Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

بحران جهانی

تعهد متقابل کلید ورود به دنیای جدید است

40سؤال: اساس تعهد متقابل بر چه پایه ای است و نقش آن در توازن مواردی که درباره آن صحبت می کنید چیست؟ پاسخ: تعهد متقابل اصلی است که در تمام سطوح طبیعت جماد، نبات و حیوان عمل می شود و باید در کلیه روابط انسانی ما تحقق یابد. با مطالعه طبیعت پی می بریم که تمام عناصر آن با هماهنگی بسرمیبرند.که این اصل "تعهد" نامیده می شود.اگربخشی به دیگری بی توجه باشد ساختار موجود زنده از بین خواهد رفت. هر عضوی متقابلا با اعضاء دیگر مرتبط است. در سیستم آنها تعادل حیاتی، تبادل مواد غذایی و اطلاعات وجود دارد.
ادامه مطلب...
 

فرار از واقعیت

samتوضیحات راو لایتمن در بارۀ ضرر استفاده از مواد مخدر.حکمت کبالا به انسان می آموزد چگونه از ورای حواس پنجگانه اش فراتر رود با آگاهی از این امر که آن تنها راهی است برای یافتن قدرت والا. تمام سعی و تلاش انسان برای یافتن راهی کوتاه تر به سوی کسب روحانیت به وسیله استفاده از مواد مخدر و غیره، در عاقبت موجب به پرداخت قیمت گران و کلانی خواهد شد، هم از نظر جسمی و هم از نظر روحانی.
ادامه مطلب...
 

بحران کنونی

bohran3براساس سخنرانی دکتر رابی میخائل لایطمن در " شورای حکمای جهانی"(World Wisdom Council) آروسا، سوئیس، 22 ژانویه 2006
ادامه مطلب...
 

تغییر مسیر بحران

bohranدر عصر ما رابطه جدیدی در برخورد انسانها با یکدیگر دیده می شود که آن رابطه ای جهانی است.
ادامه مطلب...
 

بحران جهانی

bohran4حتی اگر می خواستیم که روابط متقابل با هم داشته باشیم و حتی اگر یکدیگر را فریب نمی دادیم بلکه داد و ستد عادلانه را ادامه می دادیم، به هر حال به بحران امروزی می رسیدیم.
ادامه مطلب...
 

پاکی دنیا

16 "تنها یک امکان برای اثرگذاری در اتفاقات بد وجود دارد و آن ایجاد محیط بهتر برای انسانیت است که قادر به اثر گذاری مثبت روی تک تک انسان ها باشد."
ادامه مطلب...
 

در جستجوی مقصر بحران

17هدف بحران رساندن ما به همانندی با طبیعت و با صفات بخشش و عشق و محبت است.
ادامه مطلب...
 

بحران اقتصادی

18دنیا دیگر نمی تواند به عقب برگردد و مانند گذشته باشد. باید این امر را قبول کرد و کوششی برای برگرداندن وضعیت سابق به خرج نداد.  
ادامه مطلب...
 

پیش بینی بحران

19هنگامی که ما به سطح اگوایزم جهانی و سراسری می رسیم، قدرت کلی طبیعت که تمام قسمتهای طبیعت را به هم مرتبط می کند، به روی ما اثر می کند و ما را وادار به یگانگی و هماهنگی می نماید.
ادامه مطلب...
 

اشکال کاپیتالیسم

20در حال حاضر بحران چیزی است برخلاف و متفاوت با اصول جامعه جهانی اصلاح شده، که در آن هر انسان  بر اساس صفت "دیگری را مثل خود  دوست بدار" زندگی می کند، ما همه باید به این اصل نزدیک شویم.
ادامه مطلب...
 

موفقیت

21کسی که آرزو دارد که در کارش به موفقیت برسد، باید آنرا با "بی سودی" شروع نماید. به این معنا که درآمد در این تجارت می بایست مخارج مربوط به کار و کارگران را شامل شده و بجز آن، سود اضافه ای در بر نداشته باشد که انسان، آن را بیهوده صرف مخارج غیر اجباری خود در زندگی  نماید.
ادامه مطلب...
 

یگانگی و یكپارچگی

22ما به مرحله ای رسیده ایم كه ضروری است تا با هم یكی بشویم البته نه برای آنكه هر یك از ما احساس بهتری داشته باشد بلكه با انجام آن، همه ما با هم احساس بهتری خواهیم داشت.
ادامه مطلب...
 

آخرین انتشارات

book_10

از پراکندگی تا هماهنگی
- خواندن کتاب
- خرید کتاب

آموزش رایگان کبالا به زبان انگلیسی