KABALA

Kabala – tâ ir zinâtne par augstâko, garîgo pasauïu, no kurâm viss nonâk mûsu pasaulç, izzinâðanu.
Mâcoties Kabalu, cilvçks izprot cçloòus visam tam, kas notiek mûsu pasaulç,
iegûst spçkus un zinâðanas, lai vadîtu savu likteni, sasniedz absolûtas un visaptveroðas zinâðanas.
Kâ cilvçks nevar eksistçt mûsu pasaulç nezinot dabas likumus,
tâ arî cilvçka dvçsele nevarçs eksistçt nâkotnes pasaulç, neiegûstot zinâðanas par to.
Veikt pirmos soïus ðo zinâðanu apgûðanâ Jums palîdzçs ðeit apkopotâ informâcija.


 

  Uzruna lasîtâjiem Ari dzejolis "Dzîvîbas Koks" (Pirmâ grâmata)
  Jautâjumi un atbildes Kabala - pamattçzes (Pirmâ grâmata)
  Kabalistiskâ mûzika Starptautiskâ Kabalas akadçmija Latvijâ
  Veikals  
 

 

KABALA - PAMATTÇZES

     
  1. Ievads 10. Pçcvârds grâmatai "Zoar"
  2. Laiks rîkoties 11. Kabalas valoda
  3. Toras noslçpumu izpauðanas noteikumi 12. Grâmatas "Zoar" ievads
  4. Kabalas bûtîba 13. No grâmatas "Zoar" priekðvârda
  5. Toras uzdevums 14. No grâmatas "Talmud Eser aSfirot" priekðvârda"
  6. Toras iedoðana 15. Daþi kabalistiski jçdzieni
  7. Pilnîba un pasaule 16. Diagrammas
  8. Personîbas neatkarîba 17. Pçcvârds
  9. Reliìijas mçríis un bûtîba  


The main page of the site

Ðeit apkopotâ informâcija ir òemta no rava M.Laitmana, organizâcijas "Bnei Baruh" vadîtâja, grâmatâm.
Organizâcijas adrese: P.O.B 584 Bnei Brak 51104 Israel
E-adrese: bnei-baruch@kabbalah.info

 

Hindi | Macedonian | Chinese | Korean | Swedish | Czech | Hungarian | Amharic | Norwegian | Finnish | Croatian

The website kabbalah.info is maintained by
the
"Bnei Baruch" group of kabbalists

Copyright © 1996-2010. Bnei Baruch. All rights reserved.