēs varam izpētīt objektu – tā matēriju un to īpašības, abstrakto formu un tās būtību.

Pieņemsim, ka mūsu izskatāmais objekts ir cilvēks, kurš melo. Matērija ir cilvēka ķermenis. Matērijas īpašība – melis. Abstraktā īpašība –melošana, kuru mēs neuztveram saistībā ar matēriju, un cilvēka būtība, kurai nav nekāda saistība ar cilvēka ķermeni, un tāpēc mums nav nekādas iespējas to izpētīt.

Mūsu maņu orgāni, lai arī tie tiktu papildināti ar jebkuru fantāziju vai aparātiem, neļauj mums izprast pašu lietas būtību. Mums iespējams uztvert tikai visa notiekošā norises, reakcijas uz apkārtējo vidi un visas iespējamās saistības starp tām.

Piemēram, mēs ar saviem redzes orgāniem neuztveram pašu objektu, bet tikai gaismas iedarbību uz citiem objektiem, pareizāk sakot, atstarotās gaismas iedarbību uz mūsu acīm. Ar dzirdes orgāniem mēs neuztveram pašu skaņu, bet tās iedarbību uz tiem. Tāpat ar garšas orgāniem mēs neuztveram pašu objektu, bet tikai ar siekalu, dziedzeru un nervu galiņu palīdzību mēs esam spējīgi izjust noteikta objekta īpašības.

Visas mūsu sajūtas atklāj mums tikai būtības savstarpējās iedarbības reakcijas, bet ne viņu pašu. Pat taustes orgāni – rokas un ķermenis, kuri mums sniedz informāciju par objekta cietību un temperatūru, neatklāj mums pašu objektu, bet ļauj tikai spriest par šo objektu no mūsu pieskārienu un sajūtu reakcijas.

Tādā veidā, maksimāla pasaules izzināšana izpaužas būtības darbības izzināšanā, bet tā kā mēs to pat savās vispārdrošākajās fantāzijās ne reizi neesam varējuši stādīties priekšā, tad mums trūkst pat domu izraisīts tēls un vēlēšanās izzināt to. No augstāk sacītā kļūst skaidrs, kāpēc mēs nevaram izzināt pat sevi un savu būtību.

Uztverot sevi kā objektu, kurš aizņem vietu, kuram piemīt forma, temperatūra un apziņa, mēs uztveram savas būtības darbības rezultātu, bet ne pašu būtību. Pašu pilnīgāko priekšstatu par mūsu pasauli mēs iegūstam no pirmās pakāpes, objekta matērijas izprašanas, un šī informācija mums ir pilnīgi pietiekama, lai mēs varētu eksistēt un būtu saskarsmē ar apkārtējo pasauli.

Otrā pakāpe ir matērijas īpašību izzināšana. Tā kļūst mums izprotama izpētot apkārtējo dabu ar mūsu uztveres orgānu palīdzību. Šīs pakāpes izzināšanas attīstība noveda pie zinātnes rašanās. Uz šo zinātni mēs paļaujamies jebkurā dzīves situācijā un viņas patiesīgumā esam pilnīgi pārliecināti. Arī šī pasaules izprašanas pakāpe pilnīgi apmierina cilvēku.

Trešā izzināšanas pakāpe – objekta abstraktā īpašība, būtu mums pieejama, ja mēs būtu spējīgi novērot šo īpašību, nesaistot to ar pašu objektu – tās matēriju. Tikai iztēlē ir iespējams atdalīt īpašību no matērijas. Piemēram, meli kā abstrakts jēdziens, kas nav saistīts ar cilvēku.

Mēģinājumi izzināt īpašību, nesaistot to ar objektu, viņas idealizētā veidā, nedod mums patiesus rezultātus un neapstiprinās praksē. Ko nu vēl runāt par būtību, kuru mēs ne reizes neesam redzējuši ietērptu matērijā!

Tādā veidā mēs redzam, ka objekta būtība ir pilnīgi neizzināma, bet viņas abstraktā īpašība tiek izprasta nepareizi. Tikai matērija un tās īpašības saistībā ar matēriju sniedz mums daudz maz patiesu un pietiekamu priekšstatu par pētāmo objektu.

Garīgajās pasaulēs ABE"A (Acelut,Brija,Ecira,Asija), katrs objekts var kļūt pilnīgi izprotams tikai pēc visu četru izziņas pakāpju apgūšanas. Jāpiebilst, ka šo pasauļu krāsas (sarkana, zaļa, melna) šajā pasaulē izpaužas kā to matērija.

Baltā krāsa pasaulē Acelut ir tās forma, kura ietērpta matērijā, bet gaisma, kura atrodas Bezgalībā, ir tās būtība. Lasītājam, kurš iepazinies ar grāmatu "Zoar" jāsaprot, ka viņam ir jāierobežo savas domas un vēlēšanas, un viņš var izprast tikai divas pirmās izzināšanas pakāpes, kuras viņam ir pilnībā pieejamas.

Arī sfirot(as) sadalās atbilstoši četrās izzināšanas pakāpēs. sfirot(as) Hohma ir forma, bet Bina, Tiferet, un Malhut matērija, kura ietērpta dotajā formā. Grāmatā "Zoar" tiek izskatītas sfirot(as) Bina, Tiferet un Malhut. Forma, kura nav saistībā ar matēriju, šajā grāmatā netiek izskatīta, un tāpat nekas netiek minēts par būtību, kas ir daļa no Radītāja (Bezgalības daļa), kura rada dzīvību katrā radījuma daļā.

Sfirot(as) Bina, Tiferet un Malhut pasaulē Acelut mums ir pieejamas izzināšanai, bet sfirot(as) Keter un Hohma pat pasaules Asija beigās mums nav pieejamas izzināšanai.

Visi objekti, kuri eksistē katrā no pasaulēm, dalās četros līmeņos: nedzīvais, augu, dzīvnieku un "cilvēks", kas atbilst četriem vēlmju līmeņiem saņemt un baudīt Radītāja gaismu. Katrs objekts tāpat sastāv no četriem vēlmju lieluma līmeņiem, un tāpēc cilvēks šajā pasaulē pārtiek no šiem līmeņiem: nedzīvo, augu, dzīvnieku un "cilvēks", kas tāpat atrodas arī cilvēka ķermenī.

Ja cilvēks grib saņemt tikai nepieciešamo savai eksistencei un apmierināt savus dzīvnieciskos instinktus (ēšana, sekss), tad tāds viņa egoisma attīstības līmenis saucas garīgi nedzīvs. Ja cilvēks alkst pēc bagātības un greznības, tas nozīmē, ka viņa egoistiskās vēlmes atrodas augu līmenī. Cilvēkam, kurš tiecas pēc slavas, varas un atzinības, egoisms attīstījies līdz dzīvnieka līmenim. Tieksmes pēc zināšanām un pasaules izzināšanas jau atbilst cilvēciskajam vēlmju lielumam, bet cilvēka tieksme pēc Radītāja jau ir egoisma attīstības garīgais līmenis.

Visas garīgās pasaules līdzinās viena otrai un tās atšķiras tikai pēc līmeņa. Tādā veidā līmeņi "nedzīvs", "augu", "dzīvnieku" un "cilvēks" pasaulē Brija rada savu projekciju atbilstošam "nedzīvs", "augu", "dzīvnieku" un "cilvēks" līmenim pasaulē Ecira. Savukārt šie pasaules Ecira līmeņi projicējas un atspoguļojas pasaules Asija atbilstošajos līmeņos u.t.t. līdz pat mūsu pasaulei.

Līmenis "nedzīvs" garīgajās pasaulēs saucas eihalot;
"Augu" – levušim;
"Dzīvnieku" – malahim;
"Cilvēks" – cilvēku dvēseles izskatāmajā pasaulē.

Katras pasaules 10 sfirot(as) skaitās daļa no Radītāja. Cilvēku dvēseles katrā no pasaulēm skaitās tās centrs, un tās saņem uzturu no citiem līmeņiem.

Tam, kurš apgūst grāmatu "Zoar", pastāvīgi jāievēro, ka visi objekti tiek izskatīti tikai viņu savstarpējā iedarbībā noteiktā pasaulē, un visi pētījumi ir vērsti uz cilvēka dvēseles izzināšanu, kā arī uz to, kas stājas kontaktā ar to.

Tā kā grāmatā "Zoar" tiek izskatītas tikai dvēseles, kuras mīt mūsu pasaulē, tad arī Bezgalība tiek izskatīta tajā pašā aspektā t.i. Bezgalības ietekme, programma un vēlmes attiecībā pret mums, bet ne pret kaut ko, kas mīt citās pasaulēs.

Jēdzienā Bezgalība tiek ietverta visa radīšanas programma no sākuma līdz beigām, bet pasaules Brija, Ecira, Asija un Mūsu Pasaule ir tikai šīs programmas realizācija darbībā.

Tāpēc visas darbības - gan garīgās, gan fiziskās, visās pasaulēs ir tikai programmas izpildes sekas, kas ietilpst Bezgalībā. No Bezgalības viņas nolaižas pasaulē Acelut, kur tās tiek saskaldītas atsevišķās programmās, un noteiktā kārtībā caur pasaulēm nolaižas Mūsu Pasaulē kā kopēja un dalīta (individuāla) vadība.

Cilvēku dvēseles aizsākumi ir meklējami pasaulē Brija. Tikai sākot no šīs pasaules ir iespējams sākt izzināt atkarību un saistību ar Bezgalību. 10 sfirot(as) katrā no pasaulēm BE"A saņem atbilstoši no pasaules Acelut 10 sfirot(u) darbības programmu, metodi un laiku, kurā katra tās daļa izpaužas darbībā.

Tā kā pasaulē Acelut radīšanas plāns eksistē programmas veidā, tad Bezgalības gaisma, plūstot caur pasauli Acelut, neiegūst krāsu.

Visa informācija, kuru mēs uzņemam, balstās uz neskaitāmajām gaismas izmaiņām, kuras mums atklāj pasaules Brija, Ecira, Asija.

Burtu rašanās arī ir saistīta ar gaismas pārvērtībām šajās pasaulēs. Dvēseles saņemot gaismu garīgajās pasaulēs, saņem to atbilstoši 613 daļām, no kurām sastāv katra dvēsele. Tāpēc augstākajā pasaulē spēku sistēmu, kura uztur dvēseles, mēs dēvējam par cilvēka tēlu.

Mūsu pasaulē cilvēka ķermenis radīts atbilstoši šo spēku sistēmai, bet nekādā gadījumā nevajag iedomāties, ka garīgajā pasaulē eksistē kaut kāda forma, kas līdzinātos mūsu materiālajai. Tikai šo spēku savstarpējā iedarbība mūsu pasaulē pārveidojas materiālajā formā.

Garīgajā pasaulē forma rodas darbojošos spēku ierobežošanā. Parasti maldi atklājas tādā faktā, ka mēs garīgus spēkus, kā, piemēram, eņģeļus iedomājamies kā kaut kādus mūsu zemes tēlus.

 

 

Pirmās grāmatas trešās daļas beigas

 

Hindi | Macedonian | Chinese | Korean | Swedish | Czech | Hungarian | Amharic | Norwegian | Finnish | Croatian

The website kabbalah.info is maintained by
the
"Bnei Baruch" group of kabbalists

Copyright © 1996-2010. Bnei Baruch. All rights reserved.